Papyri.info

sign in

p.petr.2.4 = HGV P.Petr. 2 4 (4) = P.Petr. 2 4 (13) = P.Petr. 2 4 (11) = P.Petr. 2 4 (7) = P.Petr. 2 4 (8) = P.Petr. 2 4 (5) = P.Petr. 2 4 (2) = P.Petr. 2 4 (9) = P.Petr. 2 4 (3) = P.Petr. 2 4 (12) = P.Petr. 2 4 (6) = Trismegistos 7642 = Trismegistos 7650 = Trismegistos 7651 = Trismegistos 7658 = Trismegistos 7639 = Trismegistos 7657 = Trismegistos 7640 = Trismegistos 44593 = Trismegistos 7641 = Trismegistos 7659 = Trismegistos 7646DDbDP transcription: p.petr.2.4 [xml]


[Reprinted in: .] PPetr 2,4,1=SB 18,13881

2,ctr,r
Ἀπολλώνιος Κλέωνι χαίρειν. ἔγραψά σοι τῆι ιζ
τὴν [γ]ενομένην μοι κατάστασιν πρὸς τοὺς δεκατάρχους
ἐπὶ Διοτίμου περὶ τοῦ πλήθους τῶν σωμάτων καὶ τῆς ταγῆς
τῶν λίθων καὶ ὃν τρόπον ἀνωμολόγηνται ἐπὶ Διοτίμου
5τά τε ἐλλείποντα σώματα προσκαταστήσειν καὶ τὴν τα-
γὴν τῶν λίθων ἀναπληρώσειν πᾶσαν ἕως τῆς νουμηνίας
εἰ ἂν αὐτοῖς χορηγηθῇ σίδηρος καὶ ἔγραψά σοι ὃ δεῖ δοθῆναι εἰς
\ἕ/καστον(*) ἀργοῦ καὶ τὸ κάτεργον. καὶ νῦν δὲ καλῶς ἂν ποιήσαις
συντάξας χρηματίσαι σφῆνας εἰς ἕκαστον τοὺς ὑπογεγραμμέ-
10νους ἵνα τὰς προφάσεις αὐτῶν περιέλωμεν· Τεχεσθεῖ εἰς ἃ
ἐξηριθμήμεθα σώματα σὺν παιδαρίοις ιη σφῆνας δ,
Βερόθει σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιε σφῆνας γ, Ἀχομνεύει(*)
σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιη σφῆνας δ, Παοῦς σὺν παιδαρίοις
σώμασιν ιϛ σφῆνας γ, Πεμσάι(*) σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιζ
15[σ]φῆνας δ, Φαμούνει σὺν παιδαρίοις σώμασιν ιβ
[σφ]ῆνας γ,   ̣ψιντ[  ̣  ̣  ̣  ̣ σὺ]ν παιδαρίο[ις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[Π]ετεχῶντ[ι - ca.12 -]εισ[  ̣  ̣]ζ  ̣  ̣  ̣  ̣
[Φ]ανήσει(*) [- ca.26 -]
2,ctr,v
Κλέωνι
2,Fr
[ -ca.?- ]γ  ̣ατοπ  ̣  ̣ αὐτοῦ Πετε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παιδαρίοις εἰς ζ σφῆνας β, Φαμ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] σφῆνας β (γίνονται) λ̣(*), ἐξηριθμήμεθα σὺν πα[ιδαρίοις](*)
[σώμασιν](*) ροε, oἷς γίνονται οἱ προγεγραμμέν[οι σφῆνες(*)]
4a[ -ca.?- χρη]ματισθέντος δὲ αὐτοῖς καὶ εἰς ἕκαστον σφῆνα παρ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] ἐπακολουθείτω(*) δέ τις παρὰ σοῦ τῆι ομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου επιδ  ̣ν  ̣  ̣τι αὐτοῖς διδο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]στομωματ[ -ca.?- ]
