Papyri.info

sign in

p.oxy.24.2414 = HGV P.Oxy. 24 2414 = Trismegistos 26965DDbDP transcription: p.oxy.24.2414 [xml]

II-IIIspc Oxyrhynchus

1
-ca.?-
2
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ζ]ώ̣ων (δραχμαὶ) υκε̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣με̣[  ̣  ̣  ̣  ̣](  ) [  ̣  ̣  ̣ ἐπι]μ̣ελητῶν καὶ
[ἄ]λλων (δραχμαὶ) Αχϛ (διώβολον)   ̣ /
5[γί]ν(ονται) διοικήσεως (τάλαντα) ε (δραχμαὶ) Βυιε (ὀβολὸς) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α
φ̣όρο̣υ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣ο̣δ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣ ἐδ̣α̣φῶν (δραχμαὶ) χθ̣ (τετρώβολον) (ἡμιωβέλιον)
λα̣ογραφίας (τάλαντα) ιϛ (δραχμαὶ) Δσν̣ε
χωματικοῦ (τάλαντα) γ (δραχμαὶ) ψμϛ̣ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β
ἱ̣(*)ερατικῶν (τάλαντα) ι̣ϛ (δραχμαὶ) ν̣ε[  ̣  ̣  ̣] (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ
10ε̣[ἰ]δῶν
ὀθονιηρᾶς (τάλαντον) α (δραχμαὶ) Αω̣δ̣ (τριώβολον)
τ̣έλους συναλλαγμ̣α̣τ̣ογρ̣(αφίας) (δραχμαὶ(?)) υϙζ   ̣  ̣ χ(αλκ )   ̣ /
τοκαδείας χ̣[ηνῶ]ν̣ κ̣α̣ὶ̣ ὀρνείθ(ων)(*) (δραχμαὶ)   ̣ε̣  ̣η̣   ̣  ̣ /
ὑικῆς (δραχμαὶ) β[  ̣]  ̣  ̣ (ἡμιωβέλιον) /
15(ἑξαδραχμίας) ὄνων (δραχμαὶ) ϙγ̣[  ̣]
ἐννομίου καὶ ἄλλων (δραχμαὶ) β  ̣  ̣α
χειρωναξίου γερδίων (τάλαντα) γ (δραχμαὶ) Γ̣υ̣κ̣δ (πεντώβολον) [ -ca.?- ]
[χ]ειροτέχνων (δραχμαὶ(?)) Β̣ρ̣π̣ (τετρώβολον)
μ̣ν̣η̣μ̣ονείου κα̣ὶ̣ γ̣ρ(αφείου) (δραχμαὶ) μϛ  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
20  ̣  ̣  ̣  ̣οφυλακίας (δραχμαὶ) Α̣ϡπ̣δ   ̣[ -ca.?- ]
ἀ̣ρ̣χ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ιας καὶ ἀγορ(ανομίας) (τάλαντα) β [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
πε̣λ̣[ω]χι̣[κο]ῦ̣ (τάλαντ )   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣[  ̣κλ(?)]η̣ρ[ούχων(?)] μαχίμων (δραχμαὶ) [ -ca.?- ]
(γίνονται(?)) εἰδ̣ῶν (τάλαντα) ι̣β̣ (δραχμαὶ) [ -ca.?- ]
3
(εἰκοσιδραχμίας(?)) καὶ (τεσσαρακονταδραχμίας(?)) πι χοι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ)   ̣[ -ca.?- ]
ἀριθμητικοῦ κατο̣[ίκων] (τάλαντα) ε (δραχμαὶ) δ[  ̣  ̣  ̣]
γεωμετρίας (τάλαντα) ιγ (δραχμαὶ) νβ̣[  ̣  ̣]
γίν(ονται) τοῦ λόγου (τάλαντα) ρλδ (δραχμαὶ) οε̣ [ -ca.?- ]
5καὶ δ̣ιὰ λόγου (πεντα)μήνου ἕως Παχὼν β  ̣[ -ca.?- ]
διοι̣κήσεως (τάλαντα) ϛ (δραχμαὶ) ε[  ̣  ̣  ̣]
φόρ̣[ο]υ̣ προσοδικῶν [ -ca.?- ]
λα[ο]γραφίας (δραχμαὶ) ιε[  ̣  ̣]
χ[ω]ματικοῦ (τάλαντα) δ (δραχμαὶ) Ατξζ [ -ca.?- ]
10ἱ̣[ε]ρατικῶν (τάλαντα) ιη (δραχμαὶ) υπ̣η̣[  ̣]
ε[ἰ]δ̣ῶν.
τ̣[έ]λους συναλλαγματογρ(αφίας) (δραχμαὶ) β  ̣[  ̣]
(ἑξαδραχμίας(?)) ὄνων (δραχμαὶ) ε
[ὑι]κῆς (δραχμαὶ) κβ
15ἐννομίου (δραχμαὶ) vac. ?   ̣[ -ca.?- ]
ὀθονιηρᾶς (δραχμαὶ) ιβ[  ̣]
(γίνονται) εἰδῶν (δραχμαὶ) [ -ca.?- ]
(εἰκοσιδραχμίας) καὶ (τεσσαρακονταδραχμίας) (τάλαντα) γ (δραχμαὶ) β̣[  ̣  ̣  ̣]
ἀριθμητικοῦ̣ κατοίκων (δραχμαὶ)   ̣  ̣[ -ca.?- ]
20[γ]εωμετρίας (τάλαντα) κ̣ϛ [ -ca.?- ]
γίν(ονται) τοῦ λόγου (τάλαντα) ξ (δραχμαὶ) λδ̣[  ̣  ̣]
γίν(ονται) τῶν ἐπὶ τω(*) Ἁρποκρατίων̣[ος εἰσπε-]
πραγμένων (τάλαντα) ρϙδ (δραχμαὶ(?)) [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 2.9. ϊερατικων papyrus
^ 2.13. l. ὀρνίθ(ων)
^ 3.22. l. τοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.