Papyri.info

sign in

p.petr.2.37 = HGV P.Petr. 3 44 (2) Kol. II 1 - 23 = P.Petr. 2 37 = Trismegistos 7450DDbDP transcription: p.petr.2.37 [xml]

c246/5BC Gurob
[Reprinted from: .] cfPPetr3,44,2

r
1
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣κλύζεται(*)
ὑπὸ τοῦ κλύδ[ω]νος(*) καλῶς. οὖν
ποιήσεις συντάξας ἐξαπο-
στεῖλαι ἀνοῦχι ὅτι πλεῖστον(*)
5κ̣α̣ὶ(*) περὶ τοῦ θρύου(*) Θέωνι γράψας
εὐτονώτερον.
ἄλλη. ἦσαν ἀνεωιγμέναι(*)
ἀπὸ τ\ῆς ἐν(*)/ τ\ῆι ἐγβατηρίαι ἀφέσεων θύρα α/(*)
καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ Πτολεμαίδα
10ἀφέσεων ἄλλη α̣(*) καὶ πρότερον
ἢ Διογένην σοι γράψαι ἠνώιξα-
μεν(*) τῶν κατὰ Πτολεμαίδα
τῆι ια θύ[ραν] α καὶ νῦν δὲ κο-
μισάμενοι τὴν παρὰ σοῦ ἐπιστο-
15λὴν τῆι ιβ ἠν[ῴξ]αμεν(*) ἄλλην α
ὥστʼ εἶναι τὰς ἐνεργούσας θύρας δ.
καλῶς οὖν ποιήσεις \γράψας Ἀριστάρχωι/ ⟦συνταξα⟧
τηρεῖν τὸ χῶμα τὸ ἀπὸ τοῦ κατὰ
Πό̣α̣ν̣ θησαυρο̣ῦ̣(*) [ -ca.?- ] τοῦ μεγάλου χώ-
20ματος οὗ ἐξε[ίληφεν](*) Ποσειδώνιος
2
Traces 9 lines
1ε[ -ca.?- ]
παρέχωσιν [ -ca.?- ἐξ]ειλή-
φασιν(*) καὶ παραθέσεις(*) ὑπάρ-
χωσιν
——
5Διογένει π[αρὰ -ca.?- ] διαμαρτυ-
ρόμενος οὓς (?)[ -ca.?- ] ωυνης
ὁ ἐκ Ψεναρυ[ὼ -ca.?- ](*)
φάσκων τῶι πλε[ -ca.?- τὰ ἔ]ργα
ἐν τωι πεδίωι ἐφʼ ἃ δ[εῖ] ι
10ἀ̣ω̣ίλια(*) ἀναβληθῆναι(*)
ἵνα μὴ τοῦ ὕδατος ἀφεθέντος
διὰ τοῦ σωλῆνος φέρηται \εἰς κενὸν/
διὰ τὸ μὴ ἐπικεχῶσθαι
τὰ διακόμματα. καλῶς οὖν
15ποιήσεις φρόντισας διʼ ὧν(*) δεῖ
ταῦτα ἐργασθῆναι. ὁ γὰρ
καιρὸς οὐδεμιᾶς ὑπερβολῆς
προσδεῖται
v
1
[Δ]ιονυσί[ωι -ca.?- ]
αν  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἠνώιξαμεν   ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
παραφρυγαν[ισμ -ca.?- ]
5\περὶ ϛ{(om)}6 τῶν κατὰ Πτολεμ[αίδα]/ ἀφέσεων(*) πλεόνων
θυρῶν ἀνεωιγμέν[ων](*)
ὑπὸ τῆς βίας τοῦ ὕδα[τος]
καὶ ἐνκλείναντος τ[οῦ]
ῥεύματος εἰς τὸ πρὸς
10βορρᾶν μέρος \ζευγ[μάτων(?)](?)(*)/ [τῶν με-]
