Papyri.info

sign in

p.oxy.77.5113 = HGV P.Oxy. 77 5113 = Trismegistos 140179DDbDP transcription: p.oxy.77.5113 [xml]

χαῖρε, τέ̣κνον Φανία,
π(αρὰ) Δωρίωνος.
ἡδέως ἐπυθό̣μ̣ην σωζόμενόν
σε ἐπανεληλυθέναι καὶ χάριν
5ἔ̣χω τ̣ῷ Πο̣λιε̣ῖ̣ Σ̣α̣ράπιδι ὅτ̣ι̣ ἐ̣ρ̣ρ̣ω̣-
μένον ἀποκατ̣έ̣στησέ σε. πολλά
με τὰ θορυβοῦντα ἦν, τέκνον
Φ̣ανία, παρ’ ἐμ[α]υ̣τῷ ὥστε με
μὴ ἀτρεμεῖν̣, ἅπερ οὐδὲ σὺ
10(*)σως ἀγνοεῖς· ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι⟧ \ε̣ὔχομαι/ δὲ
πάντας̣ ἡ̣μᾶς κ̣ατὰ νοῦν πρά̣τ̣-
τε[ι]ν̣· ἴ(*)σως γὰρ̣ ἀμείνον[ο]ς τύχη̣[ς]
λα̣β̣όμενοι δ[υ]νησ̣ό̣με̣θ̣α̣ ⟦  ̣[  ̣  ̣  ̣]⟧
πάλιν π̣[ρ]ά̣τ̣τειν ὡς βο̣[υλό]μεθα.
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 10. ϊσωσ papyrus
^ 12. ϊσωσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.