Papyri.info

sign in

p.stras.7.615 = HGV P.Strasb. 7 615 = Trismegistos 30364DDbDP transcription: p.stras.7.615 [xml]

IIIspc ?

[ -ca.?- ὑπὲ]ρ αὐτῆς γρα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
(hand 2) Αὐρηλία Λο[γ]γινία δι[ὰ] τ̣ο̣[ῦ] ἀ̣νδρὸ̣[ς -ca.?- ]
[Α]ὐ̣ρηλίου Ἀπο̣λ̣λ̣ω̣νίου μεμίσ̣θ̣ω̣κα ὡς πρό-
[κι]ται. τῶν τοῦ πυροῦ ἀρταβ̣ῶν̣ δέ̣κα
5[ἑπ]τὰ πάντα τὰ δη̣μό[σια] εἴπας· ἀ̣πο-
φ[έ]ρω ἐπί σε τῷ Ἁδ̣ριαν̣[ῶ̣ (?)  ̣  ̣]  ̣  ̣ π[  ̣  ̣]  ̣ει.
φ̣όρους

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.