Papyri.info

sign in

p.oxy.67.4584 = HGV P.Oxy. 67 4584 = Trismegistos 78616DDbDP transcription: p.oxy.67.4584 [xml]

AD 100/101 Oxyrhynchus

(hand 2) Δρ̣ό̣μ̣(ου) Θ̣[ο]ή̣ρ̣ι̣δ̣(ος)
(hand 1) Δίωι̣ στρ(ατηγῷ) Ὀξ(υρυγχίτου)
παρὰ   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣στ̣  ̣  ̣τ̣η̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Διονυσί[ο]υ μητρὸς Ζωί[δος ἀπʼ Ὀξυ-]
5ρύγχ̣[ων π]ό̣λεως μετὰ [κυρίου   ̣  ̣  ̣]
το̣ς̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣τ̣ους τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ τῆς]
αὐτῆς π̣[ό]λεως. κατὰ τὰ [κελευσθέντα]
περὶ ἐ[πι]κρίσεως τῶν̣ [προσβαινόντων]
εἰς (τρεισκαιδεκαετεῖς) [εἴ] ε̣ἰ̣σι μητ̣ρ̣ο̣π̣[ολῖται (δωδεκάδραχμοι) δηλῶ]
10Πετεῦρ̣ι̣ν δ̣ο̣ῦ̣λ̣όν μου κ̣[α]ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
μου ἀδε̣λ̣φοῦ Θώνιος κα̣[τὰ τὸ] μ̣έ̣ρ̣ο{υ}ς̣
δίμοιρο̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ τῶν ἀδελφ[ιδῶν μου] Δ̣η̣[μη-]
τρίου καὶ Πετεύριος καὶ Ζωί̣δ̣ο̣ς κατ[ὰ] τὸ λ[ο]ι̣π̣[ὸ]ν̣
τρίτον [ο]ἰκογενὴν ἐκ δ̣ο̣ύλης Θαήσ[ιος]
15ἀπογραφόμενον ἐπʼ ἀμφόδου Δρόμου
Θοήριδος προσβεβηκέναι εἰς τοὺς (τρεισκαιδεκαετεῖς)
τῷ διελθόντ(ι) γ (ἔτει), καὶ τὸν ὁμοπά̣τ̣ρ̣ι̣ο[ν]
μου ἀδελφὸν καὶ ἄνδρα Θῶνιν ἱεροσ̣-
κόπον Θοήριδος καὶ Ἴσιδος καὶ Σαρά[πιδος]
20καὶ τῶν συννάων θεῶν̣ <εἶναι> (δωδεκάδραχμον) ἀπο̣γ̣ρ̣α̣-
φόμενο̣ν̣ ἐ̣πὶ τοῦ αὐτοῦ ἀ[μ]φ[όδου, καὶ]
ὀμνύω Αὐτο̣[κρά]τ̣ο̣ρ̣α Καίσαρ[α -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.