Papyri.info

sign in

p.oxy.64.4441_10 = HGV P.Oxy. 64 4441 Kol. I = P.Oxy. 64 4441 Kol. IX - X = Trismegistos 23663 = Trismegistos 23667DDbDP transcription: p.oxy.64.4441_10 [xml]

AD 315/6 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.oxy.6.983] P.Oxy 6.983, SB 3.6003

9
(hand 11) ὑ̣πατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶ̣ν̣ Κ̣[ωνσταντίνου καὶ Λικιννίου]
Σεβαστῶν [τὸδ.]
Οὐαλερίω̣ Ἀμμων̣ι̣ανῷ τῷ κ[αὶ Γεροντίῳ λογιστῇ Ὀξυρυγχίτου]
παρὰ Αὐρηλίων Ἀχι[λ]λέως καὶ Π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- μηνι-]
5αρχῶν οἰκοδ<όμ>ω̣ν̣ καὶ Σιλβανοῦ   ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- πολυ-]
δευκης(*) καὶ Σιλβανοῦ Σαρ̣α̣π̣  ̣[ -ca.?- Ἡρα-]
κλείδου μολυβουργῶν(*)κα[ὶ -ca.?- ]
Νειλάμμωνος ὑαλ̣ο̣υ̣[ργῶν -ca.?- ]
κ̣λ̣η̣δ̣ουργοῦ καὶ Ἡρακλείδ[ου -ca.?- ]
10Θ[έ]ωνος κονιατῶ̣ν̣ τ̣ῶ̣ν [πάντων ἀπὸ τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) Ὀξ(υρυγχειτῶν) πόλ(εως).]
ἐπιζητοῦντί σο̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
χως χρηματίζο̣ν̣τε̣ς̣ [ -ca.?- ]
νου τῆς αὐτῆς πόλ[ε]ω[ς -ca.?- ]
μενοι ὁμολογοῦμεν [ὀμνύντες τὸν σεβάσμιον]
15θ̣ιον(*) ὅρκον τῶν δε[σ]ποτῶ[ν ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ]
Λικιννίου Αὐτοκ[ρα]τόρων [ -ca.?- τὰ]
ἑξῆς ἐν̣[γεγρα]μ̣μενα(*) [ -ca.?- ἐπι-]
σκευὴν(*) α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐπὶ το  ̣[ -ca.?- ]
φωνου  ̣[  ̣  ̣ μ]ηδενό[ς (?) -ca.?- ]
20μεν τῶν̣ [ -ca.?- ]
πλην̣ δ  ̣[ -ca.?- ]
κλω  ̣[ -ca.?- ]
κεραμί̣[δ]ε̣ς ο[στρα]κινες(*) [ -ca.?- ]
ὀπτῆς πλίνθ̣[ου] vac. ? [ -ca.?- ]
25οικοδωμοι(*) (hand 12) οἱ ενχρηζοντες(*) [ -ca.?- ]
25aἐργάται ὁμοίως οἱ ἐ[γχρῄ]ζον[τες -ca.?- ]
(hand 11) ἡμεῖς(*) δὲ οἱ μολιβου[ργοί -ca.?- ]
χαλκίων καὶ σωλή̣[νων -ca.?- ]
ἐπὶ χριων(*) τοῦ αὐ[τοῦ βαλανείου (?) -ca.?- μολύβδου ὁλ(?)-]
κῆς κεν(τηνάρια) κ ὡς [τοῦ κεντηναρίου α -ca.?- ]
10
(hand 14) ριε
(hand 11) [ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣ην χρησειν(*) ὁλκῆς
[ -ca.?- ] vac. ? ϡ̣ξ
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣λ̣(*)
5[ -ca.?- ] ενχρηζοντα(*) καὶ
[ -ca.?- ]ι̣α κανουργιας(*)
[ -ca.?- ]  ̣ι(*) βαλανίου(*) ο̣ι̣εν[  ̣]  ̣
[ -ca.?- ] vac. ?   ̣[  ̣  ̣]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣σ\κ/αβʼδ
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υσιν του[ -5-6- ]ο̣
Traces 1 line (?)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ιας  ̣[ -4-5- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο  ̣  ̣λ̣α  ̣[ -4-5- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] α (ἥμισυ)
20[ -ca.?- ὁ]λκῆς [κεντη]ν̣αρί̣ο̣υ̣ α (ἥμισυ)
[ -ca.?- ]  ̣λων καὶ ξ̣υ̣στ̣ο̣ῦ̣ καὶ τῶν ἄλ-
[λων -ca.?- ἐπὶ τὸ (?)] αὐτὸ καμίνων μ {μ}
[ -ca.?- ] κ̣ε̣ντηνάρια ιζ ὁμοῦ κεν(τηνάρια) χπ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ π̣ρὸς τὴν τῆς κονίας ἑψ̣ί̣α̣ν̣   ̣η̣
25[ -ca.?- ἑκάστο]υ̣ (?) καμίνου ἐκ μουιων(*) π̣ε̣ν-
[τήκοντα (?) -ca.?- μο]υ̣ια(*) (?) Α̣
[ -ca.?- ] βαλανιου εικρια(*), γ̣ινοι̣τ̣ο(*) {γίνοιτο}
[ -ca.?- ] ξ
[ -ca.?- ]  ̣ ϛ̣
30[ -ca.?- ἐ]κ̣ (?) κοπρια̣κ̣ῶ̣ν κοπριῶν ν {ν} σ
[ -ca.?- ἑκ]άσ̣του καμίνου ἐκ μουιων(*)
[ -ca.?- ] ρ̣

