Papyri.info

sign in

p.oxy.61.4122 = HGV P.Oxy. 61 4122 = Trismegistos 21623DDbDP transcription: p.oxy.61.4122 [xml]

AD305 Oxyrhynchus

ἐπὶ ὑ(*)πάτων τῶν κυρίων ἡμῶν Κωνσ̣τ̣α̣ν̣τ̣[ί]ο̣υ̣ καὶ
Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ι̣α̣ν̣οῦ τ̣ῶν ἐπιφανεστάτων Καισ̣ά̣ρ̣ω̣ν̣ τ̣ὸ̣ [ε
Αὐρηλίῳ Σεύθι(*) τῷ καὶ Ὡρίωνι λογι̣[στῇ Ὀ]ξ̣υρυγ̣χίτου̣
παρὰ Αὐρηλίου Ἱ(*)έρακ̣ος Ἀσκληπιάδου̣ ἀ̣πὸ̣ τ̣ῆ̣ς αὐ-
5τῆς πόλεως. ὅσα(*) παρανόμως τετόλμη̣[ν]τ̣α̣ι̣ κ̣ατὰ̣ [τ]ῆ̣ς̣
ἡμετέρας συμβίου, Σαραπιάδος τοὔνομα(*), ὑ̣(*)π̣ὸ̣ Ψ̣ό̣ϊτος
καὶ Τίρωνος γαμβροῦ αὐτοῦ καὶ τῶν τούτω̣ν̣ γυναικῶ(ν)
καὶ υ(*)ἱῶν ἤδη πάντων τὴν διήγησιν πεποίημαι
διʼ οὗ προὔθηκα δημοσίᾳ μαρτυροπ[ο]ι̣[ή]μ̣ατος. ἐπὶ(*)
10οὖν ἡ̣ ἐ̣νγεγρα̣μ̣μένη μου σύμβιος ἠκι[  ̣]θ̣α̣ι̣(*) τῶν(*)
πληγῶν(*) καὶ ἔπληξαν κατὰ τοῦ β̣ραχε̣[ί]ο̣ν̣ο̣ς(*), ἀναγ-
καίως ἐπιδίδωμ̣ι τάδε τὰ βιβλ̣ί̣α̣, ἀ̣ξ̣[ιῶ]ν̣ δ̣ι̣ʼ ἑ̣ν̣ὸ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣
περὶ σὲ ὑ(*)πηρετῶν ἐπισταλῆναι δ̣η̣μ̣ό̣σ̣ι̣ον ἰ(*)α-
τρὸν τὸν ἐποψόμενον ἅμα τῷ αὐτῷ ὑ(*)πηρέτῃ
15τὴν τῆς συμβίου διάθεσιν καὶ ἐνγρά̣[φ]ως σοι προσ-
φωνοῦντας(*) καὶ αὐ[τ]ὰ̣ ταῦτα εἶναι ἐν [τῇ] τάξει μαρτυ-
ρείας(*) καὶ ἀσφαλείας̣ [τ]ῆ̣ς̣ ἡ̣μ̣ετέρας ἕνε̣κεν πρὸς τὸ τη̣-
ρηθῆναί μοι τὸν λ̣ό̣[γον] π̣ερὶ τῆς ἐκ̣[δι]κ̣είας(*)
παρὰ τῷ μεγέθ[ει τῆς] ἡγεμον̣ία̣ς̣. vac. ?
20(ἔτους) κα καὶ ιγ [τῶν] κ̣υρίων ἡμ̣ῶ[ν] Δ̣ι̣ο̣κ̣λ̣η̣τιανοῦ
καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβα[στ]ῶ̣ν κα̣ὶ Κωνσταντί̣[ου καὶ] Μ̣α̣ξ̣ι̣μ̣ιανοῦ
τῶν ἐπιφανεστ̣[ά]τ̣ω̣ν Καισάρων, Π̣[αῦ]ν̣ι̣ κ̣η·
——
(hand 2) Αὐρήλιος Ἱ(*)έραξ Ἀσκληπιάδου ἐπιδέδ̣ω̣κα.
(hand 3) Αὐρήλιος̣ Ὡρίων ὑπη̣ρ̣[έτης] λογιστοῦ
25 vac. ? ἐ̣πήνεγ᾽κα(*).
(ἔτους) κα καὶ ιγ [Π]αῦνι κη’.

Apparatus


^ 1. ϋπατων papyrus
^ 3. l. Σεύθῃ
^ 4. ϊερακ̣οσ papyrus
^ 5. l. ὅσων
^ 6. l. τὸ ὄνομα
^ 6. ϋπ̣ὸ̣ papyrus
^ 8. ϋιων papyrus
^ 9. l. ἐπεὶ
^ 10. l. ᾐκίσθη
^ 10. l. ταῖς
^ 11. l. πληγαῖς
^ 11. l. βραχίονος
^ 13. ϋπηρετων papyrus
^ 13. ϊα papyrus
^ 14. ϋπηρετη papyrus
^ 15-16. l. προσ|φωνῆσαι
^ 16-17. l. μαρτυ|ρίας
^ 18. l. ἐκδικίας
^ 23. ϊεραξ papyrus
^ 25. l. ἐπήνεγκα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.