Papyri.info

sign in

p.oxy.67.4606 = HGV P.Oxy. 67 4606 = Trismegistos 78648DDbDP transcription: p.oxy.67.4606 [xml]

AD 361 Oxyrhynchus

[ὑπατείας Φλαουίων Ταύρου καὶ Φλωρ]ε̣ν̣τ̣ίου τῶν λαμ̣(προτάτων), Θὼθ   ̣  ̣.
[Σεπτιμίῳ Ἀπολλωνίῳ] στρατηγῷ [Ὀξυρυγχίτου]
[παρὰ Αὐρηλίων Διοσκουρίδου τοῦ καὶ (?)] Ἰ̣ο̣[υλι]ανοῦ Ἰουλιανοῦ <τοῦ καὶ> Διοσκουρίδου καὶ Ἰου̣[λιανοῦ (?) -ca.?- ]
[- ca.29 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣[α]ὶ̣ Σαραπίωνος Πλουτάρχου τῶν πάντ[ων βουλευτῶν]
5[τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) Ὀξυρυγχι(?)]τῶν πόλεως ἐπιμελητῶν σίτου Πηλουσ̣ίο̣υ̣. [ὁμολογοῦμεν]
[ὀμνύντες τὸν σεβάσμιον θεῖον ὅρκο]ν̣ τ̣[ῶ]ν̣ δ̣ε̣σ̣π̣οτῶν̣ ἡ̣μ̣ῶν Κωνσταντίου αἰω̣ν̣ίου Αὐγ̣[ούστου καὶ]
[Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσ]α̣ρο̣ς̣ παριληφέναι(*) καὶ ἐμβεβλῆσθαι εἰς̣ τ̣ὸ̣ ἑξῆς̣ [ὑποτεταγμένον]
[πλοῖον ἀπὸ γενήματος τῆς εὐ]τ̣υ̣[χοῦς] ε̣ ν̣έ̣ας̣ ἰν̣δικτίονος π̣υ̣ρο̣ῦ̣ ν̣έ̣ο̣υ̣ καθ̣αρο̣[ῦ ἀκρίθου καὶ ἀβρόχου]
[καὶ ἐκτὸς πάσης αἰτίας καθεστηκότος μέτρ]ῳ̣ δημοσίῳ μετρήσι(*) τῇ κελευ[σ]θ̣ίσῃ(*) ἐ̣π̣[ὶ τὸ αὐτὸ ἀρτάβας ὀκτακοσίας ]
10[- ca.27 -]  ̣  ̣ κ̣ε̣νωθεσ̣ίαν ε  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ου μέρος κ̣ε̣κοσκ(ινευμένον)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.27 -]  ̣  ̣  ̣ καθὼς ὁ ζυγοστάτης ὑπέβαλεν ἰδι̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.25 -κα]τ̣ε̣ν̣ε̣ν̣κῶμεν(*) ἐπὶ τῇ λαμ(προτάτῃ) Πηλουσ̣ιωτῶν̣ [μητροπόλει -ca.?- ]
[- ca.29 -]  ̣  ̣  ̣ θη̣σ̣α̣υ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀριθ̣μῷ π̣[λήρης -ca.?- ]
[- ca.29 -]  ̣  ̣  ̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ ἐ̣ν̣ μηδενὶ μεμφθῆναι ἢ ἔν̣[οχοι εἴημεν τῷ]
15[θείῳ ὅρκῳ - ca.20 -]  ̣ [ -ca.?- ]
[εἰς πλοῖον ἰδιωτικὸν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ β]ε̣ν̣ε̣φ̣ικιαρίου [τά]ξεως τ̣[ο]ῦ λαμ(προτάτου) δουκὸς   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.16 - ἀπὸ τοῦ Ὀξυ]ρ̣[υ]γ̣χ̣ί̣του α̣ἱ̣ [π(ροκείμεναι)] τ̣ο̣[ῦ] σ̣ί̣τ̣[ο]υ̣ ἀ̣(ρτάβαι) ω, οὗ̣ ἐ[γ](γυητὴς) [ -ca.?- ]
[- ca.28 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
(hand 2) [Αὐρήλιος Σαραπίων Π]λ̣ο̣υ̣τ̣ά̣ρ̣χ̣[ου] π̣αριλ̣η̣φ̣(*) τὰς̣ τ̣ο̣ῦ σίτ̣ου ἀ̣ρτάβας ὠκτακοσί̣α̣ς̣(*) [ -ca.?- ]
20(hand 3) [Αὐρήλιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ]υ̣[μπ]αρίληφα(*) ἅ̣μ̣α τ̣ο̣ῖς κο̣ι̣(νωνοῖς) καὶ συνπ̣α̣ρ̣α̣δ̣ώ̣[σω](*)[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 7. l. παρειληφέναι
^ 9. l. μετρήσει
^ 9. l. κελευσθείσῃ
^ 12. l. [κα]τενεγκοῦμεν
^ 19. l. παρείληφα
^ 19. l. ὀκτακοσίας
^ 20. l. [σ]υμπαρείληφα
^ 20. l. συμπαραδώ[σω]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.