Papyri.info

sign in

p.oxy.58.3927 = HGV P.Oxy. 58 3927 = Trismegistos 17910DDbDP transcription: p.oxy.58.3927 [xml]

AD246- Oxyrhynchus

Διονύσιος Διον̣υσάμ(μωνος), Φα̣(ῶφι) [ -ca.?- ]
Ἐπίμαχος ὁ κ(αὶ) Δη̣μῆτρι̣ς,   ̣( ) — [ -ca.?- ]
Ἱ̣ε̣ρακαπόλλω̣(ν) Ἀμόϊ, Θ(ώθ) —   ̣ [ -ca.?- ]
Νεμεσίω(ν) Θώνιος, Φα(ῶφι) — α̣ [ -ca.?- ]
5Ὄλυμπος ὁ κ(αὶ) Ὡρίων, Φα(ῶφι) — α [ -ca.?- ]
Σύρος ὁ κ(αὶ) Τρύφων, Φα(ῶφι) — α̣ [ -ca.?- ]
Ῥωμ(αῖοι) vac. ?
  ̣  ̣  ̣  ̣ος Σαραπ[ά]μ̣(μωνος) ?, Θ(ώθ), Φα(ῶφι) — β [ -ca.?- ]
Μᾶρκος Οὔλπιο[ς] Ἀπίω(ν),   ̣( ) —   ̣ [ -ca.?- ]
10Ἑρμα̣ί̣ου vac. ?
Ἀμόϊς ὁ κ(αὶ) Χρήσιμος, Φα̣(ῶφι) —   ̣ [ -ca.?- ]
Ἑρμίας ὁ κ(αὶ) Φιλο̣δισκορο̣[ς](*),   ̣( ) — α̣ [ -ca.?- ]
Ἥρων Σερήνου, Φαῶφ̣(ι) —   ̣ [ -ca.?- ]
Ἱέραξ Μέλανος, Θ(ώθ), Φα(ῶφι) [ -ca.?- ]
15Ἱέραξ Διονυσίου, Φα(ῶφι) — [ -ca.?- ]
Πλούταρχος Διογενου(*), Θ̣(ώθ) — [ -ca.?- ]
Παᾶπις Ἀμυντιανοῦ, Φ[α(ῶφι) -ca.?- ]
Σαραπίων Θέωνος, Θ(ώθ), Φ(αῶφι) — [ -ca.?- ]
Σαραπ̣ά̣μμων Θέω(νος), Φ̣α̣(ῶφι) [ -ca.?- ]
20Σερῆνος Ἀμμωνίο̣[υ],   ̣[ -ca.?- ]
Ῥωμ(αῖοι) vac. ?
Ἀμύντας Σερήνου,   ̣( ) ((guide-dot)) [ -ca.?- ]
Νότου Δρό̣(μου) vac. ?
Γ̣ά̣ι(*)ος Ε̣ὐ̣ποριανοῦ, Φα̣(ῶφι) [ -ca.?- ]
25[Δ]ι̣ογέ̣νης Πο̣σ̣αράπιος, [ -ca.?- ]
Ἡρακλεί̣δης Ἀμμω(νίου), Φ[α(ῶφι) -ca.?- ]
Κ̣ο̣πρῆς Ἀ̣χ̣ιλλέως, Φα(ῶφι) — [ -ca.?- ]
Σαραπά̣μ̣(μων) ὁ κ(αὶ)   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣, Φ̣(αῶφι) — [ -ca.?- ]
Σαραπ[ιά]δης̣ Ἀ̣μμω(νίου), Φα(ῶφι) — α̣ [ -ca.?- ]
30⟦Ἑρμίας ὁ κ(αὶ) Ἁρθώθης, Φα(ῶφι) — α [ -ca.?- ]
Δρόμου Θοηδιος(*) vac. ?
Ἀμόϊς Ἀντωνίου, Φα(ῶφι) — α [ -ca.?- ]
Ἀφῦγχ̣ις Ἀγαθίνου, Φ(αῶφι) — α [ -ca.?- ]
Ἀπολλω̣ vac. ?
35Αἰλοῦρ̣ι̣ς ὁ κ(αὶ) Δημῆτρι̣ς̣, [Θ(ώθ) (?)] —   ̣ [ -ca.?- ]
Ἀνθέ̣στιος ὁ κ(αὶ) Ο̣  ̣  ̣, Φ̣α(ῶφι) —   ̣ [ -ca.?- ]
Ἁρποκρα̣  ̣  ̣ουσ̣ερη, Θ(ώθ), Φ(αῶφι) — [ -ca.?- ]
Ἀμ̣ό̣ϊ̣ς̣ Ἀπ̣ο̣[λλ]οδιδύμου,   ̣[ -ca.?- ]
Βησ̣α̣ρί̣ω̣ν Ἀπολ̣λ̣ω(νίου), Φα̣(ῶφι) [ -ca.?- ]
40Βησαρίω[ν] υἱὸς Ἀρ̣η̣τίω̣[νος -ca.?- ]
(hand 2) \ α Γελάσ̣ι̣ο̣ς̣ ὁ κ(αὶ) Σερῆνος [ -ca.?- ]/
(hand 1) Διοσκουρίδης ὁ κ(αὶ) Σαπ  ̣[ -ca.?- ]
Δημέα̣ς̣ Δ̣ιοσκουρια[  ̣  ̣][ -ca.?- ]
Δημέας Βησαρίω(νος), Φα(ῶφι) — [ -ca.?- ]
45Διοσκοράμμων Ο̣  ̣  ̣  ̣(  ), Φ̣(αῶφι) — [ -ca.?- ]
Δῖος Ἀνθ̣[ε]σ̣τ̣ί̣ου, Φα(ῶφι) — [ -ca.?- ]
Δίδυμ[ος] Θ̣έ̣ω̣(νος) ?, Φα(ῶφι) —   ̣ [ -ca.?- ]
Διονύσ̣ι̣ο̣ς̣ Θ̣έ̣ω(νος) ?, Φ̣α(ῶφι) — [ -ca.?- ]
Δίδυμ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣μ̣  ̣  ̣ω̣, —   ̣ [ -ca.?- ]
50Διογένη̣ς̣ Ἀμμ[ων]ίου, Φ(αῶφι) —   ̣ [ -ca.?- ]
Διο̣νύσ̣ι[ο]ς Διοσκ̣[ό]ρου̣, Θ(ώθ) — [ -ca.?- ]
Εὐδαίμ̣ω̣(ν) Ὀφελί[ο]υ̣, Φα(ῶφι) — [ -ca.?- ]
Εὐδαί[μω(ν)] Ἀ̣νική̣το̣[υ], Φ[α(ῶφι) -ca.?- ]
Ἡρα̣κ̣λ̣ε̣[ίδ]ης Θέω̣[(νος)], Θ̣(ώθ), Φα(ῶφι) [ -ca.?- ]
55α λ̣   ̣ε̣  ̣ [  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 12. l. Φιλοδι<ό>σκορος
^ 16. l. Διογένου<ς>
^ 24. ϊοσ papyrus
^ 31. l. Θοήρις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.