Papyri.info

sign in

sb.10.10552 = HGV SB 10 10552 = Trismegistos 36124DDbDP transcription: sb.10.10552 [xml]

VIspc Pathyris

(cor)

☧ ἔχω̣ ἐγ̣ὼ̣(*) Ὠ̣σ̣ι̣ᾶν <παρὰ> σοῦ Ὦσ̣ε̣
χρυσοῦ̣(*) νομισμ̣άτι̣α̣ εἴ̣κ̣οσ̣ι
τ̣έ̣σ̣σ̣ε̣ρ̣α γί(νονται) χρ(υσοῦ) νο(μισμάτια) κδ μόνα καὶ τ̣α̣ῦ̣τ̣α̣
σ̣ὺ̣ν̣ θ̣(εῷ)   ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ι̣σ̣ι̣  ̣  ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣ ἐμοῦ κατ̣ε̣ρ̣χ(ομένου)
5π̣α̣ρ̣α̣σχῶ̣ σοι ι̣(*)ν̣ρ̣ι̣ο̣υ̣ε̣μ̣  ̣  ̣
ε̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ [στοιχεῖ μοι]
[ὡς] π̣ρ̣όκ(ειται) ((unintelligible))
† δ̣ι̣ʼ ἐ̣μοῦ Σ̣α̣ν̣σνῶ(τος) ἐγρ(άφη) μη(νὶ) Φ̣αῶ̣φ̣ι̣ ε̣
ἰ̣ν̣δ̣(ικτίονος) δ

Apparatus


^ 1. corr. ex   ̣
^ 2. corr. ex   ̣
^ 5. ϊν̣ρ̣ι̣ο̣υ̣ε̣μ̣  ̣  ̣ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.