Papyri.info

sign in

psi.14.1406 = HGV PSI 14 1406 = Trismegistos 17153DDbDP transcription: psi.14.1406 [xml]

AD137-41 ?

ἀντίγ[ρ]αφον προγράμ[μ]ατος ἐκτεθέντο̣ς ἐ̣ν̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣].
Γάι(*)ος [Ἀυί]δ̣ιος Ἡλιόδω̣ρο̣ς ἔπαρχ[ος] Αἰγύπτου
λέγει· [πολ]λῶν ἐν τῷ γεναμένῳ(*) [δι]αλογ[ι]σμῷ
με[μψαμ]ένων τοὺς πραγματ̣ι̣[κοὺ]ς̣   ̣  ̣[  ̣] λιτουρ-
5γίας(*), ἀν̣[α]ν̣καῖ[ο]ν̣(*) ἔδο[ξ]έ̣ μοι πυ̣θέ[σ]θαι τ̣ῶ̣ν μεμ̣-
ψαμέ̣ν̣ων μή τινα̣[ς ἐ]σκεπάσθα[ι] λέγουσι, ἐπι-
δὴ(*) τὸ ἀ[δί]κ̣ημα οὐκ ἐ[ν] τῷ διδόναι τινὰς εἰς χρεί-
ας ἐστ̣ί̣[ν], ἀ̣λ̣λ̣ʼ [ἐν] τ̣ῷ̣ [τ]οὺς μὲν ἐ̣κ̣λέ̣π̣τειν(*) καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἀλιτουργήτ[ου]ς̣(*) [π]ο̣ι̣ε̣ῖ̣ν̣, τοὺς δὲ βαρύ-
10νειν π[ολ]λαῖς χ̣ρ̣είαις ἢ̣ ὁμοῦ̣ τοῖς αὐτοῖ̣ς̣ ἢ ἐφε̣-
ξ̣ῆ̣ς̣ κα̣ὶ̣ [π]ρ̣ὶν ἀναπαύ[σεω]ς̣ τυχε̣ῖ̣ν̣ ἐπ̣ι̣β̣αλλομ̣έ̣-
ναις· πα̣[ρὰ] πάντων [δὲ] τῶν εἰπόν̣των ἐ[σκ]ε-
πάσθ̣α̣ι̣ [τι]νὰς αἰτῆσ[αι τὰ ὀ]νόματα τῷ̣ διατάγμα-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2. γαϊοσ papyrus
^ 3. l. γενομένῳ
^ 4-5. l. λειτουρ|γίας
^ 5. l. ἀναγκαῖον
^ 6-7. l. ἐπει|δὴ
^ 8. l. ἐκ<κ>λέπτειν
^ 9. l. ἀλειτουργήτους

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.