Papyri.info

sign in

p.ryl.2.119 = HGV P.Ryl. 2 119 = Trismegistos 19506DDbDP transcription: p.ryl.2.119 [xml]

AD62-66 Hermoupolis Magna

Τιβερίωι Κλαυδίωι Κρονίωι ἐξηγητῆι τῆς πόλεως Ἀλεξανδ(ρέων)
παρὰ Δημητρίου τοῦ Ἀριστομένου τῶν ἐκ τ[ο]ῦ ὑπὲρ Μέμφιν
Ἑρμοπολείτου. τυγχάνωι(*) κεκριμένος ὑπὸ τοῦ κρατίστου
ἡγεμόνος Γαίου Καικίνα Τούσκου τῶι ιβ (ἔτει) θεοῦ
5Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος,
ἡνίκα ἦν δικαιοδότης, σὺν τοῖς πατραδέλφ[ο]ις μου Διονυσίωι
καὶ Δημητρίωι πρεσβυτέρωι ἀμφοτέροις Δημητρίου ὑπέρ τε
ἡμῶν καὶ τῆς τοῦ Διονυσίου θυγατρὸς Φιλωτέρας πρὸς
δανειστὴν ἡμῶν Μουσαῖον Ἑρμοφίλου γυμνασίαρχον
10περὶ λογοθεσίας ἧς ἔχει ἡμῶν ὑποθήκης ἀρουρῶν
ὀγδοήκοντα τριῶν τετάρτου καὶ περὶ ὧν ἀνηνέγκατο(*)
ἐκ τούτων πλειόνων ἐκφορίων ὑπὲρ τὸ διπλοῦν τοῦ
κεφαλαίου, μετὰ τὰ ἐν κ̣[α]τ̣ενγυήσει(*) γε̣ν̣[ό]μ̣ενα ἄλλα
ἐκφόρια (δραχμὰς) Ε· ἐδικαίωσεν ἀποδοῦναι ἡμᾶς τὸ κεφά-
15λαιον καὶ ἀνακομίσασθαι τὴν ὑποθήκην ἀπολυθῆ-
ναί τε τὸν Μουσαῖον ὧν ἔφθη λαβεῖν ἐκφορίων. προσ-
ελθόντων δὲ ἡμῶν ἀκολ{λ}ούθως(*) τοῖς αὐτοῦ ὑπομνη-
ματισμοῖς τῶι Μουσαίωι δοῦναι ἡμεῖν(*) μέρος τῆς
ὑποθήκης εἰς πρᾶσιν ὥστε ἀποδοθῆναι αὐτῶι τὸ κε-
20φάλαιον, μηδενὸς πόρου ἡμεῖν(*) ὑπάρχοντος πλὴν τῆς
ὑποθήκης, οὐκ ἐπένευσεν ἐξόφθαλμος αὐτῆς κα-
θεστὼς διὰ τὸ πλῆθος τῶν κατʼ ἔτος γενημάτων, δεκαρ-
τάβου πυροῦ ὄντος κατʼ ἔτος τοῦ ἐκφορίου, ἀλλὰ καὶ τὰ πα-
ρὰ γεωργοῖς ἐν κατενγυήσει(*) ἀπὸ ἐπιστολῆς αὐτοῦ
25Τούσκου γενόμενα ἐκφόρια ι (ἔτους) καὶ ια (ἔτους) ἀνήρπα-
σεν καὶ μέχρι νῦν καρπίζεται τὴν αὐτὴν ὑποθήκην
ἀφʼ ἧς ἀπηνέγκατο εἰς λόγον ἀργυ(ρίου) (ταλάντων) ε ἀντὶ κεφαλαίου
(δραχμῶν) Δω. κατὰ πᾶν οὖν συνηρπασμένοι ὑπὸ τούτου καθʼ οὗ
καὶ πλείστας ἐντυχίας(*) καὶ ἐπιδόσεις ἀναφορῶν ἐποιη-
30σάμεθα, καὶ ἐν οὐδενὶ ἡγήσατο καθὸ ὑπερισχύων ἡ-
μᾶς ἐπὶ τῶν τόπων, μεταδόντες αὐτῶι καὶ τοῖς αὐτοῦ
υἱοῖς Ἑρμοφίλωι καὶ Κάστορι διαστολικὸν ὑπόμνημα κατελ-
θεῖν εἰ[ς] τὸν διαλογισμόν, οἱ δὲ υἱοὶ παρηγησάμενοι οὐ πα-
ρεγένοντο(*). ὧν χάριν ἀξιοῦμεν περὶ πάντων τούτων
35διαλαβεῖν ὅπως τύχωμεν τῶν παρὰ σοῦ δικαίων καὶ
ὦμεν εὐεργετημένοι.
Ἑρμοπολ(ῖται) Δημήτριος Ἀριστομένους καὶ Φιλωτέρας(*)
Διονυσίου ὑπὲρ ἧς ἀνὴρ συνεστά[θη] Εὔδημος
Μετόκου πρὸς Μουσαῖον(*) Ἑρμ[ο]φίλ[ο]υ δ̣α̣νι̣[σ]τὴν(*) καὶ
40τοὺς αὐτοῦ υἱοὺς Ἑρμόφιλ(ον) καὶ Κάστορα περὶ ἀνοκο-
μιδῆς(*) ὑποθήκη(ς) (ἀρουρῶν) πγ δ´ καὶ καρπῶν αὐτῶν πλει-
ό̣[ν]ων κεφαλαίων (ταλάντων) ε.

