Papyri.info

sign in

p.stras.1.5 = HGV P.Strasb. 1 5 = Trismegistos 18663DDbDP transcription: p.stras.1.5 [xml]

AD262 Hermoupolis Magna

(hand 2) [ -ca.?- Ἑρμο]π̣ολίτου διʼ Αὐρηλίου [Κα]λλιστράτου δια[δόχ]ου̣ [  ̣  ̣  ̣]ασίνῳ (hand 3) ὑπηρέτ[ῃ]
(hand 2) [ -ca.?- ] Ἀλαβαστρίνη[ς] ἐν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νου ἀντιγράφου α̣[  ̣  ̣ κέλ]ευ[σι]ς τοῦ λ[α]μπροτ[άτου ἡ]γ̣ε̣μ̣ό̣νος Αὐρηλίου Θεοδ̣ότ[ο]υ. — (hand 2) ἐπιστέλλετα[ί σ]οι(*) ἀγαγεῖν [τ]οὺς ἐνγεγρ̣αμμένους εἰς τὸ τὸ
[ -ca.?- ]ο πληρωθῆναι. —
[ -ca.?- Γερμα]νικοῦ Μεγίστου [Εὐσε]βοῦς Εὐτυχοῦς Σ̣ε[βαστο]ῦ̣ — [Θὼ]θ ι.
5(hand 1) [ -ca.?- Καλλιστρ]ά̣του διαδόχου
[ -ca.?- φ]θάσας κατέφυγον ἐπὶ τὸ μέγεθος τοῦ λαμπροτάτου Θεοδότου ἡγεμόνος. ἐνέτυχον διʼ ὑπομνημάτων οὐ μόνον ἀλλὰ [κ]αὶ διʼ ἐπιστολῆς κεχρ[ο]νισμένης εἰς τὸ θ (ἔτος) [τ]οῦ κυρίου
[ -ca.?- ]δὲ τοῦ ὑπομνήματος· (ἔτους) θ τοῦ κυρίου ἡμῶ[ν] Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ Μεσορὴ κα. ἐν Ἑρμουπόλει μεικρᾷ(*) πρὸ βήματος. Ἕρμων ἔν̣αρχος ἀρχιδικαστὴς ῥήτωρ εἷπεν· ―
[ -ca.?- Ἀραβασ]τρείνῃ τοῦ Ἑρμοπολείτου ν̣[ο]μοῦ. κληθέντος καὶ ὑπακ̣[ο]ύ̣σαντος εἶπ̣εν· ἀνάξια [τ]ῆ̣ς ὑπὸ σοῦ πᾶσιν ἡμῖν πρυτανευομένης̣ εἰρή[ν]ης ὁ πρεσβύτης παθὼν ἐπὶ τὸ σὸν
[ -ca.?- ]α̣ι εἰς τοῦτ̣[ο] ἡλικίας ἥκω̣ν πέπονθεν βίαν πα[ρ]ὰ̣ πάντας τ̣οὺς νόμου̣[ς], γῆν μὲν γὰρ γεωργεῖν οὐσιακήν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς δ[ι]οικήσεως ἑτέραν ἐπρίατο καὶ ὁ ἀν-
10[ -ca.?- ] πολλάκις τῆς γῆς ταύτης [πο]ταμοφορήτου(*) γενομέν[ης] ὅμως αὐτός, ἐπειδήπερ ἐκ παλαιοῦ χρόνου τὴν γεωργίαν ἐνπιστευθεὶς ἐτύνχανεν(*), τοὺς φόρους καταβέβλη̣κεν καὶ
[ -ca.?- ταβ]ουλαρίῳ ἔσχε̣ν ἐπ[ιδια]κονεῖν παρʼ ἕκαστα ἐπ̣ανῃρημένος, καὶ δὴ το[ύ]του ἐνστάντος τοῦ και̣ροῦ̣ πάλιν κατὰ τὸ ἔθος τ̣ὸ̣ ἑαυτο̣ῦ τῆς γῆς ἐπιμέλειαν πεποίηται καὶ
[ -ca.?- ] καρπούς, ἀλλ̣ὰ̣ ἔφοδο̣ν̣ [α]ὐτ̣ῷ πεποίηνται καταφρο̣ν̣ήσαντες τῆ[ς] ἡλικίας τοῦ ἀνδρὸς(*) Κά̣νωπος Ἀνουβᾶτος(*) καὶ Ἁργώθης Σιλβανοῦ(*) καὶ Πειῶμις(*) καὶ Ἁσιῆς Παχυ-