Apparatus


^ 9.5-6. l. [Πολυ]|δεύκους
^ 9.7. μολυβουργῶνκα[ὶ]μολυβουργων corr. ex μολυβουρ  ̣ων
^ 9.15. l. θεῖον
^ 9.17. l. ἐγγεγραμμένα
^ 9.17-18. corr. ex [επι]σ  ̣ευην
^ 9.23. l. ὀστράκιναι
^ 9.25. l. οἰκοδόμοι
^ 9.25. l. ἐγχρῄζοντες
^ 9.26. corr. ex υμεις
^ 9.28. l. χρειῶν
^ 10.2. l. χρῆσιν
^ 10.4. or α̣ (?)
^ 10.5. l. ἐγχρῇζοντα
^ 10.6. l. καινουργίας
^ 10.7. or υ
^ 10.7. l. βαλανείου
^ 10.25. l. μωΐων
^ 10.26. l. [μ]ώϊα
^ 10.27. l. βαλανείου ἴκρια
^ 10.27. l. γίγνοιτο
^ 10.31. l. μωΐων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.oxy.64.4441_1 [xml]

AD 315/6 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.oxy.6.983] P.Oxy 6.983, SB 3.6003

1
(hand 14) ρϛ
(hand 1) [Οὐαλερίῳ] Ἀμμωνιανῷ τῷ καὶ Γεροντίῳ λ[ογισ]τ̣[ῇ] Ὀ̣ξυρυγχείτου(*)
[παρὰ Αὐρηλίου] Σαραπίωνος Ἡροδότου ἀπὸ τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) Ὀξ[υρυγχιτ]ῶ̣ν̣ πόλεως δημοσίου ἰατροῦ.
[ἐπεστάλην τῇ] χθὲς ἡμέρᾳ, ἥτις ἦν Μεχεὶρ κϛ, ἐκ βιβλειδίων(*) [ἐπιδοθέ]ν̣των σοι ὑπὸ Οὐαλερίου Νουνδιναρίου
5[- ca.9 -]Traces ὥστε γενέσθαι ἐν ἐποικίῳ αὐ̣τ̣οῦ̣ Π̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ειω καὶ ἐφιδῖν(*) τὴν περὶ τοῦ πλη-
[γέντος (?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣ου κα̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣] φ̣ύ̣λακος Μουεῖτος διάθεσιν καὶ ἐνγράφως(*) σοι π̣[ρο]σφωνῆσαι. ὅθεν ἐν τῷ ἐποικίῳ γ̣ε̣-
[νόμενος] ἐ̣φ̣ῖ̣δ̣ο̣ν̣(*) τ̣ὸ̣ν̣ αὐτὸν Μ[ο]υ̣εῖν κλεινηρην(*) ὄντα ἔχοντα κατὰ μὲν τοῦ βρ̣έ̣γ̣ματο̣ς διαίρεσιν(*) μετὰ ψιλώσεως
[τοῦ] ὀ̣σ̣τ̣έ̣ο̣υ καὶ κατὰ τῆς κορυφῆς τραύματα δύο μετ̣ὰ ψιλώ̣σ̣ε̣ω̣ς τοῦ ὀσ[τέ]ου καὶ κ̣ά̣[τ]ω̣θ̣εν τούτων τραύματα