Apparatus


^ 3. l. τυγχάνω
^ 11. corr. ex απηνεγκατο
^ 13. l. κατεγγυήσει
^ 17. l. ἀκολούθως
^ 18. l. ἡμῖν
^ 20. l. ἡμῖν
^ 24. l. κατεγγυήσει
^ 29. corr. ex ευτυχιας
^ 33-34. corr. ex παρεγενοττο
^ 37. l. Φιλωτέρα
^ 39. corr. ex Μοισαιον
^ 39. l. δανει[σ]τὴν
^ 40-41. l. ἀνακο|μιδῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 19506 Translation (Englisch) [xml]

1  ‘To Tiberius Claudius Cronius, exegetes of Alexandria, from Demetrius son of Aristomenes of the Hermopolite nome above Memphis. It happens that I, with my paternal uncles Dionysius and Demetrius the elder, both sons of Demetrius, in the 12th year of the deified Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, had a case decided by his highness the praefect Gaius Caecina Tuscus, when he was juridicus, wherein we and Philotera daughter of Dionysius were suing our creditor Musaeus son of Hermophilus, gymnasiarch, for an audit of the mortgage which he holds against us of 83¼ arurae, and for the rents which he had appropriated from them exceeding twice the capital sum apart from the further sum of 5,000 dr. in rents on which an embargo had been laid. He decided that we should repay the capital sum and recover the mortgage and that Musaeus should receive a discharge for the rents previously obtained. When in accordance with his minutes we approached Musaeus to give us a portion of the mortgage that we might sell it and thus repay to him the capital sum, since we have no means other than the mortgage, he refused, having grown covetous of it owing to its great yearly productivity, the rent being at the rate of 10 artabae of wheat per year. Not only that but he seized the rents of the 10th and 11th years which were lying with the cultivators under embargo in accordance with a letter of Tuscus, and he continues up to the present to enjoy the mortgage aforesaid by which he has profited to the extent of 5 talents in place of a capital sum of 4,800 dr. We have therefore been robbed on every side by this man, against whom we made numerous petitions and presented reports, which he scorned in virtue of his superior local power, and we served a summons upon him and his sons Hermophilus and Castor to go down to the assize, but his sons made light of it and did not appear; therefore we beg you to give a decision on all these points, so that we may obtain our rights from you and be relieved. ‘Demetrius son of Aristomenes and Philotera daughter of Dionysius, on behalf of whom her husband Eudemus was appointed a representative, citizens of Hermopolis, versus Musaeus son of Hermophilus their creditor and his sons Hermophilus and Castor re the restitution of the mortgage of 83 arurae and of the produce amounting to 5 talents exceeding the capital sum.’