Papyri.info

sign in

p.select.7 = HGV P.Select 7 = Trismegistos 16831 = leidenpapinst.apis.p0125DDbDP transcription: p.select.7 [xml]

AD314 Oxyrhynchus
[Reprinted from: .] dupl=B

Adupl
[Αὐρηλίᾳ] Τ̣άϊτι τῇ καὶ Τεχωσαρίῳ(*) Χωσίωνος ἀπὸ̣ τ̣ῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης)
[Ὀξυρυγ]χ̣ε̣ιτῶν πόλεως χωρὶ[ς] κ̣[υρί]ου
χρηματιζούσ̣ῃ τέ[κν]ω̣ν δικαίῳ
Αὐρ̣ή̣λ̣ιος Παγῶνις Παγώνι̣[ος] μ̣η̣τ̣(ρὸς) Ταθώνιος ἀπὸ κώμης̣ Λευκίου
5τρί̣του π̣ά̣γου χαίρειν. ὁμολογῶ̣ ἐσχηκέναι παρὰ σοῦ̣ ἐ̣ν̣ χ̣ρ̣ήσ̣ε̣ι διὰ
χ̣[ε]ι̣ρ̣ὸ̣[ς] ἐ̣ξ οἴκου σου ἀργυρίου Σεβα̣σ̣τ̣ῶν νομίσματος τάλαντα ἓξ καὶ δρα-
χ[μ]ὰ̣[ς] τ̣[ρι]σ̣χειλίας(*) (γίνεται) (τάλαντα) ϛ (δραχμαὶ) Γ, ἅπερ̣ ἐ̣π̣ά̣ναγκες ἀποδώσω σ̣οι μέχρει(*) εἰκάδος
[τοῦ ἑξῆς] μ̣ηνὸς Ἐπεὶφ τ̣[ο]ῦ̣ ἐ̣ν̣[εστῶ]τ̣ο̣ς η (ἔτους) ϛ (ἔτους) ἄνευ πά̣σ̣ης ὑπερθέσεως
[κ]α̣ὶ̣ [εὑρη]σ̣ι̣λ̣ογ̣ί̣α̣ς̣, εἰ δὲ μή, ἐ̣κ̣τ̣ί̣σ̣ω̣(*) σ̣ο̣ι τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου τόκον
10τ̣ὸν̣ σ̣τ̣α̣θ̣έντα ἑκάσ̣τ̣ης μνᾶς το̣ῦ̣ μ̣ηνὸς ἑκάστου, γεινομένης σοι τῆς πράξεως
[πα]ρ̣[ὰ τε ἐ]μ̣ο̣ῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχό̣ν̣τ̣ω̣ν μοι πάντων. κύριον τὸ χειρό-
[γραφον δι]σ̣σὸν γραφὲ̣ν̣ πα̣ν̣τ̣α̣χ̣ῇ̣ ἐπιφερόμενον καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ σοῦ
[ἐπιφ]έ̣ρ̣[ο]ν̣τ̣ι̣ καὶ ἐπερωτ̣η̣θ̣ε̣ὶ̣ς̣ ὑ̣π̣ό̣ σου ὡμολόγησα. (ἔτους) η ((s-etous)) καὶ ϛ ((s-etous))
[τῶν κύριων(*)] ἡ̣[μῶν Αὐτοκρατόρων Καισ]ά̣ρ̣ω̣ν̣ Κ̣ωνσ̣τ̣αντίνου καὶ Λικινίο̣υ
15[Σεβασ]τ̣ῶ̣[ν, ὑ]π̣[ατ]ε̣ί̣α̣[ς Ῥουφίου Οὐολουσιαν]ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ Πετρωνίου
[Ἀννιανοῦ] τ̣ῶν λα̣[μ]π̣ρ̣[οτάτων. Παῦνι εἰκάδ(?)]ι̣.
(hand 2) [Αὐρήλιος] Π̣αγῶνις {π} Παγώ[νιος ἔσχ]ο̣ν̣ ἐ̣ν̣ χρήσει τὰ τοῦ ἀργυρίου τάλαντα ἓξ
[καὶ δραχ]μ̣ὰς τρισχειλίας(*) καὶ ἀ̣π̣[οδ]ώ̣σω ὡς {ὡς} πρόκιται τῇ δηληλουμένῃ(*)
[προθεσ]μ̣ί̣ᾳ̣ ὡς πρόκιται καὶ ἐπε̣ρ̣[ωτη]θ̣εὶς ὡμολόγησα. Αὐρήλιος Ἀπολλώνιος
