Papyri.info

sign in

p.ross.georg.3.3 = HGV SB 3 7241 = P.Ross. Georg. 3 3 = Trismegistos 18868 = Trismegistos 30783 = sb.3.7242DDbDP transcription: p.ross.georg.3.3 [xml]

IIIspc Arsinoite?
[Reprinted from: sb.3.7242] SB3,7242

[Ἀμ]μώνι[ος Ἀπίωνι τ]ῷ ἀ[δε]λφῷ χα̣ί̣ρ[ειν].
πρὸ πάντων ἀσπά[ζομ]α̣ι̣ τ̣ὴν ἀδελφὴν καὶ
[τὰ] π̣α̣ι̣δ̣ί̣α̣ σου πάντα. ἐὰν δύ[νῃ] ἐγπλέ-
ξαι περσικὰ τὰ [ἐπ]ὶ τῆς ἀ̣[γορ]ᾶ[ς, μ]ὴ ἀμελήσῃς
5ὡς ἰδὼς(*) ὅτι θεῶν θελόντων ἤδη μέλλι(*) τὰ
ὧδε καταστ[έ]λ[λε]σθαι καὶ μέλλω κἀγὼ(*) πρὸς
σεν(*) γίνεσθαι. διὸ̣ ο̣ὖν μὴ ἀμελήσῃς καὶ
εἰς τ[ὴ]ν ὀνὴν(*) καὶ πα[ρα]χρῆμα σο̣ὶ̣(*) [α]ὐτὰ
ἀ̣γό̣ρασαι. πάντ[ω]ς οὖ[ν σ]ὺ πρᾶξον ὡς ἰδὼς(*)
10[ὅ]τι τοῦ θεοῦ {θεοῦ} θέλοντος τάχα κἀγὼ(*) ἐν
τάχι(*) σε κατελα[β]α(*). εἶπον δὲ κ̣αὶ̣ τῷ κωπῷ(*) Δι-
ονυσίῳ ἵ(*)να καὶ αὐτὸς ὃ ἐὰν εὕρῃ ἀγοράσῃ.
καὶ διʼ οὗ ἐὰν εὕρῃς ἐπιστολίδιόν μοι πέμ-
ψον. ἀλλὰ μὴ ἀμελήσῃς μηδὲ ψυχρεύσῃ
15τοῦ ὅσα ἐὰν ἐνην(*) ἀγοράσαι ὡς ἰδὼς(*) ὅτι οὐ-
[δὲν] μέλλις(*) ἰς(*) ἐμὲ βλάπτεσται(*) ἀλλὰ οὐ-
δὲ λο̣ι̣πῖσται(*). πάντως οὖν πρᾶ̣γ̣μά σου
πρᾶξον ἵ(*)να δ̣ι̣ὰ σοῦ μόνου τὰ ὄντα ἠν(*)
ἀ̣γο̣ρασ̣θ̣έντα περσικά. πάντως μὴ ἀ-
20μελήσῃς. ἄσ[π]α[σ]α̣ι̣ Παμμένην καὶ τοὺς
αὐτοῦ πάντας. ἐὰν χρίαν(*) ἔχῃ Διονύσιος ὁ ἀδελ-
φός μου, ἕως δραχμῶν ἑκατὸν δὸς αὐτῷ καὶ λα(*) αὐ-
τὰς παρʼ ἐμοῦ, ἀλλὰ μὴ ἄλλως.
ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι πανοικὶ μετὰ τοῦ οἴκου
25σου ὅ̣λ̣ο̣υ̣, ἄδελφε Ἀπίω̣[ν].

