Papyri.info

sign in

p.oxy.61.4127 = HGV P.Oxy. 61 4127 = Trismegistos 33609DDbDP transcription: p.oxy.61.4127 [xml]

IVspc Oxyrhynchus

r
Πτολεμαῖος
Θωνίῳ τῷ
ἀγαπητῷ
ἀδελφῷ ἐν κ(υρί)ῳ
5 vac. ? χαίρειν.
π̣ρ̣[ὸ] μ̣ὲ̣ν̣ π̣[άν-]
των εὔχο[μαί]
σε ὁλοκληρεῖν̣
ψυχῇ καὶ σώμα-
10[τι]. γεινώσκε̣ι̣[ν](*)
σ̣ε θ̣έλω ὅτι̣
εἰ οὔπω [ἠ]γ̣ό-
ρασας τὸ̣ λ̣ι̣ν̣α̣-
ρίδιον κ̣α̣ὶ τὰ
15ἄλλα, μὴ ἀγορά-
σῃς. ὁ γὰρ ἄν-
θρ̣ωπος ἀπε-
τάξατο περὶ αὐ̣-
το̣ῦ̣, ὡς̣ ε̣ῖ̣̣̓όν
20σοι, ὅτι· οὐκ ἐγὼ
θέλω. τὸν δὲ
πίνακα ἐξαυ-
τῆ̣ς μὴ ἀμελή̣-
σῃς πέμψαι,
25καὶ δήλωσόν
μοι τίνι θ̣έ̣-
λεις μεταβα̣-
λεῖν̣ τὴν τι-
μὴν αὐτοῦ.
30μνήσθητι ἀ-
γοράσαι μοι πα̣ρ-
θενικὸν τέ-
λειον σόλιον
τρίχινον
35καὶ Κανωπι-
κὸν α. τὸν
ἀγαπητὸν
Τιθ̣οῆν
ἀπʼ ἐμοῦ
40π̣ροσα̣γ̣ό̣ρ̣ε̣υ̣ε̣.
v
Θωνίῳ ἀ̣[δελ]φ(ῷ) π(αρὰ) Πτολ̣ε̣μ̣α̣ί̣[ου].

Apparatus


^ r.10. l. γινώσκειν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.