Papyri.info

sign in

p.oxy.78.5175 = HGV P.Oxy. 78 5175 = Trismegistos 170059DDbDP transcription: p.oxy.78.5175 [xml]

Γναίωι Οὐεργιλίωι Καπίτ[ω]ν̣ι
πα̣ρὰ Τρύφωνος το̣[ῦ] Διονυσίου
τῶν ἀπ̣ὸ̣ Ὀξυρύνχω̣[ν](*) [π]ό̣λεως. Σῦ[ρος]
Σ[ύρ]ο̣υ̣ ἐ̣ναιχείρισ̣ε̣ν(*) τ̣[ῆ]ι̣ γυνα̣[ικί μου]
5Σ̣[α]ρ̣[αεῦ]τ̣ι̣ Ἀπίωνος τῶ̣ι̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.6 -](*) [δι’] ἐνγύο̣υ(*) [ἐ]μ̣[οῦ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. Ὀξυρύγχων
^ 4. l. ἐνεχείρισεν
^ 5-6. or ἑ̣β̣[δό]|[μωι ἔτει]
^ 6. l. ἐγγύου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.