Papyri.info

sign in

p.oxy.76.5098 = HGV P.Oxy. 76 5098 = Trismegistos 140170DDbDP transcription: p.oxy.76.5098 [xml]

[τ]οῦ κόσμου φυλάξας̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
β̣ο̣η̣θείας υ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ον[ -ca.?- ]
δὲ καὶ το̣ῦ μηδενα̣[ -ca.?- ]
ἀλλὰ καὶ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣α̣[ -ca.?- ]
5α[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣ε.ρ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣] υ̣ἱ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ε̣λ̣  ̣ι̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣χ̣[ -ca.?- ]
οτε αὐτὸν ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐξ ἀνθρώπ[ω]ν αυ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10καὶ̣ πείθεσθαι τ̣οῖς ν̣ό̣μ̣[οις -ca.?- ]
ἄλλοι̣ τινὲς μετ̣αθον[ -ca.?- ]
ε  ̣  ̣νε  ̣  ̣ε τούτο̣ις   ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣  ̣ωπε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.