3
[Κλέωνι χαίρειν οἱ δεκάταρχοι τῶν λατόμω]ν(*) Ἀπολλώνιος ὁ διοικητὴς συνέτα[ξεν -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀρ]σινοείτηι νομῶι εργ[  ̣  ̣] οὐκ ἔστιν οι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἡμ]ῖν διδόναι τὸν σίδηρον ὡς καὶ φέρεται εξαλε
[ -ca.?- ]ογλεαντο ὡς αὐτοῖς ἐδόκει πρὸς ἐπὶ του
5[ -ca.?- ] καὶ ἐλθόντων ἡμῶν ἐπὶ τὰ ἔργα συνετρι-
[βόμεθα δ]ανισάμενοι(*) ἀργύριον κατακεχρήμεθα εἰς τὰ
[ -ca.?- ]φ  ̣ες ὅπως ἂν τὰ ἔργα συντέληται
[ -ca.?- ]  ̣στου. εἰλήφαμεν δὲ τοῦ ἀκαθάρτου καὶ τὸ
[ -ca.?- ]ε̣ω̣ς̣ εἶναι τὸ διάφορον παρὰ τὰς δ (δραχμὰς) δύο ὀβολοὶ
10[ -ca.?- ] χρείαν γὰρ ἔχομεν τρῖς(*) τῆς ἡμέρας καὶ περι
[ -ca.?- ]εθα εἵνα(*) ἔχωμεν(?)(*) εἰς τὰ ἔργα σίδηρον ἀγοράσαι.
εὐτύχει.
4
[Κλέα]ρχος Κλέωνι χαίρειν. ὑπογέγραφά σοι τῆς παρὰ Πετε[χώνσιος](*)
[τοῦ ὑπαρ]χιτέκτονος ἐπιστολῆς τἀντίγραφα(*). πρὸς Διος οὖν καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣μ̣ο̣υ̣ διὰ τὴν ὑμ̣ετέραν(*) ἁψιμα[χ]ίαν ἐγὼ(*) ἐν ἐγκλήμαισιν(*) γ[ -ca.?- ]
ἔρρωσο. (ἔτους) [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5[ -ca.?- ]πρ[ -ca.?- ]ο παρὰ σοὶ ἔργα ἀποδ[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]σφι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀπὸ δὲ Φιλαδελφείας ἕως Πατσώνθιος(*) πᾶσιν εγ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἡμέραν. καλῶς ἂν οὖν ποιήσαις ποιῶν τὰ προσο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ῶν ἔργων [ἐ]φʼ ὧν ἡμᾶς καταλείπει Ἀπολλώνιος [ὁ διο]ικητὴς ο̣(*) ο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λου(*) ὑπαρχιτέκτονος ἀκούηις καὶ πάθηι τι τῶν ἔργων τ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] τὸν ἐγκέφαλόν σου ἥξει.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ἐργάζομαι ἐν Τάνει τὰ λίθινα(*) ἔργα   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μήπω σε εἰληφέναι ἀργύριον. εἰ οὖν σοι δοκεῖ γράψαι ἡμῖν δοῦναι ταργύριον(*) ὅπως ἂν δοθῆι
τοῖς θ λατόμοις καὶ τὸν σίδηρον δὲ ὅπως ἂν δοθῆι αὐτοῖς. ἀναγήιγοχα δʼ(*) αὐτοὺς πρὸς σὲ(*)
ὅπως ἂν ἰκονογράφωσιν(*). εὐτύχει.
6
Δημήτριος Κλέωνι χαίρ[ε]ιν. κη καταβάντος
μου ἐπὶ τὰ ἔργα καὶ ἐπιλαβομένου λατομίδος(*) οὐσαν(*)
