Papyri.info

sign in

p.oxy.49.3467 = HGV P.Oxy. 49 3467 = Trismegistos 15629DDbDP transcription: p.oxy.49.3467 [xml]

AD98 Oxyrhynchus

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
την   ̣ρ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
νος λῃσ̣[τρικῷ τρόπῳ διορύ-]
ξαντές τ̣ι̣νε̣[ς τὸ ἐν τῇ δημο-]
5σ̣ίᾳ ῥύμῃ̣ τεῖχος τῆς α̣ὐ̣[λῆς]
καὶ εἰσελθόντες(*) ἀπήλασάν μου
πρόβατα ὀκτώ . ἐπιζητοῦντος
δέ μου ταῦτα, εὗρον ἐν τῷ πρὸς
τῷ τῶν ἐρημοφυλάκων μαγδώ-
10λῳ εἱερῷ(*) Διοσκούρων τὴν τού-
τω̣ν̣ κόπρον ἐν τόπῳ τινὶ κρυ-
πτῷ τοῦ ἱεροῦ, ἣν ἐπέδειξα τῷ
σ̣υνελθόντι μοι πρὸς τὴν ἐπι-
ζ̣ήτησιν τῆς κώμης ἀρχεφόδῳ
15Π̣λ̣ουτίωνι καὶ τοῖς ἐρημοφύλαξι.
δ̣ι̣ὸ̣ ἀξιῶ, ἐὰν φαίνηται, διαλα-
βεῖν περὶ τοῦ πράγματος ὡ[ς ἄν]
[σοι] δ̣όξ̣ῃ̣ ἵ̣ν̣ʼ ῶ̣ β̣ε̣β̣ο̣η̣θημένο̣ς̣·
ε̣ὐ̣τ̣ύ̣χ̣ε̣ι̣. ἔτους δευτέρου
20Α̣ὐ̣τ̣ο̣κράτορος Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Νέρουα
Τ̣ρα̣ϊ̣(*)α̣ν̣ο̣ῦ Σεβαστοῦ Γερμ̣ανικοῦ
μ̣η̣νὸς Σεβαστοῦ ε. (hand 2) Μ̣έλ̣ας Ἑρμογένο̣υ̣ς̣
ἐπιδέδωκα. Ἑρμογένης Μ̣έ̣λ̣α̣ν̣ος ἔγρα-
ψα ὑπὲρ τοῦ υἱειοῦ(*) [μου] μ̣ὴ [εἰ]δότος γ̣ρ̣άμμα-
25τα.

Apparatus


^ 6. corr. ex εισελθοντας
^ 10. l. ἱερῷ
^ 21. ϊα̣ν̣ο̣υ papyrus
^ 24. l. υἱοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.