Papyri.info

sign in

chr.wilck.233 = HGV P.Tebt. 1 29 = P.Tebt. 1 30 = Trismegistos 78767 = Trismegistos 3666 = berkeley.apis.6 = berkeley.apis.422 = p.tebt.1.30DDbDP transcription: chr.wilck.233 [xml]

115 BC Tebtynis
[Reprinted from: p.tebt.1.30] P.Tebt. 1 30

(hand 2) Ὀννῶφρις (ἄρουραι) κδ, (γίνονται) κδ. (ἔτους) β Τῦ(βι) κθ. ἐλ(άβομεν) (ἔτους) β Τῦβι κθ.
(hand 1) Ὀννῶφρις Μεγχεῖ χαίρειν. τῆς παρʼ Ἀπολλωνίου τοῦ Ποσειδωνίου τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως ἐπιστολῆς
περὶ ὧν σημαίνουσι παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι Ἀπολλωνίου ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ Θέωνος περὶ Κερκεοσῖριν (ἀρουρῶν) κδ
τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται, ὅπως εἰδὼς κατακολουθῇς τοῖς ἐπεσταλμένοις.
5ἔρρωσο. (ἔτους) β Τῦβι κη.
[Ἀπ]ολλώνιος Ποσειδωνίου Πολέμωνι χαίρειν. τῆς παρὰ Πτολεμαίου καὶ Ἑστιείου τῶν γενομένων πρὸς τῆι
συντάξει τῶν κατοίκων ἐπιστολῆς περὶ ὧν σημαίνουσι παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ
Θέωνος περὶ Κερκεοσῖριν (ἀρουρῶν) κδ καὶ ὧν οἱ γραμματεῖς ἀνενην[όχ]ασιν ἀντίγραφα ὑπόκειται.
——
(ἔτους) β Τῦβι κζ.
10Πτολεμαῖος καὶ Ἑστιεῖος Ἀπολλωνίωι χαίρειν. τοῦ δεδομένου ἡμῖν [ὑ]πομνήματος παρὰ Διδυμάρχου τοῦ Ἀπολλωνίου
Μακεδόνος τῆς ε ἱπ(παρχίας) τῶν (ἑκατονταρούρων) τὸ ἀντίγραφον ὑποτετάχαμεν. ἐπεὶ οὖν καὶ οἱ παρʼ ἡμῶν γραμματεῖς
ἀνενηνόχασιν γεγονέναι αὐτῶι τὴν παραχώρησ[ι]ν τῶν κ[δ] (ἀρουρῶν) καλῶς ποιήσεις ⟦  ̣  ̣⟧ συντάξας
καὶ παρὰ σοὶ ἀναγράφειν εἰς αὐτὸν ἀκολο[ύθω]ς.
——
(ἔτους) νδ Φαρμοῦθι η.
15Πτολεμαίωι καὶ Ἑστιείωι τοῖς πρώτοις φίλοις καὶ πρὸς τῆι συν[τά]ξει παρὰ Διδυμάρχου τοῦ Ἀπολλωνίου
Μακεδόνος τῆς ε ἱπ(παρχίας) τῶν (ἑκατοναρούρων). παρακεχωρημένου μου ὑπὸ Πέτ[ρ]ωνος τοῦ Θέωνος Πέρσου τῆς αὐτῆς
ἱππαρχίας τὸν ὑπάρχοντʼ αὐτῶι κλῆρον περὶ κερκεοσῖριν τῆς [Πο]λέμωνος μερίδος (ἀρουρῶν) κδ, τῶν δὲ
πρὸς ταῖς γραμματείαις ἀγνοούντων τὴν γεγονυῖαν περὶ ἐ[μο]ῦ οἰκονομίαν καὶ ⟦  ̣  ̣⟧ ἔτι ἀναγραφουσι(*)
τὸν κλῆρον εἰς τὸν Πέτρωνα, ἀξιῶ συντάξαι γράψαι Ἀπολλ[ω]νίωι τῶι βασιλικῶι γραμματεῖ ἵνʼ \ε/ἰδὼς
20ἀναγράφηι εἴς με τὰς σημαινομένας (ἀρούρας) κδ ἵνʼ ὦ τετευχὼς [φιλ]ανθρωπίας.
——
εὐτύχει.
παρὰ τῶν γραμματέων. τῆι παρὰ Πτολεμαίου καὶ Ἑ[σ]τιείου τ[ῶν] γενομένων πρὸς τῆι συντάξει τῶν
κατοίκων ἱππέων προκειμένηι ἐπιστολῆι περὶ ὧν γράφο[υσι] παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι Ἀπολλωνίου
ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ Θέωνος τὸν ὑπάρχοντʼ αὐτῶι περὶ Κερ[κεοσ]ῖριν τῆς Πολέμωνος μερίδος κλῆρον (ἀρουρῶν) κδ
25παρεπιγεγραμμένου ἀνενεγκεῖν τὰ πρὸς ταύτας, ἐπισκοποῦντες διὰ τοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ ἐδάφους
τοῦ νδ (ἔτους) τῆς Κερκεοσίρεως εὑρίσκομεν ἀναγραφόμενον ἐν κληρουχίαι ἐν τῆι ἐπὶ τοῦ πατρὸς τοῦ βασιλέως
καταμεμετρημένηι ἐφόδοις μεταβεβηκότα εἰς τὴν κατοικίαν (ἀρουρῶν) κδ, ἃς καὶ τοὺς περὶ τὸν Ἑστιεῖον
γράφειν παρακεχωρῆσθαι τῶι Διδυμάρχωι. ἀναφέρομεν.
——
(ἔτους) β Τῦβι κδ.