Ψενχώνσιος παρ̣ω̣ι̣[νήθ]η̣ν(*) ὑπὸ Πρωτάρχου καὶ τῶν
ἀδε[λ]φῶν αὐτο̣ῦ̣ [ἐναντίον] π̣ά̣ν̣των τ[ῶ]ν(*) δεκατάρχω[ν]
5καὶ τ[ῶν] ἀρχόντω[ν καὶ οὐκ ἀντεῖπα αὐτ]ῶι(*) διὰ τὰ ἔργα
τὰ ἐνηστηκότ[α](*) [ἵνα μὴ πάντα συνταρά]σσηι(*). καταβὰς
δὲ ὁ ἀδελφὸς ο̣υπρυς⟦.⟧τ̣ρος ὧι ὄνομα Ἡφαιστίων(*)
ἐξ Ἀρσινοείδος διʼ ἡμέρων ε συνεντεσεν(*) ὑποζυ-
γίωι ἄρτων βουλομένου ἐμοῦ ἐπιδιελει(*) ἑκάστωι
10ἄρτους ξ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἄρτους ἐν τῆι κοίτηι
10aκαὶ λατομιμίδα(*) διακέκοφεν ὥστε ἐμφένας(*)
ἐξεβιάσατό μὴ(*) καὶ τὰς χε͂ρας(*) προσένηκεν(*) ἕως
Πεμψᾶς̣(*) καὶ οἱ πρεσβύτεροι οἱ
παρεστηκότες δι-
έλυσαν. εἰ οὖν περὶ τούτων ἐπιστροφὴν μὴ ποιήσει
15οἵ τε λοιποὶ(*) τὰς χε͂ρας(*) προσοίσοσιν(*). δῖ\νον/(*) γάρ ἐστιν
ἐν ὄχλωι ἀτιμάζεσθαι. ἐὰν γὰρ εἰδῶσιν
οὕτι(*) οὗτοι καταπεφρονήκασιν, οὐθὲν τῶν ἔργων
συντελε\σ/θήσεται ⟦καὶ λατομι[ -ca.?- ](*)⟧.
ἔρρωσο. (ἔτους) λ Χιαχο(*) α
7
Κλέωνι χαίριν(*) Δημήτριος. καὶ πρότερον μέν σοι γ[έ]γραφα
περὶ τῆς ἀπαγωγῆς περὶ ἧς νυνὶ ἀπῆγμαι. οἶδα[ς] καὶ σὺ ὅ[τι]
καὶ ἐπεὶ τ[ῶ]ν ἔργων τεθλιμμένοι ἤμεθα καὶ νῦν [π]α[ν]τε-
λῶς τέθλιμμαι ἀπηγμένος εἰς τὸ δεσμωτήριο[ν. ὑ]πολα-
5βὼν οὖν τῆι(*) διανοίαι ὡς \σ/αυτὸν παῖδα ἐξαγαγών με ἐκ τοῦ
δεσμωτηρίου. οὐ γὰρ μὴ βλάβῃς οὐθέν· πολλῶν γάρ εἰμι
ἐνδηη̣ς̣(*) ἐν τῶι δεσμωτηρίωι. εὐτύχι(*)
8,1
Traces 11 lines
6 [ -ca.?- (ἔτους)] λ Θῶυθ β(*)
[ -ca.?- λα]τόμοι ρμ(*)
8,2
Φιλόξ[εν]ος καὶ ο[ἱ λ]οιποὶ νεα[νίσκοι Κλέωνι](*)
χαίρειν. οἱ ρμ λατόμοι[- ca.12 -](*)
οὐδενὶ τρόπωι ἐργάζονται διὰ τὸ μ[ὴ ἔχειν τὰ δέ-]
οντα(*). τὸ γὰρ προδοθὲν αὐτοῖς δόμ[α ἀννήγγελλον](*)
5ἡμῖν καταβεβρωκέναι σχολάζοντ[ες οὐδενὸς](*)
παραδεικνύοντος ἔργα. δοκιμά[ζομεν οὖν καλῶς](*)
ἔχειν προέσθαι σε(*) ἐκ τοῦ βα[σιλικοῦ εἰς ἕκασ-]
τὸν(*) πυρ(οῦ) (ἀρτάβην) α, ὅπως τὰ ἔρ[γα συντελέσωσιν](*)
καὶ μὴ παρὰ ταύτην τὴν αἰτία[ν παρέλκωσιν](*)
10τοῦ διοικητοῦ σπεύδοντος [περὶ τῶν οἰκήσεων](*).
παρὰ πάντας(*) γὰρ τοὺς λατόμους ἔ̣[δει γίνεσθαι πρὸς](*)
τοῖς ἔργοις.
ἔρρωσο.
9,ctr,r
[Κλέ]ωνι χαίρειν οἱ λατόμοι οἱ ἐν Πάστωντι
[ἐρ]γαζόμενοι. vac. ? ⟦α⟧ παρελάβομεν π[αρ]ὰ σοῦ
τὰς πέτρας ἐν Τιτνούει \καὶ/ λελατόμητ[α]ι ἤδη.
νυνὶ δὲ ἀργοῦμεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν σώμ[α]τα