[  ̣  ̣  ̣ ἐ]πὶ τοῦ δεξιοῦ μέρους τῆς κεφαλ̣ῆ̣ς̣ καὶ κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ κροτά[φου -5-6- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ οἰδήματος καὶ κατὰ τῶν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -0-2- ]
10[τοῦ] ἀ̣ριστεροῦ ὠτί[ου οἴ]δημα μετὰ πε̣λ̣ι̣ώ̣μ̣α̣τος καὶ κατὰ τῆς δεξιᾶς ὠμο[πλάτης κα]ὶ̣ τοῦ ὤμου οἴδημα μετὰ πελιώματος
[καὶ κ]ατὰ τῆς δεξιᾶς χι[ρὸ]ς(*) κατὰ τοῦ μεγ̣ί̣σ̣τ̣ο̣υ̣ δακτύλων πλῆγμα μετʼ ο̣ἰ̣δ̣[ήματο]ς̣ καὶ κατὰ τοῦ βραχείωνος(*) τῆς δεξιᾶς
χιρὸς(*) οἴδημα μετ[ὰ] π̣ελιώματος καὶ κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ μηροῦ τρῶ[σιν   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ως καὶ τοῦ γονατίου ἄνωθεν τρῶσιν(*)
καὶ ἐ̣[πὶ] τ̣ο̣ῦ δεξιοῦ μη̣ρ̣οῦ τρώσις(*) δύο τερας(*) εἰς πέρας̣ [κ]α̣ὶ̣ κ̣ατὰ [πάσης τῆς] ἀριστερᾶ̣ς̣ π̣λ̣ε̣υ̣ρᾶς τρῶσιν· ὅθεν προσφονῶ(*).
(ἔτους) ι [καὶ] η τ[ῶ]ν̣ κυρίων   ̣[  ̣]  ̣  ̣ ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λ[ικινίο]υ̣ Σε̣βαστῶν, ἐπὶ ὑπατ[ε]ί̣ας
15Καικ̣ι̣ν̣ί̣ο̣υ̣ Σαβε̣ί̣[νου] καὶ Οὐεττίου Ῥουφίνου τῶν λαμ̣π̣ρ̣ο̣τ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ Μ̣ε̣χ̣[εὶρ κζ].
——
(hand 2) Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣ [Σαρα]π̣ίων ἐπειδέδωκα(*) π̣ρ̣ο̣σ̣φωνῶ̣ν̣ ὡς πρόκειται.

Apparatus


^ 1.2. l. Ὀξυρυγχίτου
^ 1.4. l. βιβλιδίων
^ 1.5. l. ἐπιδεῖν
^ 1.6. l. ἐγγράφως
^ 1.7. l. ἐπεῖδον
^ 1.7. l. κλινήρη
^ 1.7. corr. ex διαιρεσι̣ς
^ 1.11. l. χειρὸς
^ 1.11. l. βραχίονος
^ 1.12. l. χειρὸς
^ 1.12. corr. ex τρωσις
^ 1.13. l. τρώσεις
^ 1.13. corr. ex πέρας, l. πέρας
^ 1.13. l. προσφωνῶ
^ 1.16. l. ἐπιδέδωκα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.3.6003 [xml]

AD316 Oxyrhynchus
[Reprinted in: p.oxy.64.4441] P.Oxy 64.4441

(SB 3.6003 reprinted in P.Oxy 64.4441, section 1)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.