Papyri.info

sign in

p.oxy.55.3779 = HGV P.Oxy. 55 3779 = Trismegistos 22503DDbDP transcription: p.oxy.55.3779 [xml]

AD20/1 Oxyrhynchus

θ[ -ca.?- ]
vac. ? [ -ca.?- ]
(hand 2) Ἱ̣έ̣ρ̣[α]κ̣ι̣ vac. ? στρα[τηγῷ]
παρὰ Π̣ετοσίρι̣ο̣ς κ̣[α]ὶ̣   ̣[ -7-10- ]
5ἀμφοτέρων Π̣ε̣[το]σορά̣[πιος καὶ]
Πετσίριος τοῦ Ιε̣  ̣  ̣[ -7-10- ]
ἀπὸ κώμης Τυχι̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆς]
κάτω τοπαρχίας. ἀπ̣[ογραφόμεθα]
εἰς τὸ ἐννόμιον τ̣[οῦ ἐνεστῶτος]
10ζ (ἔτους) Τιβερίου Καίσα̣ρος [Σεβαστοῦ]
τὰ ὑπάρχοντα ἑκάσ̣τ̣ῳ̣ [πρόβατα, ὁ μὲν]
Π̣ε̣τ̣[ο]σ̣ῖ̣ρ̣ις <πρόβατα> π̣ε̣ν̣τ̣ή̣κ̣[οντα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
α̣[ἶγ]α̣ς τ̣ρ̣ε̣ῖ̣ς̣ , ὁ δ[ὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρόβ(ατα) δεκα-]
δ̣ύ̣ο̣ , αἶγα μίαν , ὁ δ[ὲ Πετσῖρις]
15πρόβατα ὀκτώ , ὧ̣ν̣ [τὸ ἐπὶ τὸ]
αὐτὸ πρόβ(ατα) ο  ̣, [αἶγες δ,]
καὶ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ ἐπακολουθο[ῦ]ν̣[τας ἄρνας]
ἐρίφο̣υ̣ς̣, ἃ νεμήσεται [περὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
18,ms ((unintelligible))
(hand 3) καὶ διʼ ὅλου τοῦ νομοῦ δ[ιὰ νομέως]
Ἑργέως τ̣ο̣ῦ̣ Π̣α̣υσίριος̣ [ἀπὸ τῆς]
20αὐτ̣ῆ̣ς κ̣ώ̣μ̣η̣ς̣ λαο̣γ̣ρ̣α̣φ̣[ουμένου,]
ὧν καὶ ταξόμεθα τὸ κ̣[αθῆκον]
ἐννόμιον.
——
vac. ?
(hand 4) Σα̣ρα̣π̣ί̣ω̣ν̣ τοπ[άρ]χ̣η̣[ς σεσημείωμαι]
πρόβ(ατα) ἑ̣β̣δ̣ο̣μ̣[ήκοντα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25α̣ἶ̣γας τ̣έ̣σσ̣α̣ρ̣α̣[ς, (γίνονται) πρόβατα] ο[  ̣, αἶγες δ]
(ἔτους) ζ Τιβερίο̣υ̣ [Καίσαρος Σεβαστοῦ,]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.