Papyri.info

sign in

p.ryl.2.78 = HGV P.Ryl. 2 78 = Trismegistos 19487DDbDP transcription: p.ryl.2.78 [xml]

AD157 ?

1
[- ca.21 -] Ἡρακλείδηι [στρατη]γῶι Βουσιρίτου τῶι
[φιλτάτωι -ca.?- ] vac. ? χαίρειν.
[ἐπιστολὰς μὲν   ̣  ̣ ὧν τῷ κ]ρατίστωι ἡγεμ[όνι Σε]μπρωνίῳ Λιβεράλι περὶ
[- ca.14 - περὶ τῶ]ν να̣υ̣β̣ί̣ων α, περ[ὶ τ]ῶν ἀνακεχωρηκότω(ν) α,
5[- ca.20 -]ος α, καὶ ἐπιστά[λμα]τα στρ(ατηγῷ) Φθεμφοὺθ περὶ
[- ca.21 -] χρείας α, Σεθρω̣[ίτο]υ ὁμοίως α, βασιλ(ικῷ) Ἡλιοπο-
[λίτου - ca.16 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣το̣υ̣ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣ περὶ πόρου Ἁρποκρα-
[τίωνος (?)]- ca.17 -[α, Κ]α̣β̣α̣σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ ὁ̣[μοί]ω̣ς α, Μαρεώτου περὶ
[- ca.24 -]  ̣ Ὑψηλῆς περὶ ἀναζητήσεως τινῶ(ν) α,
10[- ca.13 - περὶ δουλ]ι̣κ̣ῶ̣ν̣ σωμάτων α, Ἐρετ̣υ̣ρηίωι Παύλωι
[περὶ - ca.9 - χειρογ]ραφησάντων καταντῆσαι α, Σερουιλλίωι
[- ca.17 - πε]ρ̣ὶ τοῦ ποίῳ τρόπῳ βούλεται ὀνόματα πέμ-
[πεσθαι αὐτῷ ὑπὲρ πρα]κτορειῶν σιτικῶν καὶ ἀργυρικῶν α, καὶ ἄ̣λ̣λ̣α̣ς̣
[- ca.17 -]  ̣ π̣λο̣ί̣ων α, περὶ Σαραπίωνος καὶ τῶν ἀδελφῶ(ν) α,
15[περὶ τοῦ - ca.10 -]ν̣ ἔ̣σ̣εσθαι εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τῶν χωμάτ[ω]ν Ἀρ-
[σινοΐτου α, καὶ ἐπίστα]λ̣μα̣ σ̣τ̣ρ̣α̣(τηγῷ) Μ̣[ε]ν̣δ̣η̣[σ]ίου περὶ Σι[  ̣  ̣  ̣]ν̣   ̣[  ̣ β]ασιλικοῦ γραμ-
[ματέως - ca.11 -] διεπεμψάμην κατὰ [τ]ὸ ἔθο̣ς̣. ὃ̣ν̣ δ̣ὲ λ̣έ̣γεις̣
[μὴ κομίσασθαι ἀπόδε]σ̣μον ἐπιστολῶν προπεμφθέντα ὑπʼ ἐμ̣ο̣ῦ ἔτ̣ι̣ ἀπ̣ὸ̣
[  ̣  ̣, ἐν ὧι τοῦ κρατίστου] ἡ̣γεμόνος περὶ τοῦ ἐκκειμένου ἐν̣ [σι]τολ̣ό̣γοις
20[- ca.17 -]  ̣  ̣νω ἔκτοτε διαπεμψάμενος διὰ Κλαυδίου
[- ca.16 -] ἔ̣δ̣ω̣κ(α) τοῖς κληρονόμ(οις) Ἰσχυρίωνος γενομ(ένου) βασιλικοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ δὲ ἐπιστά]λ̣μ̣ατα
2
Δημητριανοῦ ἱππέως τῷ εἰς τὴν Β[α]σ̣ι̣λ̣ίου στατιῶνα ἐπιτηρητῇ,
παρʼ ᾧ στοχάζομαι αὐτὸν μεμενηκέναι μὴ ὄντος ἐκεῖ τινος ἐπι-
25στολαφόρου ἐκ τοῦ ὑπὸ σοὶ νομοῦ το̣ῦ̣ δ[ι]α̣κ̣ο̣[μ]ι̣οῦντός σοι αὐτὸν
κατὰ τὰ κελευσθέντα. ὃν εἰ μέχρι νῦ̣ν̣ μὴ̣ ἐ̣κ̣ο̣μί̣σ̣ω̣ι̣(*), φρόντισον εὐθέ-
ως πέμψαι τὸν λημψόμενον αὐ̣τόν. [ἔπεμ]ψ̣[α δέ] σοι ἐπιστολὴν τοῦ
κρατίστου ἡγεμόνος π̣ε̣ρ[ὶ το]ῦ ἀ̣[π]α̣ι̣[τ]ε̣ῖ̣ν̣ [τ]ὸ̣ν̣ ὀφειλόμενον πυρὸν
ὑπὸ Ἱέρακος Κέβ̣η̣τος ἀπὸ γεν[ήμ]ατος [  ̣ (ἔτους)] καὶ ἐπιστάλματα ζ ὧν
30στρ(ατηγῷ) Ἡρακλεοπολίτου περὶ οἰκονομί̣α̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣[ν]α̣ντιφωνήτων ἐπι-
στ̣[ο]λ̣ῶν [ʼα, Βουβα]σ̣τείτου γ̣, ἓν μ̣ὲ̣[ν] π̣ε̣[ρὶ βιβ]λ̣ι̣δ̣ί̣ων καὶ ἄλλων, τὰ
δὲ ἄλλα δύο περὶ ἀπαιτήσεως   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣,] Ἀ̣ν̣τ̣ι̣νόου περὶ ἀναζητή-
σεως Πάνθηρος κυβερνήτου α,   ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ β γραφέντα κλη-
ρονόμοις Ἰσχυρίωνος γενομέν[ου βασιλ(ικοῦ) γε]ο̣υχ̣ο̣ῦ̣[σ]ι̣ ἐν̣ τῷ νομῶι, τὸ
35μὲν περὶ ἀπολογισμοῦ κρίσεων, τὸ [δὲ πε]ρ̣[ὶ] π̣[ραξ(?)]ίμων(?)(*) εἰδῶν ἰδί-
ου λόγου. καὶ προέπεμψά σοι ἐπ̣ὶ̣ τῆς   ̣[  ̣] ἀ̣π̣ό̣δεσμον ἐπιστολῶν
ἐν ὧι τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος περὶ [τ]ῶ̣ν̣ ὀφειλόντων κεφάλαια
στρατηγῶι Ἑρμοπολίτου καὶ ἀντίγρα[φ]ον ἐπιστολῆς αὐτοῦ.
ἐρρῶσθαί σε εὔχομ(αι), φίλτατ(ε).
40διὰ Σαραπίω(νος) γραμμ(ατέως).
——
(ἔτους) εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου
Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Παχὼν τριακάδι.