Apparatus


^ 18. l. ἀναγραφόντων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.tebt.1.29 [xml]

110BC Tebtynis
[Reprinted from: chr.mitt.24] MChr24

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τοῖς χρηματισταῖς ὧν εἰσαγωγεὺς Δω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
παρὰ Πολέμωνος τοῦ καὶ Πετεσού[χου]
κωμογραμματέως Κερκεοσίρεω[ς τῆς Πο-]
λέμωνος μερίδος. Ἀκουσίλαο[ς καὶ Πτο-]
5λεμαῖος οἱ δύο Ἡρακλείδου τῶν ἐ[κ τῆς]
κώμης ἀποδέδωκάν μοι παρʼ ὑμ[ῶν ἀντί-]
γραφον ἐντεύξεως προφερομεν(*) ὑ̣[φελέσ-]
θαι με αὐτῶν γῆν, ὑπὲρ ὧν καὶ τυγχ̣[άνω ἀπο-]
δ̣ε̣[δωκ]ὼς ἡμῖν(*) χ[ρ]ημ[ατ]ισμὸν πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10την̣ τῆς τούτων σ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ης. καθ̣[εστη-]
κότ[ο]ς οὖν τοῦ δέοντος και[ρ]οῦ τῆς τ̣[ρύγης(?)]
φρο[ν]τίδος ἱκανῆς φορολογίας περὶ [ἐμὲ](*)
οὔσ[η]ς καὶ διαγραφῆς μοι ἐπ̣ικειμενηι(*) [τῶν ὑ-]
πο[κε]ιμένων τ̣η̣ς̣(*) χρη̣[ας](*) βασιλ̣[ικῶν]
15καὶ πυρίνου μερισμοῦ, ἀξ̣ι̣ῶ τοῦ και[ροῦ αὐ-]
το[ῦ] προσδεομένου συ̣ν̣τάξαι(*) παρεπι̣[σχεῖν]
τὰ καθʼ ἡμᾶς μέχρι [το]ῦ̣ ἀπὸ τῆς προ[κει-]
μένης ἀσχο̣λ̣[ί]α[ς ἀπολυθῆ]ναι ἵνα [μηδὲν ἦι]
ἐμπόδιον(*).
——
20

Apparatus


^ 7. l. προφερόμεν<οι>
^ 9. l. ὑμῖν
^ 12. BL 1.423 : περι[σσῆς] prev. ed.
^ 13. l. ἐπικειμένης
^ 14. l. τῆι
^ 14. l. χρείαι
^ 16. BL 1.423 : ὑποτάξαι prev. ed.
^ 19. corr. ex ⟦α⟧μποδιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(2nd h.) Onnophris, 24 arouras, total 24. The 2nd year, Tybi 29. Received in the 2nd year, Tybi 29. (1st h.) Onnophris to Menches, greeting. A copy is appended of the letter of Apollonios son of Poseidonios, Basilikos Grammateus, about the 24 arouras near Kerkeosiris stated to have been ceded to Didymarchos son of Apollonios by Petron son of Theon, in order that you being informed may execute its instructions. Good-bye. 2nd year, Tybi 28. Apollonios son of Poseidonios to Polemon, greeting. Copies are appended of the letter from Ptolemaios and Hestieios, late supervisors of the arrangement of katoikoi, concerning the 24 arouras near Kerkeosiris which they state to have been ceded to Didymarchos son of Apollonios by Petron son of Theon, and of the scribes' report. 2nd year, Tybi 27. Ptolemaios and Hestieios to Apollonios greeting. We have appended a copy of the petition which has been presented to us by Didymarchos son of Apollonios, a Macedonian of the fifth hipparchy of the 100-aroura-men. Since our scribes also have reported that the cession of the 24 arouras has actually been made to him, please order the land to be entered accordingly on your list too under his name. 54th year, Pharmouthi 8. To Ptolemaios and Hestieios, first friends and supervisors of the arrangement (of katoikoi), from Didymarchos son of Apollonios, a Macedonian of the fifth hipparchy of 100-aroura-men. As Petron son of Theon, a Persian of the same hipparchy, has ceded to me his holding of 24 arouras near Kerkeosiris in the division of Polemon, but the scribes being ignorant of this transaction affecting me continue to register the holding under the name of Petron, I beg you to order a letter to be written to Apollonios the Basilikos Grammateus, so that he being informed may register the aforesaid 24 arouras under my name, and I may obtain redress. Farewell. From the scribes. A note having been inserted on the above letter from Ptolemaios and Hestieios, late supervisors of the arrangement of catoecic cavalry-soldiers, about the holding of 24 arouras near Kerkeosiris in the division of Polemon owned by Petron son of Theon, which they write has been ceded by him to Didymarchos son of Apollonios, requesting us to report upon the case, we, on examining the land-register of Kerkeosiris for the 54th year, find him entered in the cleruchy as owning 24 arouras in the land apportioned in the reign of the king's father to the ephodi and as having been transferred to the katoikoi, concerning which land we report that the agents of Hestieios also write saying that is has been ceded to Didymarchos. The 2nd year, Tybi 24.

APIS Translation (English)

To the chrematistai whose clerk is Do[�] from Polemon also called Petesouchos, village scribe of Kerkeosiris in the division of Polemon. Akousilaos and Ptolemaios, both sons of Herakleides and inhabitants of the said village, have presented to me from you a copy of a petition alleging that I had defrauded them of some land, about which I too have presented to you a memorandum rebutting their charge. Since the proper time for the vintage(?) has arrived and excessive care is necessary to produce sufficient revenue, and I have impending the payment of the taxes and items of the grain-dues for which my office is responsible, I ask you, as the occasion itself requires, to give orders that my case shall be postponed until I am free from the labors above mentioned, in order that I may not be hindered in my duties.