Papyri.info

sign in

p.rein.2.92 = HGV P.Rein. 2 92 = Trismegistos 23014DDbDP transcription: p.rein.2.92 [xml]

AD392 Oxyrhynchus

μ̣ε̣τ̣ὰ̣ τὴν ὑπατε̣[ίαν τ]οῦ δεσπό̣τ̣ο̣υ̣ ἡ̣[μῶν Ἀρκαδίου τὸ β]
καὶ Φλ(αουίου) Ῥουφ[ί]νου τοῦ λαμ[πρ(οτάτου)] Φαρμ̣ο̣ῦ̣θ̣ι̣.
Φλαουΐ(*)ῳ Ἀετίῳ λογ̣[ισ]τῇ Ὀξυρυγχίτου
παρʼ Αὐρηλίου Εὐλογίου δημ̣ο̣σ̣ί̣ου ἰ[ατ]ροῦ ἀπὸ τῆς
5αὐτῆς πόλεως. [ἐπεστ]ά̣λ̣η̣ν̣ ὑπὸ τῆς σῆς ἐμμελίας(*)
ἐκ βιβλιδίων ἐπ[ιδο]θ̣έ̣ν̣τ̣ω̣ν̣ σ̣ο̣ι̣ ὑπὸ Φλ(αουΐου) Σεπτιμίου
Τ̣αύλου ῥιπαρίου Ὀξ[υρυ]γχίτου διὰ Φιλείου ἀδελφοῦ
ὥστε ἐπιθεωρῆσαι Α[  ̣  ̣  ̣]φο̣ν εἰρή̣ναρχον κώμης
Τήεως καὶ ἐγγράφ[ω]ς προσφωνῆσαι τὴν
10περὶ αὐτὸν διάθ[εσ]ιν· [ὅ]θεν τοῦτον ἐπεθεώρη-
σ̣α̣ σῶμ̣[α νε]κ̣ρὸν,   ̣  ̣  ̣ρι  ̣  ̣  ̣, ἄπ̣λ̣ηγον,
ἄσ̣τ̣ι̣γ̣ο̣ν̣, ὀξείῳ νοσή̣μ̣[ατι] περιπεσών·
ἅπερ προσφωνῶ.
Αὐρήλιος Εὐλόγιος ἐπιδέδωκα.

Apparatus


^ 3. φλαουϊω papyrus
^ 5. l. ἐμμελείας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.