Papyri.info

sign in

p.ryl.4.588 = HGV P.Ryl. 4 588 = Trismegistos 5304DDbDP transcription: p.ryl.4.588 [xml]

78BC Arsinoite

r
[βασιλεύοντος Πτολεμαίου] καὶ Κλεοπά[τρ]ας τῆς καὶ [Τρυφαί]ν̣[η]ς
[τῆς ἀδελ]φῆς̣ [θεῶν Φιλοπα]τόρων καὶ [Φιλα]δέλφων ἔτ[ους τετάρτ]ο̣υ̣
ἐ̣[φʼ ἱερ]έως Ἀλεξά̣ν̣[δρου καὶ] τῶν ἄλλω[ν τ]ῶν γραφ[ομένων ἐν Ἀ-]
λεξ[α]νδρείᾳ μην[ὸς Δίου] ὀγδόηι Θωὺθ ὀγδόηι ἐν Πτ̣[ο]λ̣εμ[αΐδι]
5Εὐεργέτιδι̣ τ̣οῦ Ἀ[ρσινοείτ]ου νομοῦ. ὁμολ[ογ]εῖ Σο[χ]ώ̣της̣
Σεσνώσιος Ἀρ[σινοεί]της Σωσιβίωι τῶι <καὶ> Ψέλ[λ]ωι καὶ
Πτολεμαίωι τ[ῶι κα]ὶ̣ Πετεσούχωι τοῖς δυ[σ]ὶ Πρωτάρχου
τ[ο]ῦ καὶ Ἁρμάι[ος Μα]κ̣εδόσι, καθὰ δὲ συνήλ[λα]ξαν
Π[έ]ρσαι τῆς ἐ[πιγον]ῆς ἀπέχειν παρʼ αὐτ[ῶ]ν ὑπέρ
10τε αὐτῶν κ[αὶ ὑπὲρ τ]οῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν [Πρ]ω̣τάρχου
το[ῦ] καὶ Ἁρμα[ίος τοῦ] Π̣ρωτάρχου χαλκοῦ νομίσματος
τάλαντα ὀκτ[ὼ δρ]αχμὰς δισχιλίας πεντ[ακο]σίας
καὶ τοὺς τού[των] τ̣όκους, τὸ δάνειον ὃ ἐδά[νεισε]ν
ὁ Σοχώτης τ̣[οῖς πρ]ο̣[γ]ε̣γραμμένοις κατὰ̣ [συγγρα]φ̣ὴν
15τὴν ἀνεγρ[αμμένην](*)[ ἐ]πὶ τὸ αὐ̣τὸ ἀρχε[ῖον τοῦ]
τρ̣ί̣του καὶ τρι[ακοστοῦ] ἔ̣τους Μ[εχ]εὶρ πέμ[πτηι διʼ ἧ]ς
ἐνεγράφησα̣[ν ἔγγυ]ο̣ι ἀλλήλω[ν] τοῦ δαν[είου τού]τ̣ο̣υ̣,
καὶ μὴ ἐπελ̣[εύσεται] μήτε αὐ̣[τ]ὸς Σοχώτ̣η̣[ς μήτε ἄ]λλος
ὑπὲρ αὐτ̣[οῦ ἐπὶ το]ὺ̣ς προγεγραμμένους μ̣[ήτε α]ὐ̣τοὺς
20μ̣ήτε π̣ε̣[ρὶ τοῦ σ]ημαινομένου δανείου κυ[ρω-]
[θέντος ὃ ἀπ]έχει μ̣η̣δὲ περὶ ἄλλου μηδε̣[νὸ]ς̣
[τῶν διὰ τῆσδ]ε̣ τῆ̣[ς σ]υγγραφῆς σημανθέν̣[των]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μηδὲ π]ε̣ρ̣ὶ ἑτ̣έ̣ρου ἁπ̣λ̣ῶς ὀφειλ̣[ή]μ̣[ατο]ς
[ἢ πράγματος] ἐ[γ]γράπτου καὶ ἀγράφου [ἀπὸ τ]ῶν
25[ἐπάνω χρόν]ων ἕως τῆς προκειμ̣[ένης ἡμέρας,]
ἐὰν̣ δ̣ὲ̣ ἐ̣[πέλθηι], ἡ μὲν ἔφ[ο]δος καὶ ἡ ἔνκλ[ησις αὐ]τῶι
τε Σοχώτηι καὶ τ̣ῶι περὶ αὐτοῦ ἐπελθόν̣[τι πε]ρ̣ί̣ τ̣ι̣ν̣α̣
τού̣των κατὰ π̣ᾶ̣[ν μ]έρος ἄκυρος ἔστω καὶ π[ροσαπ]ο̣-
τε[ι]σάτω Σοχώ[τη]ς τοῖς προγεγραμμέ[νοις]
30ἢ ὧ̣ι ἂν αὐτῶν ἐπ̣έ̣λθη̣ι̣ παραχρ[ῆ]μα ἐπίτ[ιμον ἀργυ]ρ̣ίου
ἐπισήμου δραχμὰς πεντακοσίας κα̣ὶ̣ τὸ βλάβ̣[ος].
ἡ συγγραφὴ κυρία πάντηι.
διὰ Πτολ(εμαίου) τοῦ Μαρρ̣ή̣ους
(hand 2) Ἡρακλείδης κ[ε]χρη(μάτικα) ἔτους δ Θ[ωὺ]θ̣ η
35(hand 3) Σοχώτης Σ̣ε[σ]νώσιος Ἀρσινοείτ̣[η]ς ὁμο-
λογῶι(*) ἀπέχειν τὸ δάνειον τὰ ὀ̣κ̣τὼ τ̣άλαντα
καὶ τὰς δισχιλίας πεντακοσίας δρ̣α̣χμ̣ὰς
τοῦ χαλκοῦ καὶ τοὺς τόκους καὶ ο[ὐ]κ ἐπ̣ε-
λεύσομαι καθότι προγέγραπται κ̣[α]ὶ̣ ἀνενή-
40νοχα τὴν συγγραφὴν ἐπὶ τὸ ἀ̣[ρχεῖον τῶν] δε-
δανημένων̣(*). ἔγραψεν ὑπ[ὲρ αὐ]τ̣οῦ
Πτολεμαῖος Π[τ]ολεμαίου ἀξι̣[ωθεὶ]ς διὰ
τὸ φάσκειν αὐτ[ὸ]ν̣ μὴ ἐπίστασθ̣[αι γρά]μματα.
v
(hand 1) [(ἔτους) δ Θωὺθ] η ὁμο̣λ[ογία] Σοχωίτου
45(πρὸς) Σωσίβιον καὶ Πτο(λεμαῖον)

