Papyri.info

sign in

p.oxy.27.2474 = HGV P.Oxy. 27 2474 = Trismegistos 30460DDbDP transcription: p.oxy.27.2474 [xml]

IIIspc Oxyrhynchus

r,1
-ca.?-
r,2
-ca.?-
r,3
-ca.?-
v
χρυσο̣ῦ̣ [ο]ὐ̣γκίας ἓξ καὶ ἀσήμου λίτρας δ̣έκ̣α̣ [- ca.22 - ἃ ὑπάρχει μοι ἐν]
ὀνικοῖ[ς κτήνεσι καὶ] π̣ρόβασι̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ [- ca.32 - καὶ]
ἐσθὴς [πᾶσα] ἐ̣ρεᾶ τε καὶ λινῆ καὶ ἐνδομε[νία - ca.22 - ἔχειν αὐτ  ̣  ̣  ̣]
θέλω ἐξ ἴσου μέρους τοὺς τέσσαράς μου̣ [- ca.37 -]
5Αὐρηλίαν δὲ Χαιρημονίδα εὐνου[σ]τάτην μου [σύμβιον - ca.29 -]
θεῷ καὶ ἀνθρώποι[ς], ε̣[ὐ]νοήσασάν μοι ἐ̣ν̣ [πρώτοις καὶ πᾶσαν πίστιν μοι ἐνδεικνυμένην(?)]
[τὴν] αὐτὴν θέλω κ̣υ̣ρ̣ι̣ε̣υ̣τ̣ι̣κ̣ῶ̣[ς   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.34 -]
[  ̣]ου τὸ λοιπὸν ἥμισυ μέρος τῆς προκειμένη[ς οἰκίας - ca.23 - καὶ τῆς]
μικρᾶς οἰκίας λογιστήριον λεγομένης καὶ τῆ̣ς̣ ἐξ[- ca.31 -]
10καὶ τὸ λοιπὸν τέταρτον μέρος τῆς̣ γῆ̣ς τοῦ Θων̣ίο̣[υ] ς  ̣[- ca.28 -]
μέρος τῆς τε ἐπάνω χορτοθήκης καὶ σι̣[τοβολῶνος(?) καὶ τῆς - ca.15 - τῆς κει-]
μένης πρὸς τῇ ὄχθῃ τοῦ ποταμοῦ ἀποκ̣  ̣[ -ca.?- καὶ τῶν - ca.32 -]
ἐν οἷς ἐστὶ κτήνη βοι(*)κὰ Παυσε̣[ί]ρ̣[εως - ca.32 - ἡ δὲ ἡμε-]
τέρα μήτηρ Ἀσκλατάριον ἐν ῥύμῃ Ψύλλου λεγομέν[ῃ - ca.30 -]
15καὶ κοινωνοῦσ[α] κ̣ατὰ τὰ λοιπὰ μέρη̣ [- ca.26 - τῇ δὲ Χαιρημονίδι]
τῇ προκειμένῃ εὐνουστάτῃ μου συμ[βίῳ δοθῆναι θέλω κατʼ ἔτος ἐπὶ τὸν τῆς ζωῆς αὐτῆς χρό-]
νον σίτου ἀρτάβας ἑκατὸν καὶ οἴνου [κεράμι]α ἑκατὸν καὶ   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀρτάβας εἴκ̣ο̣σι π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ [κ]α̣ὶ
λαχανοσπέρμου ἀρτάβας ἕξ . καὶ ὅσα ἐώνημαι καὶ συνεταξάμην ἐπʼ ὀνόματος τῆς αὐτῆς συμβίο[υ]
μου Χαιρημονίδος δο̣υ̣λικὰ σ̣ώ̣ματα̣   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣ν̣ τε καὶ Πανχάριον καὶ τὰ ταύτης τέκνα
20Κοπρῆν καὶ Π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ Θ̣ν̣ᾶ̣ν̣, ἔ̣χ̣ε̣ι̣ν̣ α̣[ὐτὴ]ν̣ θ̣έ̣λω κυριευτικῶς. κηδεμόνα δὲ κατίστη-
μι(*) το̣ῖ̣[ς] α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖς̣ ἀφήλιξί μου υ̣ἱοῖς τὸν ἡμέτερον γαμβρὸν Αὐρήλιον Ἀχιλλίωνα Κορνη-
λιανοῦ πρυτανεύσαντα τῶν αὐτόθι, πᾶσαν πίστειν(*) μέλλοντα ἀποσώζειν τοῖς αὐτοῖς
πα̣ισ̣ί̣[ν] μου καὶ κληρονόμοις. πρός τε ἡλικίας αὐτῶν γενομένων ἀποκατασταθῆναι ἑκάστῳ
αὐτῶν τ̣ὰ̣ ὑπʼ ἐμοῦ διαταγέντα αὐτοῖς σὺν τοῖς ἐσομένοις ἀπὸ τοῦ ν̣ῦν ἀπὸ τῶν ὑ̣παρ-
