Papyri.info

sign in

p.prag.3.228 = HGV P.Prag. 3 228 = Trismegistos 130552DDbDP transcription: p.prag.3.228 [xml]

† †
[⳨ Θέων Σαμβᾷ ἐλαιουργῷ. δύ]ο̣ ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ̣ τέταρτον ξέ̣[σ]τ̣ας ἐλαίου παράσχου Ν̣ε̣ί̣λ̣ῳ̣ οἰκ̣ο̣δ̣ό̣μ̣ῳ υ(*)περ(*) σαλαρ(ίου)
ν̣ο(μίσματος) α γ´ φιλοκαλ(ίας) χ̣ορτοθήκ(ης) Κενταύρου καὶ λ̣ά̣κκου καὶ μηχανοσ̣[τ]α̣[σ]ί̣[ο]υ̣ κ̣[αὶ μ]η̣χ̣[α]ν̣ῆ̣[ς]
εἰς τὸ πλιν̣θ̣[ο]υργ(εῖον) καὶ θυρῶν β στάβλων̣ Σύρ̣ω̣ν̣ καὶ χορτ̣οθ̣ή̣κ(ης) ἐποικ(ίου) Πανσ̣ή,   ̣  ̣μ̣πλοκῆς̣
5γενομ(ένης) διὰ [Μ]α̣καρίου διακ(όνου) καὶ Ἄπα Ὧρ οἰκο[δ]ό̣μ̣ο̣υ̣ ὀψ̣ωνιαστῶν καὶ̣ Ἄπα Ν̣είλου ἀ̣ρ̣χ̣ι̣ο̣ι̣κ̣ο̣δόμο̣υ̣
ἐλ̣(αίου) ξ(έστας) β̣ 𐅵 δ´ μό[ν](ους). Παυ(*)νι ε τέλει ιγ ίν(δικτίονος). (hand 2) ἐ̣σ̣η̣μ̣ε̣ι̣(ωσάμην) ἐ̣λ̣έ̣ο̣υ̣(*) ξ̣έ̣σ̣τ̣α̣ς̣ δ̣ύ̣ο̣ ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ̣ τ̣έ̣τ̣α̣ρ̣τ̣ο̣ν̣ μ̣ό̣ν̣(ους) †. (hand 1) δ̣ι̣' ἐμοῦ Ποῶσι †.
(hand 1) (short sign).

Apparatus


^ 2. l. ὑ̣π̣ὲρ : ϋπερ papyrus
^ 6. παϋνι papyrus
^ 6. l. ἐλαίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.