Papyri.info

sign in

p.oxy.58.3917 = HGV P.Oxy. 58 3917 = Trismegistos 27301DDbDP transcription: p.oxy.58.3917 [xml]

II spc Oxyrhynchus

[  ̣  ̣  ̣]ι̣ος Πρειμιανὸς στάτωρ Ἀπολλωνίῳ στρα-
τ̣ηγῷ Ἡρακλεοπολείτου χαίρειν.
[παρακε]κλ̣ήκαμέν σε ἐν τῷ πραιτωρίῳ ἐγὼ̣
[καὶ οἱ συ]ν̣κολλῆγαι ἵνα, ἐάν σοι δόξῃ, ἀκου̣-
5[σθῇ   ̣  ̣]  ̣ιρις, ἐκδίκου Σαραπίωνος, πρὸς
Απ̣[  ̣  ̣  ̣]ν ἀντίδικον, ἔχοντα ὑπὲρ ὑπο-
θήκη̣ς̣ ἧ̣ς φαύλως ὑπέθετο, καὶ δικα[ι-]
οδ[ο]τη̣θ̣ῇ̣. παρακαλῶ δὲ ταχύτερον αὐτὸ̣[ν]
ἀκοῦσ̣α̣ι̣. (hand 2) Ἰ̣ο̣ύ̣λιος Ἔρως ε̣ἰ̣ μ̣ή σε παρεκάλεσα̣(*)
10ἐν τῷ Δα̣φ̣νῶνι̣, ταχέως ἀπαρτίσε(*) περὶ οὗ ἐντ̣[υγχά-]
ν̣ῃ. ἔρ̣ρ̣ω̣σ̣ο̣, κ̣ύριε Ἀπολλώνιε,
πανο̣ι̣κί.
(hand 1) ἔρρωσο κα̣[ὶ] δ̣ι̣ε̣υ̣τ̣ύ̣χ̣[ει.]
Παῦνι. ·
(hand 3)   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 9. corr. ex παρακαλεσα̣
^ 10. l. ἀπαρτίσαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.