20ἔ̣γ̣ρ̣[αψ]α̣ ὑ̣πὲρ αὐτ̣οῦ̣ μ̣ὴ εἰδότο̣ς̣ γ̣ρ̣ά̣μματα.
(hand 3) [δ]ι̣ʼ ἐμ̣[ο]ῦ̣ Φιλονίκου ἐγράφ̣η.
B
Αὐρηλ̣[ίᾳ Τά]ϊ̣τ̣ι̣ τ̣[ῇ κ]α̣ὶ̣ Τ̣[εχωσαρίῳ](*) Χ̣ω̣σ̣ί̣ω̣ν̣[ος ἀπὸ τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ] λ̣αμ(προτάτης)
Ὀξυρυγ̣χ̣ε̣ι̣[τῶν] π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣ [χωρὶς] κ̣υ̣ρ̣ί̣[ου] χ̣ρ̣η̣μ̣α̣τ̣ι̣ζ̣[ούσῃ τέκν]ω̣ν̣ δ̣ι̣κ̣αίῳ
Αὐρήλιος [Παγ]ῶ̣ν̣ι̣ς̣ Π̣α̣γ̣ώ̣[νιος] μ̣η̣τ(ρὸς) Ταθ̣ώ̣ν̣[ιος ἀπὸ κώμης Λε]υ̣κ̣ί̣ου
τρίτου π̣[άγου] χ̣α̣ί̣ρ̣ε̣ιν̣. [ὁμολ]ο̣γῶ ἐσχηκέναι π̣αρὰ̣ σοῦ ἐν χρήσει διὰ
5χειρὸς ἐξ [οἴκο]υ̣ σ̣ο̣υ̣ ἀ̣ρ̣γ̣υ̣[ρίου] Σ̣ε̣β̣αστῶν νομίσ̣μ̣α̣το̣ς̣ τ̣άλαντα ἓξ καὶ δρα-
χμὰς τρι̣σ[χιλίας] (γίνονται(?)) (τάλαντα(?)) ϛ̣ (δραχμαὶ(?)) [Γ], ἅπερ ἐπ̣ά̣ναγκ̣ε̣ς̣ [ἀ]π̣οδώσω̣ σ̣ο̣ι̣ μ̣έ̣χ̣ρ̣ε̣ι̣(*)
εἰκάδος τοῦ ἑξ[ῆς μη]ν̣[ὸς] Ἐ̣π̣[εὶφ] τοῦ ἐνεστῶτο̣ς η̣ (ἔτους) ϛ̣ (ἔτους)
ἄνευ πά̣σ̣ης
ὑπερθέσεως καὶ εὑ̣ρ̣η̣[σι]λογίας, εἰ δὲ μή, ἐκτ̣ί̣σ̣ω̣(*) σοι τοῦ ὑ̣π̣ε̣ρ̣πε-
10σόν̣τος χ̣ρ̣[όν]ο̣υ τόκ̣ο̣ν τ̣[ὸ]ν̣ σταθέντα ἑκά̣σ̣τ̣η[ς] μνᾶς τοῦ μην̣ὸς
ἑκάστου, [γει]νομ̣έ̣ν̣[η]ς [σοι] τ̣ῆς πράξεως παρ̣ά̣ τε̣(*) ἐ̣μ̣οῦ κ̣α̣ὶ ἐ̣κ̣ τ̣ῶν
ὑπαρχ̣ό̣ν̣τ[ων] μοι π̣ά̣ν̣τ̣ω̣[ν] {γεινομένης σ̣[οι τ]ῆ̣ς̣ π̣ράξεως πα̣ρά τε̣
ἐ̣μ̣οῦ [καὶ ἐκ τῶν] ὑ̣π̣[αρχό]ν̣τω̣ν μοι πάντ̣[ων]}. [κύρ]ι̣ο̣ν̣ τ̣[ὸ] χ̣ε̣[ιρόγρ]α̣φ̣ο̣ν̣
[δισσὸν γραφὲν παν]τ̣α̣[χῇ] ἐ̣πιφε̣ρ̣[όμεν]ο̣ν̣ [καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ σοῦ]
15[ἐπιφέροντι κα]ὶ̣ [ἐπ]ε̣ρ̣[ωτ]η̣θε̣ὶ[ς ὑπό σου ὡμολόγησα. (ἔτους) η ((s-etous)) καὶ ϛ ((s-etous)) -ca.?- ]

Apparatus


^ Adupl.1. BL 12.114 : Τεχωσαρίῃ prev. ed.
^ Adupl.7. l. τ[ρι]σχιλίας
^ Adupl.7. l. μέχρι
^ Adupl.9. l. ἐκτείσω
^ Adupl.14. BL 8.200 : δεσποτῶν prev. ed.
^ Adupl.18. l. τρισχιλίας
^ Adupl.18. l. δηλουμένῃ
^ B.1. BL 12.114 : Τ̣[εχωσαρίῃ] prev. ed.
^ B.6. l. μέχρι
^ B.9. l. ἐκτείσω
^ B.11. l. τʼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.