Papyri.info

sign in

p.oxy.58.3925 = HGV P.Oxy. 58 3925 = Trismegistos 17908DDbDP transcription: p.oxy.58.3925 [xml]

AD245/6 Oxyrhynchus

[Α]ὐ̣ρ̣ήλιος Δῖος ὁ καὶ Περτίναξ στρ(ατηγὸς) Ὀξυρυγχ(ίτου)
Α̣ὐ̣ρ̣η̣[λ]ί̣[ῳ] Σαραπίωνι τῷ κα̣[ὶ Ἀγαθ]ῷ̣ Δαί̣μ̣ο̣ν̣ι̣
γυμνασιαρχήσαντι τῶι φ̣[ιλτάτῳ] χα̣ί̣ρ̣ε̣ι̣ν.
ἡ αὐτόθι κρατίστη βουλ[ὴ διὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5Εὐδαίμον[ο]ς̣ ἐνάρχου πρ[υτάνε]ως ἐπ̣έστει̣-
λά̣ν μοι δηλο̣ῦ̣ντες ᾑρῆ̣[σθα]ί̣ σ̣ε̣ ἐ̣ν̣ τῷ
συνεδρίῳ ἅμα τῷ ἐνάρχῳ πρυτάνει̣ καὶ
τοῖς συνδίκοις καὶ ἄλλοις ἀνδράσι δέκα
ἄρξασι βουλευταῖς τῆς αὐτῆς πόλεως
10παραστῆναι τοῖς τῇ πόλει διαφέρου̣σ̣ι̣
ε̣ὐτυχ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.