5ὥστε ἀνακαθᾶραι τὴν ἄμμον τὴν ἐπάνω
τῆς \λοιπῆς/ πέτρας [ἀ]πὸ μηνὸς(*) Ἐφεὶπ ἕως \Θῶυθ ι/ ⟦τῆς σήμε⟧ -
⟦ρον ἡμέρας⟧. τὰς \δὲ/ ἡμέρας ἃς(*) εἰργασμένοι εἰσὶν
δέ[κα τ]ῆι(*) διμήνωι \ἐπέσται(*)/. οἶδας δὲ διότι [ὁ] τόπος
ἔρημος \ἐστιν/ καὶ οὐκ ἔχομεν σῖτον. βουλομενων(*)
10συντελέσαι τὰ ἔργα ἵνα τὴν ταχίστην
ἀπέλθωμεν ἀπόστειλον δὲ λιτυργοὺς(*) ἡμῖν
ἐν τάχει ἵνα μὴ ἐνκαταλίπωμεν \καὶ ἡμεῖς/. εὐτύχει.
(ἔτους) λ Θῶυθ θ
9,ctr,v
Κλέωνι. (ἔτους) λ Θῶυθ θ παρὰ τῶν [λατό]μ̣ων(*)
ἔντευξις
(drawing)
9,Frrp
(PPetr 2,4,9,Fr reprinted in SB 18,13881 )
10rp
(PPetr 2,4,10 reprinted in PPetr 2,13,3 )
11,ctr,r
Ἀλέξανδρος Κλέωνι χαίρειν. τῆς ἐξαγωγοῦ τῆς φερούσης ἐκ Τεβέτνου
καὶ Σαμαρείας εἰς Κερκεῆσιν ἣν ἐσκάψαμεν πέρυσι ἐγκατάλειμμα γέγονεν.
καλῶς οὖν ποιήσεις συντάξας ὑπολογῆσαι εἰς τὰ ἁλικὰ τοῖς ἐκ Κερκεήσιος
λαοῖς (δραχμὰς) σ ὧν ἀωίλια μετρήσουσιν εἰς ξ τῶν δ (δραχμῶν) ἵνα συντελεσθῆι καὶ ἡ γῆ μὴ κα-
5τάβροχος γίνηται. ἀπόστειλον δʼ ἡμῖν καὶ ξύλα τὰ λοιπὰ τῶν σ ὅτι εὐμηκέστατα καὶ
παχύτατα ἵνʼ ἔχωμεν εἰς διατόναια ταῖς γεφύραις. τούτοις γὰρ κατακωλυόμεθα. ὡσ-
αύτως δὲ καὶ σχοινία ρ ἐὰν δὲ ὑπάρχηι πλέω σ.
ἔρρωσο. (ἔτους) λα Παῦνι ιϛ
11,ctr,v
(ἔτους) λα, Παῦνι ιϛ(*)
παρʼ Ἀλεξάνδρου(*)
Κλέωνι(*)
11,Fr
εἰς τὸ αὐτὸ ἀωίλια Βωπδ
εἰς ξ τῶν δ (δραχμῶν) ρϙβ
12
Θαμῶυς(*) Κλέωνι
χαίρειν. ἐξέλαβον
τὸ ἔργον τὸ ενολνι
ς μοι καὶ λαβόντος
5τὸ σύμβολον παρὰ
σοῦ συνγραψάντ[ων](*)
ἡμῶν τὴν(*) συνγρα-
φὴν(*) ἐδώκαμ[ε]ν̣ τὸ(*) [σ]ύμ-
β[ο]λον Πάσ̣ι̣[τι -ca.?- ](*)
10τιος οὖν ἐὰν τιμ[ -ca.?- ]
ἀντιγρ[αφομ(?)]ένοις
κωλῦσαι ἡμῖν δὲ   ̣  ̣  ̣
γίνωσκ[ε   ̣  ̣]  ̣  ̣ κατακλυ-
ζόμενον(*) τὸ χῶμα
15γεγράφαμέν σοι [ἵνα]
μὴ αἰτιάσ[ηι ἡ]μᾶ[ς](*)
13
[ -ca.?- χ]αίρειν. ἔγραψά σοι τῆς πρὸς Τιμόξενον ἐπιστολῆς τὰ ἀντίγραφα
[ -ca.?- ]ει γένεσθαι ἐ[ν] τῆι διώρυγι τῆι ἀπὸ Ψεον[ν]ώφρεως ἀγ̣ούσηι(*) ἐπὶ
[ -ca.?- ]υν καὶ τὸν Ἰβιῶνα ὅπως καὶ σὺ ἐνταθῆις τ[ῶι] Τιμοξένωι χορηγεῖν
[ -ca.?- ]παρʼ αὐτοῦ χ  ̣  ̣ω̣τ̣η̣ν̣ οἱ γὰρ καιροὶ παλαι[οὶ -ca.?- ]ους αὐτὰ συν
4a[ -ca.?- ]ιο ουμηγ[ -ca.?- ] ωιν[  ̣]ν
5[ -ca.?- ]συν σχολ[ά]ζουσι\ν/ κα̣ὶ̣ ὕ̣δατα ἐν τοῖς τόπ[οις ἐσ]τίν. εἰ μὲν οὖν(*)
[ -ca.?- ἐν]τυχεῖν περὶ(*) τούτων, εἰ δὲ μὴ ἔτι καὶ νῦ[ν καλῶς] ποιήσεις
[ -ca.?- ἐπεὶ] ἡμῶν γραφόντων οὐχ ὑπακούει.
ἔρρωσο. (ἔτους) λα Τῦβι ζ