Apparatus


^ 5. l. εἰδὼς
^ 5. l. μέλλει
^ 6. l. καὶ ἐγὼ
^ 7. l. σὲ
^ 8. l. ὠνὴν
^ 8. l. σὺ
^ 9. l. εἰδὼς
^ 10. l. καὶ ἐγὼ
^ 11. l. τάχει
^ 11. l. κατέλαβον
^ 11. l. κωφῷ
^ 12. ϊνα papyrus
^ 15. l. ἐνῇ
^ 15. l. εἰδὼς
^ 16. l. μέλλεις
^ 16. l. εἰς
^ 16. l. βλάπτεσθαι
^ 17. l. λυπεῖσθαι
^ 18. ϊνα papyrus
^ 18. l. ᾖ
^ 21. l. χρείαν
^ 22. l. λα<βὲ>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.3.7241 [xml]

VIIspc Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted from: p.lond.4.1393] PLond4,1393

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1αὐτούς, εἴ τι ἐθεματίσ[α]μεν ἐν τοῖς ἡ̣μ[ε]τ̣[έ]ρ̣[οι]ς̣ ἐ̣νταγίο[ις],
αὐτῶν μέντοι παρεχόντων,’ εἴ τί \ἐστι/ διʼ αὐτῶν δημόσιά τε
καὶ ἐκστραόρ’δινα, ((high-punctus )) λαμβάνων ἀντιφωνητὰς αὐτῶν(*)
εὐπόρ’ους ὀφείλοντας ἀποδοῦναι ’ τὴν ἀντιφώνη̣[σ]ι̣[ν] αὐτ(ῶν),
5εἰ δόξῃ τιν’ὰ ’ ἀποδρᾶσαι ἐξ αὐτῶν, πέμπων πρὸ[ς ἡμᾶς]
τὸ κατάγραφον τῆς ὀνομασίας καὶ ’ πατρωνοιμίας(*)
καταχωρίους̣ τῶν αὐτῶ̣ν ν ((high-punctus )) αυτῶν ’ καὶ τεχνιτῶν, φ’ανερο-
ποιῶν ἡμῖν ’ ἐν τῷ αὐτῷ καταγράφῳ τοὺς ἐξελθοτας(*)
ὑπὲρ τῶν ἰδίων χ[ω]ρ̣[ί]ω̣ν̣ καὶ τοὺς μισθωθέντας ὑπὲρ
10ἑτέρων, καὶ εἴ τι ἐδώθ[η](*) [ὑπὲρ] τω(*) ((high-punctus )) αὐτῶν ὑπὲρ μισθοῦ, μὴ
ἐδκιδων(*) τινὶ τὸ κε̣φά̣λα̣ι̣ο̣ν αὐτῶν, [ἀ]λ̣λ̣ὰ̣ [  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
ἀποστέλλων· ’ τὰς δὲ δαπάνας τὰς ταγί̣σ̣α̣ς̣(*) διὰ τῆς διοικήσεώς σου
ἀπόστειλον εἰς πλῆρε[ς π]ε̣[π]οιημένας, ((high-punctus )) τυπώννων(*)
ἐπάνω ((high-punctus )) αὐτῶν ’ ἀν̣θρώπ[ους χρησ]ί̣μ̣ο̣[υς] π̣ι̣[σ]τ̣ούς̣ τε κα[ὶ]
15εὐπόρους ’ μαρτ[υ]ρ[ῶν   ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣[α]ι̣ [ὑ]πὲρ ἑτέρων πιστῶν [καὶ]
μὴ εἶναι αὐτοὺς φυρ[α]τ̣[ὰς ἢ] ῥᾳδιουρ’γούς, ((high-punctus )) καὶ ἐπίτρεψο[ν α]ὐ̣τ̣(οῖς)
πληρωθῆναι ((high-punctus )) τὴν τ[οιαύτ]η̣[ν δαπά]νην ἐκ τῶν χωρ(ίων)
μετὰ τοῦ φόβου τοῦ θεοῦ [ -ca.?- ὅρῳ]
δικαίῳ καὶ σταθμῷ ἴσ[ῳ -ca.?- ]
20πρακτηθῆναί τινὰ ἐν τ[ῇ τοιαύτῃ διαστολῇ δ̣ι̣ὰ̣]
