Papyri.info

sign in

psi.16.1626 = HGV PSI 16 1626 = Trismegistos 316265DDbDP transcription: psi.16.1626 [xml]

Ἁρποκρατίωνι στρ(ατηγῷ) Ἀρσι(νοίτου) Θεμίστου
καὶ Πολέμων[ο]ς μερίδων
πα[ρὰ Ἀν]τ̣ωνίν̣ο̣υ Σωτηρ̣ίχ̣ο̣υ τοῦ
Σ[ωτ]η̣ρίχ̣ο̣υ̣ τ̣ῶν ἀπὸ κώμης Τεπτύ-
5ν̣εως τῆς Πολέμωνος μερίδος·
[  ̣  ̣] ν̣υξὶ(*) θ τοῦ ὄντος μηνὸς Ἁθὺρ
[ἐπῆ]λθάν(*) τινοι(*) εἰς τὴν αὐλήν μου
[λῃ]σ̣τρικῷ τ̣ρ̣όπ̣ῳ̣ δ̣[ό]ν̣τ̣ε̣ς̣ μοι πλείσ(τας)
[πλη]γ̣άς· ἀξιῶ ο̣ὖ̣ν̣ το̣[ὺς] α̣ἰτ̣ί̣ου̣ς̣ ἀνασ̣-
10[πα]σ̣θῆνα̣ι̣ ἵνα ἡ ἐξέτ̣α̣σις ἐξ
[αὐ]τῶν γενέσθαι   ̣  ̣  ̣η̣μεν̣ο̣σε̣  ̣  ̣
(hand 2?) [(ἔτους)] γ̣´ Ἀντ̣ω(νίνου) [κ]α̣ὶ̣ Οὐήρου τῶν κυρίων
[ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ] Ἁ̣θὺρ θ [ -ca.?- ] vac. ? [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. ν̣υκτὶ
^ 7. l. [ἐπῆ]λθόν
^ 7. l. τινες

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.