Papyri.info

sign in

p.oxy.40.2903 = HGV P.Oxy. 40 2903 = Trismegistos 45216DDbDP transcription: p.oxy.40.2903 [xml]

cAD271-2 Oxyrhynchus

Καλπ̣[ουρ]νίῳ Ὡ̣ρ̣ί̣[ωνι τῷ κρατίστῳ]
(*)πομν̣η̣μ̣α̣[τογράφῳ]
παρὰ Αὐρηλίου Σαραπ̣ί̣[ω]ν̣ος̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ῦ̣
Πτολεμα̣ί̣ο̣υ̣ μητρὸς Θαήσ̣ι̣ο̣[ς ἀπὸ τῆ]ς̣
5λαμπρᾶς Ὀξυρυγ’χειτῶν π̣ό̣λ̣[ε]ω̣[ς. π]ρ̣ο̣σ̣βὰς
καὶ ἐπικριθεὶς ἐπʼ ἀμφόδ̣ο̣υ Ἑρμαίου
τῷ ιγ (ἔτει) τῆς Γαλλιηνοῦ βασ[ι]λείας τ̣α̣[γ]ε̣[ί]ς̣ τε
διὰ τοῦ ἐπιδοθέντος ὑπὸ [τοῦ] τ̣[ο]ῦ̣ π̣[ροκε]ι̣μέ-
νου ἀμφόδου φυλάρχου βιβλίου [κ]α̣ὶ ἐν τῇ
10γενομένῃ τότε τῶν ὁμοίω̣ν̣ μ̣[ο]υ̣ ἀνα̣γ̣ο̣ρ̣ε̣ίᾳ
ἐτύγχανον ἐν ἀποδημίᾳ ὤν̣, ν̣ῦν γ̣ο̣ῦν
παραγενόμενος σημαίνω ἐμαυτὸν κ[αὶ ἀξιῶ]
μετασχεῖν καὶ αὐτ[ὸ]ς τῆς τοῦ σιτηρεσίου
δωρεᾶς κ̣α̣τ̣ʼ ἴσ̣ο̣ν̣ τ̣ῶ̣ν ὁμοίων μου κ[ατὰ τ]ὰ̣
15δό[ξα]ν̣τα τ̣ῇ̣ [κρατίσ]τ̣ῃ βουλῇ. διε̣υ̣[τυ]χ̣ει̣.
(ἔτους) [  ̣ Αὐ]τοκράτορ[ος Καίσα]ρ̣ος̣
[Λουκίου Δομιτ]τίου Α̣ὐ̣ρ̣[ηλιανοῦ Εὐσεβοῦς]
[Εὐτυχοῦς Σεβα]σ̣τ̣οῦ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. ϋπομν̣η̣μ̣α̣[τογράφῳ] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.