τὴν διοίκησίν σου καὶ ἐ̣π̣ι̣συ̣ν̣α̣πτομέ̣νω[ν]   ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
πάντων διὰ σεαυτοῦ μὴ καταθαρρῶν ((high-punctus )) τινί. καὐτῶν(*)
εἰς πλῆρες ὑποδεχομένων τὴν τοιαύτην δαπάνην
ὡς εἴρηται ἐκ τῶν χωρ[ίων κα]τ̣[α]σκεύασον ποιῆσ[αι] α̣ὐ̣τ(οῖς)
25ἀποδείξεις ὑπὲρ αὐτῆς, γ̣[ρ]άφων ἡμῶν τὸ ἴ(*)σον τῆς παραδοθείσης
δαπάνης ἑκάστῳ πιστικῷ καὶ πέμπων. μὴ εὕρωμέν σε δὲ
πέμψαντα ἀπαργυρισμὸν τ̣[ὸ] σύνολον ὑπὲ̣ρ̣   ̣  ̣τ̣οι̣[ο]υ [  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
εἰ μὴ ’ αὐτὸ τὸ σωμάτιον· [ὑ]π̣ὲρ τούτων ἀποστρέφωντες(*) ἀποδίδουμέ(ν) σοι
ἀνταπόδωσιν βλάπτουσάν σε· ((high-punctus )) οὐκ ἔχεις γὰρ ἀφορμὴν τὴν οἵαν οὖν
30περὶ τοῦ σωματίου. ἐνδρανῶς \δὲ/ ἐνέχθητι εἰς τὸ πρᾶγμα τῶν
δαπανῶν, κρατῶν τοὺς τῶν χωρίων ἀποδοῦναι, εἴ τι ἐτάγη διʼ αὐτ(ῶν)
ἐν εἴδεσιν, ’ ἄνευ μέντοι τοῦ ἑψήματος· τοῦτο γὰρ ὁρίσαμεν(*) σταλῆ̣ν̣αι
ἐν ἀπαργυρισμῷ πρὸς \τὴν/ ἐντεθεῖσαν(*) ’ διατήμισιν(*) ἐν τοῖς ἡμετροις(*) ἐντ(α)γ(ίοις)·
λοιπὸν μὴ ’ πέμψῃς ἕψημα τὸ σύνολον, εἰ μὴ ’ τὸν ἀπαρ ((high-punctus )) γυρισμόν,
35οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ’ εἴ τι δʼ ἂν ἀδυνατήσωσιν δοῦναι ἐν εἴδεσιν ((high-punctus ))
ἔκ τε τῆς ἁλυκῆς ((high-punctus )) καὶ τοῦ ὄξ[ο]υς, μὴ συγχωρῶν ἀνυσθῆναί τι ἐκ περιττοῦ
τῆς θεματισθήσης(*) διατιμήσεως, ((high-punctus )) πέμπων το(*) ἀνυόμενον
ἀπαργυρισμὸν ὑ(*)πὲρ δαπάνης μετὰ ἀνθρώπω(*) σου πιστοῦ ὀφείλοντος
καταβαλέσθαι ((high-punctus )) εἰς πλῆρες ((high-punctus )) καὶ μηδὲν ((high-punctus )) παρέχων τοῖς ὑποδε̣χ̣ομένοις
40πιστικοῖς ((high-punctus )) τὴν λεχθεῖσαν δαπάνην ὑπὲρ ἀπαρ ((high-punctus )) γυρισμοῦ, ἀλλὰ τὰ μάλιστα
τούτους ἐξασφαλιζόμενος δεόντως ((high-punctus )) διʼ ἐγγράφου ὁ̣μ̣[ο]λ[ογ]ί̣[α]ς̣
αὐτῶν καὶ μαρ’τυρῶν, ὅπως ἰ(*)διοκινδύνως παραδώσωσιν
τὸ παραδωθὲν’(*) αὐτοῖς, κ̣[α]τ̣[α]χωρίων παριστούντω̣[ν σο]ι̣’
ἀντιφωνητὰς χρησίμους ((high-punctus )) καὶ εὐπόρους ((high-punctus )) τούτου ἕνεκα.
45μὴ ἀμελῇς τὲ(*) εἰς τὸ ἀποστεῖλαι διὰ πάσης συντομία[ς], εἴ τι ’