Apparatus


^ 2,ctr,r.8. corr. ex   ̣καστον
^ 2,ctr,r.12. BL 8.277 : Αν  ̣μνευει prev. ed.
^ 2,ctr,r.14. Πεπσαι prev. ed.
^ 2,ctr,r.18. BL 7.159 : [  ̣  ̣]ανησει prev. ed.
^ 2,Fr.3. BL 1.349 : α prev. ed.
^ 2,Fr.3. BL 1.349 : σύνπα[ντα -ca.?- ] prev. ed.
^ 2,Fr.4. cf. BL 1.349 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 2,Fr.4. BL 1.349 : prev. ed.
^ 2,Fr.5. BL 1.349 : συνακολουθείτω prev. ed.
^ 3.1. BL 1.350 : [ -ca.?- χαίρει]ν prev. ed.
^ 3.6. BL 8.277 : [  ̣  ̣]ωνισαμενοι prev. ed.
^ 3.10. l. τρεῖς
^ 3.11. l. ἵνα
^ 3.11. ἕλωμεν prev. ed.
^ 4.1. BL 1.350 : Πετ[εχῶντος] prev. ed.
^ 4.2. l. τὰ ἀντίγραφα
^ 4.3. υ  ̣ετεραν prev. ed.
^ 4.3. επ  ̣ prev. ed.
^ 4.3. l. ἐγκλήμασιν
^ 4.6. Παπώνθιος prev. ed.
^ 4.8. ὁ διοικητὴς prev. ed.
^ 4.9. [ -ca.?- ]ωυ prev. ed.
^ 5.1. ταλ  ̣  ̣  ̣α prev. ed.
^ 5.2. l. τὸ ἀργύριον
^ 5.3. l. ἀναγήγοχα, BL 1.350 : ἀναγηιγοχοδ prev. ed.
^ 5.3. προς  ̣  ̣ prev. ed.
^ 5.4. l. εἰκονογράφωσιν
^ 6.2. Δατομίδος prev. ed.
^ 6.2. l. οὔσης
^ 6.3. l. παρῳνήθην, BL 2.2.107 : παῖ[δα   ̣  ̣  ̣  ̣]ν prev. ed.
^ 6.4. BL 2.2.107 : αὐτῶν [- ca.17 -]ν prev. ed.
^ 6.5. BL 2.2.107 : τῶ[ν ἀ]ρχόντω[ν - ca.16 -]ωι prev. ed.
^ 6.6. l. ἐνεστηκότα̣
^ 6.6. BL 2.2.107 : [- ca.18 -]ωι prev. ed.
^ 6.7. BL 2.2.107 : αὐ(τοῦ(?)) πρὸς θύρας Ὧρ[ος   ̣  ̣  ̣] καὶ Ἐτίων prev. ed.
^ 6.8. l. συνηντησεν, BL 2.2.107 : συνέντες ἐν prev. ed.
^ 6.9. l. ἐπιδιελεῖ<ν>
^ 6.10a. l. λατομίδα, Δατομμίδα prev. ed.
^ 6.10a. l. ἐμφήνας
^ 6.11. l. με
^ 6.11. l. χεῖρας
^ 6.11. l. προσήνεγκεν
^ 6.12. BL 2.2.107 : Πεμψαο prev. ed.
^ 6.15. BL 2.2.107 : λοιποί μοι prev. ed.
^ 6.15. l. χεῖρας
^ 6.15. l. προσοίσουσιν, BL 2.2.107 : προσοίσωσιν prev. ed.
^ 6.15. l. δεῖνον
^ 6.17. l. ὅτι
^ 6.18. BL 2.2.107 : ἀτελε[ς (?)] prev. ed.
^ 6.19. BL 2.2.107 : Χιὰχ prev. ed.
^ 7.1. l. χαίρειν
^ 7.4-5. []corr. ex [υ]πολοβων, [  ̣  ̣]πολλ[α]  ̣  ̣  ̣νο  ̣  ̣σηι prev. ed.
^ 7.7. l. ἐνδεὴς, εκδη[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 7.7. l. εὐτύχει
^ 8,1.6. prev. ed.
^ 8,1.9. prev. ed.
^ 8,2.1. νεα[νίαι -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.2. BL 2.2.107 : λατόμο[ι -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.3-4. μ[ -ca.?- ]οντα prev. ed.
^ 8,2.4. BL 2.2.107 : δομ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.5. BL 2.2.107 : σχολάζοντ[αι -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.6. BL 2.2.107 : δοκιμα[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.7. BL 2.2.107 : σε αὐτοῖς prev. ed.
