Papyri.info

sign in

p.zen.pestm.B = HGV P.Zen. Pestm. B (S. 266) = Trismegistos 2491DDbDP transcription: p.zen.pestm.B [xml]

258BC Gurob<Philadelphia
[Reprinted from: .] PPetr2,13,11

r
Ζήνων Κλέωνι χαίρειν. τὸ ὕδωρ τὸ ἐ̣[ν τῆι διώρυγι οὐκ ἀνα]βέβη[κ]εν πλείω ἢ̣ [πῆ]χυν
ὥστε μὴ δύνασθαι ἀπʼ αὐτῆς ποτίζε[σθαι τὴν γῆν. καλῶς ἂν ο]ὖ̣ν̣ π̣[ο]ήσαις(*) ἀνοίξας
τὰς θύρας, ἵνα ποτίζηται ἡ γῆ.
ἔρ[ρωσο. (ἔτους)] κη Μεσορὴ κγ.
v
5Κλέωνι.
(ἔτους(?)) κ̣η̣ Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣ κδ
  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣δ  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.2. l. ποιήσαις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.