[ -ca.?- κατασ]τάσεις ἐνσυνλαβόμενο[ι] τοὺς καρποὺ[ς] ἥρπασαν̣ τ[ο]ὺς μέλλοντας τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ· ἀπὸ τῶν καρπῶν καὶ τοὺς φόρο̣υ̣ς τελεῖσθαι καὶ τῇ ἐπιτροπῇ καὶ τῶν(*)
[ -ca.?- πά]ντ̣α χρόνον [γ]εωργεῖ[ν]. ἀ[λ]λὰ(*) οὐχ ἡσυχά̣σαμεν, βι̣βλ̣ί̣α ἐπιδεδώκαμεν τῷ [σ]τρατηγῷ αὐτὰ ταῦτα μαρτυρόμενοι, οἱ δ[ὲ] ἐ̣δεήθησα̣ν̣ ἴ̣σ̣α ποιήσασθαι, ὥ̣σ̣τ̣ε καὶ ἡμῶν παραγ-
15[ -ca.?- ἀπολ]ο̣γησομένους πρὸς̣ τὰ [ἀ]εὶ α̣[ἰ]ρ̣όμενα αὑτοῖς καὶ τὴν ἁρ[πα]γὴν τὴν τῶ̣ν καρπῶν. οἱ δὲ μετὰ ταῦτα καὶ τὰ θρέμματα καὶ τὰ τετ̣ρ̣άπο̣δ̣α τὰ ἡμέτερα ἀφήρπα̣σ[α]ν, ὅσα εἴχομεν
[ -ca.?- ] ἤ τι(*) δεῖ λέ̣γ̣ε̣ι̣ν ἀν[άσ]τ̣ατο̣ν τ̣ὸν πρ̣[ε]σβύτην π̣[ε]π̣οίηντα[ι]. δὶα τοῦτο ἐπὶ σὲ καταφεύγει καὶ το̣ὺς νόμους, καὶ ὃ δεῖται(*) τοῦτό ἐστιν· ὥστε ἐπιστεῖλαί σε τοῖς εἰρηνάρχαις
[ -ca.?- τῷ] π̣ρε[σ]βύτῃ κ̣[α]ὶ τῷ ο[ὐσια]κ̣ῷ λόγῳ ἢ ε̣[ἰ] ἐπιμ̣[έ]νο̣ιεν̣(*) ἐκεῖνοι ἀπ[ο]νοίᾳ χρώμεν̣ο̣ι εἰς τὸ σὸν δικαστήριον παραπέμψαι, ὧν(*) παρὰ τοὺς νόμους ἔπραξαν καὶ ὧν
[ -ca.?- Θεό]δοτος ἔ[παρχος] Αἰγύπτ̣[ο]υ εἶπεν· [ἐπ]ισ[τ]ελῶ τῷ στρατη̣[γ]ῷ κ[α]ὶ τοῖς ε̣ἰρηνάρχ[αι]ς, ὥστε, εἴ τι πρὸ[ς] βίαν ἐλήμφθη, το̣ῦτο ἀποκατασταθῇ τὴν ταχίστην
[ -ca.?- τὸ πρᾶ]γμα ἀναπ[έμπειν   ̣  ̣]π̣  ̣ς ἐπὶ τὸ ἐ[μὸν] δ[ι]κασ̣τήριον. ὅ̣θ[ε]ν φανερά σοι ἐ̣πο[ί]η̣σα εἰς τὸ τὰ ἀκ̣ό̣λο[υ]θα πραχθῆνα̣ι κα̣ὶ ἐπιστεῖλαί σε τ̣οῖς τοῦ νομοῦ εἰρη-
20[νάρχοις   ̣  ̣  ̣]εθὲν τὰ δ̣[ίκαια](*)[ ἀπ]ολαβεῖν. δ̣ι̣[ευ]τύχει. (ἔτους) ι Αὐτοκράτορος [Κ]αίσαρος Πουβλίου Λικιννίο̣[υ Γ]αλλιηνοῦ Γερμανικοῦ̣ [Μ]εγίστου Εὐσεβοῦς [Ε]ὐτυχοῦς Σεβαστοῦ

Apparatus


^ 2. ἐπίστελλε· τα[χ]οὶ (l. ταχὺ) prev. ed.
^ 7. l. μικρᾷ
^ 10. [τῳ ἄ]λ̣λ̣ῳ φορητοῦ prev. ed.
^ 10. l. ἐτύγχανεν
^ 12. ταανδρὸς (l. τ(οῦ) ἀνδρὸς) prev. ed.
^ 12. Ἀνύ̣νυτος prev. ed.
^ 12. Σιμμίου prev. ed.
^ 12. Πειῶν̣ις prev. ed.
^ 13. τῷ prev. ed.
^ 14. ἅ̣[μ]α prev. ed.
^ 16. [ -ca.?- ]η̣ τ̣ι prev. ed.
^ 16. δεήσοι prev. ed.
^ 17. ἢν ἐπ̣ιλ̣[υ]πο̣ῖεν̣ prev. ed.
^ 17. ὡς prev. ed.
^ 19-20. τὸ ὑ̣πό μου ἐγ̣ρη[ -ca.?- εὐεργ]εθέντα δ̣[ίκαιον] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.