διεστείλαμεν διὰ τῆς διοικήσεώς σου λόγῳ τοῦ αὐτοῦ κούρσου
ἀπό τε ναυτῶν καὶ τεχνιτῶν καὶ δαπανῶν·’ ἐπετρέψαμεν γὰρ’ τῷ
παρόντι ἀποστόλῳ ἡμῶν μὴ ἀποστῆναι ἐκ σοῦ καί ἐστι διὰ σοῦ
τί ποτε τὸ καθόλου ἐν λοιπάδει(*). λοιπὸν μὴ γένηται ἀμελια̣ς(*)
50καὶ ὑστερεθῇ(*) τι· ἔσῃ γὰρ ἐπ̣ιστάμενος, ((high-punctus )) ὡς, εἰ ἀπομείνῃ τι ’ ἐν ’
λοιπάδει(*), μέλλομεν κελεύσει θεοῦ ἀπαιτῆσαί σε αὐτὸ ἐν διπλῇ
ποσότητι ὑπὲρ παρακοῆς καὶ καταφρονήσεως. γιν’ώσκων ((high-punctus )) (*) τοίνυν, ’
ὡς ἐπισπούδαστόν ἐστι τὸ πρᾶγμα τοῦ τοιούτου κούρσου, [ἀ]μελλητὶ
ἐκτέλεσον, ’ μὴ διδων(*) κατὰ σοῦ τὴν οἵαν οὖν ἀφορμήν. ’
55ἐγρά(φη) μ(ηνὸς) Τῦ(βι) ιβ, ἰ(ν)δ(ικτίωνος) η.
γνῶ(σις) ο(ὕτως)· να(ῦται) ὀν(όματα) ξθ ἐκ νο(μισμάτων) ε 𐅵 δ´ μισθ(οῦ) σὺ(ν) νο(μίσματος) 𐅵 ἀποτρο(φῆς)· τ(ε)χ(νίτης) α ἤτ(οι) καλα(φάτης) νο(μίσματα) ια σὺ(ν) νο(μίσματος) 𐅵 ἀποτρο(φῆς).
δαπάνη(ς) τῶν αὐτ(ῶν) να(υτῶν) (καὶ) τ(ε)χ(νίτου) ὀν(ομάτων) ο μ(ηνῶν) ζ οὕτω(ς)· ἐν σίτ(ῳ) μ(ηνῶν) β ἀρτ(άβαι) ρμ τοῦ ι,
ἐν ψω(μίοις) μ(ηνῶν) ε ἀρτ(άβαι) τν τοῦ η· ὀσπρέ(ου) ἀρτ(άβαι) πα 𐅷 τοῦ ι· ἐλαίου μέ(τρα) μθ τοῦ μέ(τρου) νο(μίσματος) γ´ ιβ´·
ὄξου(ς(?)) μ(έτρα) μθ τοῦ ι· ἁλυ(κῆς) κ(όλλα)θ(α) ρκβ 𐅵 τοῦ κ.
60δαπάνη(ς) μάχων σί(του) ἀρτ(άβαι) τ τοῦ ι̣· ὀ̣σ̣π̣ρέ̣(ου) ἀρτ̣(άβαι) ρ τοῦ ι̣· (καὶ) (ὑπὲρ) ἑψή(ματος) μέ(τρα) σμϛ ἐκ νο(μίσματος) δ´ νο(μίσματα) ξα 𐅵.
(seal)

Apparatus


^ 3. αυτων́ papyrus
^ 6. l. πατρωνυμίας
^ 8. l. ἐξελθό<ν>τας
^ 10. l. ἐδόθ[η]
^ 10. l. τῶ<ν>
^ 11. l. ἐκδίδους
^ 12. l. ταγείσας
^ 13. l. τυπώνων
^ 22. l. καὶ αὐτῶν
^ 25. ϊσον papyrus
^ 28. l. ἀποστρέφοντες
^ 32. l. ὡρίσαμεν
^ 33. corr. ex εντηθεισαν
^ 33. l. διατίμησιν
^ 33. l. ἡμετ<έ>ροις
^ 37. l. θεματισθείσης
^ 37. l. τὸ<ν>
^ 38. ϋπερ papyrus
^ 38. l. ἀνθρώπου
^ 42. ϊδιοκινδυνωσ papyrus
^ 43. l. παραδοθὲν
^ 45. l. δὲ
^ 49. l. λοιπάδι
^ 49. l. ἀμέλεια
^ 50. l. ὑστερηεθῇ
^ 51. l. λοιπάδι
^ 52. l. \γιγνώσκων/
^ 54. l. δίδους

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.