γάλων \ἐν Σοκ  ̣  ̣  ̣  ̣ιδι/(*). \καλῶς οὖν/ ⟦  ̣νTraces
ποιήσεις ἀποστείλας
ἡμῖν τὸ ἀνοῦχι(?)(*) ὅτι
πλεῖστον. οὐ γὰρ
15δύναμαι ἀνθ[ι]στάνειν
ἕως ἂν ὀχυ[ρωθ]ῆι.
[ἄ]λλη. καλῶς ποι[ήσει]ς(*)
[συ]ντάξας ἀποστ[ -ca.?- ](*)
Traces 3 lines(*)
2
[τὴν πρότε]ρον ἐπισ-
[τολὴν θ]ύρ[αν] ἠνώιξα-
μεν(*)   ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 4 lines
7καὶ τὸ [κα]τὰ Ψεοννῶφριν χ[ῶμα -ca.?- ]
γέγραφ[α] Διονυσίωι ὅπως [ -ca.?- ]
Traces 1 line
10Διονυσί[ωι]. γέγραφέν μοι [ -ca.?- ]
ὁ λαμβ[άνω]ν τὸν ἐξ[ε]ιληφότα [τὸ κατὰ]
Ψεον[ν]ῶφριν χῶμα   ̣[ -ca.?- ]
καλῶς οὖν ποιήσεις
  ̣νατ  ̣  ̣[  ̣]α̣η ο̣ὖ̣ν συναναγκάσ̣αι
15τὰ ἔργα [σ]υντελεῖν ἤδη
Ἀριστάρχω[ι] ((parens-deletion-opening)) κα  ̣  ̣  ̣  ̣εγραψ[ -ca.?- ]
γράψαντός σου τὴν πρότερ[ον]
προς  ̣  ̣  ̣  ̣ καλῶς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξαι
σοι θύραν α τ[ῶν κατ]ὰ Πτολε-
20μαίδα ἀ[φ]έσεων ἠνώιξα-
μεν(*) β θύ[ρας].
μὴ οὖν γράφε ἡμῖν ὅτι οὐθέ[ν]α λό-
γον(*) πεποιήμεθα. εἰ οὖν ἔτι   ̣  ̣  ̣  ̣
ἀνοῖξαι δεῖ γράψον.
——
ιδ Παυῆι(*). ἔγραψάς(*) μοι ⟦ἃ⟧ παραγ[ε]ν[όμε]νο[ς](*)
25εἰς(*) Σεβέννυτον εὑρεῖν τὴν ιχ[ -ca.?- ]
διώρυγα ἀσυντέλεστον. ἐγ[ὼ] δ[ὲ](*)
ἐπισκεψάμενος ἐν ἄρχηι ἃ δεῖ \η/ γένεσθαι
\ἔργα/ ε  ̣  ̣ις[  ̣  ̣  ̣  ̣] Διονυσίωι ἐν ὑπομνήματι.
διὸ(*) καλῶς ποιήσεις Διονύσιον
30⟦τι  ̣ενα  ̣σας⟧
3
καὶ [ -ca.?- ]
ἕκτης α[ -ca.?- ]
καλῶς οὖν ποιήσεις ε[ -ca.?- ]
ἐπισκεψάμενος ἵνα ἀ[πο]κα-
5ταστήσωσιν αὐτὰ εἰς τὸν(*)
νομόν, εἰλήφασιν γὰρ(*) τὰ
διʼ ἐμοῦ [ -ca.?- ]
Θεοφίλωι καθάπερ ἔγραψάς
μοι εὐ[ -ca.?- ]οσας ἐγδεδέχθαι
10Ἀρίσταρχον τὸν νομάρχην
προσάξειν τὴν ἡμέραν
ἀνούχιος(*) γόμους ὑποζυ-
γίων(*) ν, ὡσαύτως δὲ καὶ
τοὺς λοιποὺς νομάρχας
15ὃ ἂν προσάγωσι(*), γράφ[ε μοι](*)
ἐπιμελῶς καθʼ ἡμέραν
Διονυσίωι οὐδι ἔτι καὶ νῦν ἐπὶ τὴν ἄφεσιν(*)
\τὴν(*) ἐπὶ τῶν/ Μοντιλαι(*) ὁ παρὰ Νικ[ -ca.?- π]επορεύται(*)

