Papyri.info

sign in

p.oxy.40.2900 = HGV P.Oxy. 40 2900 = Trismegistos 45213DDbDP transcription: p.oxy.40.2900 [xml]

AD270-75 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]εντ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣
[ἐ]πιδοθέντ̣ων ὑπὸ τ̣ο̣ῦ̣ φυ-
[λά]ρ̣χ̣ο̣υ ἀμφόδου Μη̣τ̣[ρ]ῴ̣-
[ου] τ̣ῆς διασεως(*) βιβλί̣ων
5[  ̣  ̣]  ̣  ̣ κα̣[τ]ʼ ἄγνοιαν. ἐπεὶ οὖν
[ἔδο]ξ̣εν ἐν τῇ κρατίστῃ βου̣λ̣ῇ̣
[ὥσ]τ̣ε̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ἔχοντάς τι δί[κ]α[ι]ον
[τοῦτο ἐντὸ]ς̣ τῆς τριμήνου
[πα]ρ̣α̣θέ̣[σ]θαι π̣[ρ]ὸς τὸ δια-
10κριθέντος τοῦ πράγματος
ἐπα̣ν̣ο̣ρ̣θ̣ώ̣σεως τυχεῖν,
ὅθεν ἐπιδίδωμι ταύτην
τὴν ἀξίωσιν ὅπως κελεύ-
σητε τῷ φυλάρχῃ τοῦ δη-
15λουμένου ἀμφόδου ἐφʼ οὗ καὶ
ἐλειτούργησ̣α̣ [κ]αὶ τὸ ἡμέ-
[τερ]ον ὄνομα ἐν τοῖς ἀναγο-
ρ̣[ε]υ̣ομέν̣ο̣ις ἐπιδοῦναι
[πρὸ]ς τὸ κἀμὲ(*) τῆ[ς τ]ο̣ῦ̣ [σ]ι̣τ̣η̣-
20[ρεσί]ου δόσεω[ς -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. δια<δό>σεως
^ 19. l. καὶ ἐμὲ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.