Papyri.info

sign in

chr.mitt.45 = HGV P.Petr. 3 28 R (e) = P.Petr. 3 28 V (e) = Trismegistos 7410DDbDP transcription: chr.mitt.45 [xml]

IIIsac? Gurob
[Reprinted from: p.petr.3.28E] PPetr3,28E,v

Σεμφθεὺς Περιγένους̣
ὅτι διώρυξεν οἰκίαν
καὶ τὴν λείαν εὗρεν ἐν τοῖς κ̣α̣ν̣αβίν̣ο̣ις(*)·
λαβὼν (δραχμὰς) σ ἀφῆκεν. παρεδόθη
5δὲ Παῶτι δεσμοφύλακι.
[Ὧ]ρ̣ος Ἁρουήτιος \ὅτι/ ἐδραγματοκλέπτει
τρίτος ὢν λαβὼν παρʼ αὐτοῦ (δραχμὰς) ρ ἀφῆκεν.
Πεμνᾶς ὁ ἐν τοῖς Ἡρακλείδου και̣[  ̣  ̣  ̣]
α̣τ̣ο̣υ ο̣ἰκονόμ̣ου ὅτι   ̣  ̣  ̣κ̣ετο επ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10  ̣  ̣  ̣ νιτρίας   ̣αιη̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λαβὼν χ (δραχμὰς) ἀφῆκεν.
[  ̣  ̣]ις γ[ε]ωργὸς τρίτος ὢν δια[  ̣  ̣  ̣]
α  ̣  ̣  ̣εν ἀ̣γ̣ώ̣για τ ηκους[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δη̣ς καὶ βα(σιλικ ) γρ(αμματεὺς) παρὰ τοῦ κω[μάρχου]
15λαβὼν παρʼ αὐτοῦ (δραχμὰς) τ ἀφῆ[κεν].
Ἁρπκῶβι[ς] καὶ λ̣ο̣γ̣α̣φ̣ο̣σ̣α̣ υἱοὶ
[ -ca.?- ] λαβὼν παρʼ α̣ὐ̣τοῦ̣
[(δραχμὰς)   ̣ ἀφῆκ]ε π̣ρ̣ο̣σ̣α̣π̣ώ̣λ̣ε̣σ̣ε̣ν̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 3. cf. BL 3.145 : χ̣  ̣  ̣αβινο̣ι̣σ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.3.28 [xml]

IIIsac Gurob

A,r
(PPetr 3,28,A,r reprinted in WChr 337 ) B
(PPetr 3,28,B reprinted in PPetr 2,2,2 ) C
(PPetr 3,28,C reprinted in PPetr 2,2,Fr3 ) D
(PPetr 3,28,D reprinted in PPetr 2,2,Fr4 ) r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ἔρ]ρωσο. (ἔτους)   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[Διο]φάνει στρα[τηγῶι παρ]ὰ̣ Βερεν̣ί̣κ̣η[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀμπελουργοῦ καὶ Παγχόης τ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[φυλ]ασσόντων ἐν τῶι κτήματι τῶι [ὑπάρ]χο[ντι]
5περὶ Σεβέννυτον. νυκτὸς τῆι κζ̣ εἰς τὴ[ν κη]
τοῦ Παχὼν ἐπέθετο αὐτοῖς ληιστήρ[ιο]ν(*) [καὶ]
Παγχόην ἐτραυμάτισ[αν ο]ὕτως ὥστε μὴ [  ̣  ̣  ̣]
τοῖς ῥοπαλίοις ε  ̣μ  ̣ \αν  ̣  ̣  ̣  ̣/ ἐπαρώινησαν(*)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣υοι δὲ καὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [ἐ]δυνάσθησαν σταφ̣[υλὴν]
Traces 1 line
11[τ]ῆι κη χα  ̣  ̣ν̣ εἰς Σεβέννυτον [ἀπέ]σ̣τ̣ε[ιλ]αν̣ [τοῖς]
φυλακίταις. οὐ[χ](*) εὕροντος δὲ τοὺς φυλακίτας [τ]ῆ̣ι̣[δε]
τῆι ἡμέραι, τῆι δὲ κθ προσήγγειλεν Πτολεμ[αίωι τῶι]
[ἀ]ρ̣χ̣ι̣φυλακίτ[ηι τ]ῆς κώμης̣ ἀκολουθοῦντι ρυ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
15α̣ὐ̣τ̣ῶι θε  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ν [τῶι κτ]ή̣ματι. [τ]ῆι δὲ β τοῦ Π[αῦνι]
νυκτὸς εἰς τὴν γ επιπα[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰς τὸ]
αὐτὸ κτῆ[μα] σταφυλὴν ἐξετ̣ρ̣[ύγησαν -ca.?- ἐ](*)
[δ]υνάσθησαν καὶ Εὔτυχον ἐ\ξέ/δυσαν(*) [  ̣  ̣]α  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] Παγχόην ἐπαρώινησαν(*) ὧν Εὔτυχο[ν] μὲν ευρ[  ̣]
20[- ca.12 -]ον ἐν διώρυγι   ̣  ̣  ̣π̣ο̣[δ]α̣ κ̣α̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣ηνα  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣τος [  ̣  ̣]  ̣ε[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ
v,a
[ -ca.?- ]· Βερενίκη ἐπ[ιθέσ]εως ληιστῶν(*)
[ -ca.?- ] ὑποθεῖσα τὴν Διοφάνει
Μοσχίων[ι]
v,b
(PPetr 3,28,E,v,b reprinted in MChr 45 )

Apparatus


^ r.6. l. λῃστήριον
^ r.8. l. ἐπαρῴνησαν
^ r.12. οὐ[κ] prev. ed.
^ r.17. cf. BL 3.145 : εξε[  ̣]ι̣ρ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ r.18. corr. ex ἔγδυσαν
^ r.19. l. ἐπαρῴνησαν
^ v,a.1. l. λῃστῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.