Apparatus


^ 1.1. [ -ca.?- ]σεται prev. ed.
^ 1.2. τριωτωι καὶ δ[ -ca.?- ]ς prev. ed.
^ 1.3-4. ἐξεπι  ̣στειλαι Ἀνουχίωι ἱππεῖς τῶν(?) prev. ed.
^ 1.5. σοι(?) prev. ed.
^ 1.5. Θριωι prev. ed.
^ 1.7. l. ἀνεωγμέναι
^ 1.8. ἦσαν prev. ed.
^ 1.8. corr. ex τ⟦οῦ ποταμοῦ θύραι β⟧ (  ̣  ̣ωι ἐν ποταμῶι θύραι β prev. ed.)(*)
^ 1.10. [  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 1.11-12. l. ἠνῴξα|μεν
^ 1.15. ἀν[ωιξ]ατὴν prev. ed.
^ 1.19. Πτολε[μαίδα] prev. ed.
^ 1.20. ἐζε[υγμένου] prev. ed.
^ 2.2-3. BL 1.371 : [ -ca.?- ]ειληφασιν prev. ed.
^ 2.3. παρεχεν[ -ca.?- ]σεις prev. ed.
^ 2.7. BL 1.371 : Ψεναρυ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 2.10. ἴδια prev. ed.
^ 2.10. ἀναβληθῆναι [  ̣  ̣]ι prev. ed.
^ 2.15. δι[ὰ μ]ὲν prev. ed.
^ 1.3. αν  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 1.5.   ̣  ̣  ̣  ̣εων prev. ed.
^ 1.6. l. ἀνεῳγμέν[ων]
^ 1.10. ζηλ prev. ed.
^ 1.10-11.   ̣  ̣  ̣γαμον prev. ed.
^ 1.13. ε̣μιν̣ιωανουχι prev. ed.
^ 1.17. prev. ed.
^ 1.18. prev. ed.
^ 1.19. prev. ed.
^ 2.2-12. l. ἠνῴξαμεν
^ 2.20-12. l. ἠνῴξαμεν
^ 2.21-22. [ -ca.?- ]γων prev. ed.
^ 2.24. Παῦνι prev. ed.
^ 2.24. γέγραφας prev. ed.
^ 2.24. παραγ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 2.25. εκ prev. ed.
^ 2.26. δρων  ̣  ̣λα συντελεστων εγ[ -ca.?- ]ϛ prev. ed.
^ 2.29. δ  ̣  ̣ prev. ed.
^ 3.5. εἰς [  ̣  ̣  ̣] τὸν prev. ed.
^ 3.6. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 3.12. Ἀνοῦχιος prev. ed.
^ 3.12-13. υγ[ -ca.?- ]σιγιν prev. ed.
^ 3.15. corr. ex προσα⟦χ̣ο̣⟧γωσι
^ 3.15. γίν[εσθ]αι prev. ed.
^ 3.17. εφεσ[ιν] prev. ed.
^ 3.18. τῶν prev. ed.
^ 3.18. corr. ex Μοντιλαι⟦ν⟧
^ 3.18. νικ[ -ca.?- ]εθορω ται prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.3.44 [xml]

240BC Gurob
[Reprinted from: .] PPetr2,9,Fr3;cfPPetr2,9,Fr2

Fr1
(PPetr 3,44,Fr1 reprinted in PPetr 2,13,Fr16 ) Fr2
(PPetr 3,44,Fr2 reprinted in PPetr 2,37 ) Fr3
[Θράσ]υλλος [- ca.12 -]
πέπομφά σοι τ[- ca.9 -]
ἀνοιχθήτω οὖν ἡ θύρα ὅπ[ως]
ἡ ἐν Θευγενίδι γῆ ποτισθῆι τὸ
5τάχος. ἔρρω[σο -ca.?- ]
Θράσυλλος [ -ca.?- ]
Fr4
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μαχωι. ἔγραψά σοι ὅ̣π̣[ως]
[συ]ντάξηις καλάμω̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[προσά]γειν πρὸς τὸ διάλημμα [τὸ]
[κατὰ] Βούσιριν καὶ χωματοφύλα-
5[κας] καταστῆσαι ε  ̣. ὑπὲρ δὲ
[τούτω]ν καὶ Εὐ̣ρώτα̣ι ἔγραψα. οὐθὲν
[δὲ ὑ]πακούσαντος ἠνγκάσθην
[τὴν θ]ύραν κλείσαι. πόλλου γὰρ   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δέοντος ὕδατος καὶ οὐδέ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ πρὸς τῆι τοῦ χώματος κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑμῶν οὐδὲ τῶν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οντων τὸ ὕδωρ ουθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εδέχετο ποιεῖν ο̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἀπο]στεῖλαι εκ[  ̣  ̣  ̣]  ̣υ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣]μαι ἀπὸ τῶν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οτωι ων [ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.