Apparatus


^ 2.26. l. ἐκομίσω
^ 2.35. BL 1.388 :   ̣[  ̣  ̣  ̣]ιμων prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 19487 Translation (Englisch) [xml]

1


The packet of letters which you say you have not received and which was previously sent by me as long ago as . . . including one from his highness the praefect concerning the decree issued to sitologi . . . was then forwarded by me through Claudius . . . and given to the heirs of Ischyrion, ex-basilicogrammateus . . . ,

2


while the dispatches of Demetrianus, knight, were given to the overseer at the station of Basilius, where I conjecture that the packet has remained, no messenger being there from your nome to carry it to you according to the orders. If you have not yet received it, take care to send somebody at once to take it. I am sending you a letter of his highness the praefect about the collection of the corn due from Hierax son of Cebes from the produce of the . . . year, and 7 dispatches, viz. to the strategus of the Heracleopolite nome about the conduct of his business and unanswered letters 1, to the strategus of the Bubastite nome 3, one about petitions and other matters, the two others about the collection of . . ., to the strategus of Antinoopolis concerning the search for Panther, a pilot, 1, . . . 2 written to the heirs of Ischyrion, ex-basilicogrammateus, who are landholders in the nome, one concerning the report of judgements, the other concerning the . . . statements of the privy purse. I have already sent to you on the ... a packet of letters containing one from his highness the praefect concerning persons owing sums to the strategus of the Hermopolite nome and a copy of his answer. I pray for your health, dearest friend. Through Serenus, secretary. The 20th year of the Emperor Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, Pachon 30.