^ 8,2.7-8. BL 2.2.107 : τοὺς [ -ca.?- ]τον prev. ed.
^ 8,2.8. τὰ [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.9. BL 2.2.107 : αἴτη[σιν (?) -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.10. BL 2.2.107 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 8,2.11. BL 2.2.107 : πάντα prev. ed.
^ 8,2.11. BL 2.2.107 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 9,ctr,r.6. μηνο (l. μηνὸ<ς>) prev. ed.
^ 9,ctr,r.7. τῆς \δὲ/ ἡμέρας με prev. ed.
^ 9,ctr,r.8. δε[  ̣  ̣  ̣]ιδι prev. ed.
^ 9,ctr,r.8. BL 2.2.107 : ἐπι  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 9,ctr,r.9. l. βουλόμεθα οὖν
^ 9,ctr,r.11. l. λειτουργοὺς, BL 2.2.108 : αιτ  ̣  ̣γους prev. ed.
^ 9,ctr,v.1. [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 11,ctr,v.1. prev. ed.
^ 11,ctr,v.2. prev. ed.
^ 11,ctr,v.1. prev. ed.
^ 12.1. BL 7.159 : Ὀλμῶυς prev. ed.
^ 12.6. συνγραψαντ  ̣  ̣ prev. ed.
^ 12.7. η τῶν τι  ̣ prev. ed.
^ 12.7-8. συν γινομ ων(?) prev. ed.
^ 12.8. ἕνδεκα μ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 12.9. παρ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 12.13-14. ρυνως βολον αν αυξομενον prev. ed.
^ 12.16. μὴ αἰτίας [ -ca.?- ]με[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 13.2. ψεονια  ̣  ̣εφρεωσας οὔσηι prev. ed.
^ 13.5. εχομ  ̣ζουσινι ιυδα τα ἐν τοῖς τοπ[ -ca.?- ]τιν ειπε νωιν prev. ed.
^ 13.6. [ -ca.?- ]τυσσιν  ̣ει prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 7651 Translation (Englisch) [xml]

2,ctr,r


2,ctr,v


2,Fr


3


4


5


6


7


8,1


8,2


9,ctr,r


9,ctr,v


9,Frrp


10rp


11,ctr,r


Alexandros to Kleon, greetings. There has been a silting-up of the drainage channel that we dug last year running from Tebetnou and Samareia to Kerkeesis. Please order a remission of the salt-tax amounting to 200 drachmas for the natives of Kerkeesis, to be paid instead in measures of dirt removed (aoilia), at the rate of 4 drachmas for every 60 aoilia, so that the work may be completed and the land not become
waterlogged. With what is left of the 200 drachmas send us wooden beams, so that we have planks that are as long and as thick as possible for our bridges, since we are being held up for these. And if there is more of the 200 drachmas, please send us 100 ropes. Farewell. Year 31, Pauni 16 (7 August 254 BC). [Translation from P. Count 2, p. 43]

11,ctr,v


11,Fr


12


13