25χόντων φόροις τε καὶ ἐκφορίοις ὑγρῶν τε καὶ ξηρῶν. ἐὰν δέ, ὃ μὴ εἴη, ὁπότερος τῶν
αὐτῶν π̣α̣ίδων μου ἐξ ἀνθρώπων γένηται ἄτεκνος ἢ καὶ ἀδιάθετος, τὸ μέρος αὐτῆς
τῆς κληρονομ[ί]ας τῆς ἐμῆς ἀνατρέχειν εἰς τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς \αὐτοῦ/ ἐμοῦ τε υἱοις(*) καὶ κληρο-
ν̣ό̣μ̣ους ἐξ ἴσου μέρους. ἅμα δὲ τῇ τελευτῇ μου ἐλευθέρους εἶν̣α̣ι̣ θέλω ἡμετέρους
οἰκέτας Θέωνα καὶ Τααμμ̣ῶ̣νιν. εἶναι δὲ αὐ̣τ̣οὺς βούλομαι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆ[ς]
30αὐτῆς εὐνουστάτης μου συμβίου Χαιρημονίδος, ἐφʼ ὃν περίεστιν χρόνον· πρὸς τῷ̣ τ̣ε
τελευτᾶν α[ὐτ]ὴ̣[ν] πορεύεσθαι αὐτοὺς ἀκωλύτως, ὁπουδὰν βουληθῶσι. τήν
γ̣ε̣ ὁμογνησίαν μου ἀδελφὴν Θεογνώστην παραμεῖναι θέλω τῇ εὐνο[υσ]τάτῃ μου
συμβίῳ Χαιρημονίδι δια̣ιτωμένην καὶ ὑπηρετουμέ[νην]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
καὶ ἔ̣[χειν αὐ]τ̣[ὴν] παρὰ τῶν προ[κ]ειμένων μου κληρονόμων πρ[ο]νοίᾳ τοῦ
35κηδεμόνος οἴνου κεράμια ε̣ἴκ[οσ]ι [τ]ε̣σ̣σ̣α̣ρας(*) κατʼ ἔτος, οἷς αὐτ̣ὴ̣ν̣ ἀρ̣κεσθῆν[αι]
βούλομαι. Ἐπίμαχον δὲ ἐπίτροπον ἡμέτερον(*), ᾧ καὶ αὐτῷ εὐχαριστῶ εὖ(*) γενέσ̣[θαι]
τὰ διαφέροντά μοι πράγματα, ἀντὶ πόνων ἀμυβῆς(*) ἔχειν θέλω ἅμα τῇ τ̣[ελευτῇ]
μου κυριευτικῶς ἃς κέκτημαι περὶ κώμην Σενοκῶμειν   ̣δ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Πέλα ἐκ του(*) Σισίν̣ου ⟦κληρου⟧ καὶ Ἀβδιέ̣ου κλήρων σιτικὰς ἀρούρα̣[ς -9-13- αἷς]
40καὶ αὐτὸν ἀρκεσθῆναι βούλομαι. παραγγέλλω δὲ τῷ αὐτῷ Ἐ̣π̣ι̣[μάχῳ -8-12- ]
π̣α̣ραμεῖναι τοῖς αὐτ̣ο̣ῖ̣ς̣ υ̣ἱ̣οῖς μου τὴν αὐτὴν χώραν διοικοῦντι κ̣[αὶ ἔχοντι ἐπὶ]
ὀψωνίῳ καὶ τηρήσι(*) αὐτοῦ προνοίᾳ τοῦ αὐτοῦ \κ̣η̣δεμόνος/ Ἀχιλλίωνος. [ -12-16- ]
τούς τε προνοή̣σ̣α̣[<ντα>ς] καὶ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ φροντ̣ί̣σ̣α̣ν̣[τας καὶ τοὺς] λοιποὺς πρὸς το  ̣[ -7-10- ]
τηθῆναι τὰ ἐν αὐτοῖς̣ δ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣\/[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣ο̣ι̣ς̣ κ̣λ̣[ηρονό-]
45μοις μου̣ μηδ̣ε̣ν̣ὶ̣ [ἐ]ξεῖ[ναι -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ο[ -ca.?- ]

Apparatus


^ v.13. βοϊκα papyrus
^ v.20-21. l. καθίστη|μι
^ v.22. l. πίστιν
^ v.27. l. υἱοὺς
^ v.35. l. τέσσαρα
^ v.36. corr. ex \η/με  ̣ερον
^ v.36. corr. ex πυ
^ v.37. l. ἀμοιβῆς
^ v.39. l. τῶν
^ v.42. l. τηρήσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.