Papyri.info

sign in

p.oxy.52.3694 = HGV P.Oxy. 52 3694 = Trismegistos 15332DDbDP transcription: p.oxy.52.3694 [xml]

AD218-25? Oxyrhynchus

Αὐρη̣λ̣ίῳ Ἁρποκρατ̣ίωνι στρατηγῷ
π̣α̣ρ̣ὰ̣ τῶν ἀπὸ κώμης Σερύφεως
κ̣[αὶ] εὐσχημόνων. καλεῖ σε
ὁ φε̣ιλ̣ῶν(*) σε θεὸς μέγας Ἄμμων
5τ̣ῇ̣ ιϛ τ̣οῦ ὄντος μηνὸς Φαμενὼθ
π̣α̣νηγύρεω̣[ς] ο̣ὔ̣σης καὶ ῥοδοφο-
ρ̣ε̣ί̣α̣ς̣(*).

Apparatus


^ 4. l. φιλῶν
^ 6-7. l. ῥοδοφο|ρίας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.