Apparatus


^ r.15. l. ἀν<αγ>εγρ̣[αμμένην]
^ r.35-36. l. ὁμο|λογῶ
^ r.40-41. l. δε|δανεισμένων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 5304 Translation (Englisch) [xml]

textpart

1  ‘In the reign of Ptolemy and Cleopatra, also called Tryphaena, the sister, gods Philopatores and Philadelphi, the 4th year, the priest of Alexander being so and so and the rest of the formula as written at Alexandria, 8th of the month Dius = 8th Thoth. Sochotes son of Sesnosis, Arsinoite, acknowledges to Sosibius also called Psellus and Ptolemy also called Petesouchos, the two sons of Protarchus also called Harmais, Macedonians, but according to the terminology of their agreement, Persians of the Epigonê, that he has received from them, both on their own behalf and on behalf of their brother Protarchus also called Harmaiis, son of Protarchus, in bronze currency eight talents 2,500 drachmae and the interest, being the loan which Sochotes made to the aforementioned according to the contract of loan registered at the same record office on 5th Mecheir of the 33rd year in which they were entered as mutually responsible for this loan; and neither Sochotes himself nor any other acting for him shall take proceedings against the aforementioned … either about the loan herein described which has determined and Sochotes has received back, or any matter set down in this contract … or any other debt or matter written or unwritten in the past up to the present day. If he takes proceedings, the proceedings and the accusation made by Sochotes himself or by any other on his behalf concerning any of these subjects shall be completely invalid, and in addition Sochotes shall pay to the aforesaid or to anyone of them against whom he proceeds an immediate fine of 500 drachmae of coined silver and the damage. This contract is valid everywhere. Drawn up through Ptolemy son of Marres. ‘I, Heraclides have transacted the business, Year 4, Thoth 8. ‘I, Sochotes, son of Sesnos, Arsinoite, agree that I have received back the loan of the 8 talents and the 2,500 drachmae of copper and the interest; and I will take no proceedings as is set down; and I have registered the contract at the record office of the borrowers. Ptolemy son of Ptolemy wrote for him at his request since he asserted that he was illiterate.’

textpart

44  (Verso, endorsement) ? date, then ‘Agreement of Sochotes with Sosibius and Ptolemy’.