Papyri.info

sign in

sb.1.4512 = HGV SB 1 4512 B = SB 1 4512 A = Trismegistos 156 = Trismegistos 146DDbDP transcription: sb.1.4512 [xml]

186 BC Diospolis Major
[Reprinted from: .] 1-21=dupl=W.Chr. 162

FrAdupl
[ἔτους ιθ, Χοιὰχ ε. τέτ]ακτα[ι ἐπὶ τὴν ἐν Ἑρμώνθει τράπεζαν,]
[ἐφʼ ἧς Τεῶς, βασιλ]ε̣ῖ εἰς τὸν ἴδιον λόγον κ[ατὰ τὴν παρὰ Πρωτάρχου]
[τοῦ ἐπὶ τῶν κατὰ] τὴν Θηβαίδα διαγραφ[ὴν τὴν γραφεῖσαν ἔτους ιε,]
[Φαῶφι κθ, ὑφʼ ἣν ὑπ]ο̣γράφε̣ι Ἁρ̣εν̣δώτης̣ [ὁ βασιλικὸς γραμματεὺς τῆς]
5[Θηβαίδος, Προῖτος] Σ̣ωσικρά̣τους τιμὴν [γῆς ἠπείρου, ἧς διασαφεῖ Ἁρενδώτης]
[ὁ βασιλικὸς γραμματ]εὺς ἀνε[ι]λ̣ῆφθα̣ι̣ εἰς τὸ β[ασιλικόν, οὖσαν δὲ πρότερον]
[Μύρωνος, ἐν Παθύ]ρ̣ει ἀρου(ρῶν) λ̣ε ἀνὰ δ 𐅷 [τῶν προτεθέντων εἰς πρᾶσιν]
[καὶ προκηρυχθέντ]ων ἐν [Δι]ὸ̣ς̣ πό̣λ[ε]ι τῆι μ̣[εγάληι ἔτους ιε Φαῶφι]
[ἀπὸ α ἕως ϛ,] κυρωθέν̣των δὲ τῆι [ζ συμπαρόντων ἐπί τε τῆς]
10[προκηρύξεως] κ̣αὶ κυρώ̣σεως Πτολεμ̣[αίου διαδόχου τοῦ πρὸς τῆι]
[στρατηγίαι, Μεγασθέ]νους φρ̣ο̣υ̣ράρχου, Ἁρεν[δώτου βασιλικοῦ γραμματέως]
[τῆς Θηβαίδος, Λυσιμ]ά̣χου σιτ̣[ο]λόγου κ̣α̣ὶ̣ τρα̣[πεζίτου τῆς Θηβαίδος(*), Πτολε-]
[μαίου οἰκονόμου, Ὥρ]ο̣υ καὶ Ψ[ε]ναμούνιος τ[ο]π̣ο[γραμματέων, Ἰμούθου]
[κωμογραμματέως] Δ̣ιὸς πόλε̣ω̣ς̣ καὶ ἄλλων [π]λ̣ε̣[ιόνων, διὰ κήρυκος Ἀρχελάου]
15[τῶν στρατοκηρύκω]ν̣ τοῦ εὑρί̣σ̣κοντος χαλ[κοῦ πρὸς ἀργύριον (δραχμὰς) Β, ἐφʼ ὧι κυρι-]
[εύσει τῆς γενηματογρα]φουμ̣ένης̣ γῆς, καθὰ κα̣ὶ̣ ο̣[ἱ ἀρχαῖοι κύριοι ἐκέκτηντο,]
[εὐτακτῶν εἰς τὸ βασι]λικ̣ὸ̣ν [τ]ὰ ἐ̣[π]ι̣γ̣ε̣γραμμέ̣ν̣[α ἐκφόρια καὶ εἰς τὰ ἱερὰ]
[τελῶν τὰ πρότερον(*) διδόμεν]α μέχρ̣ι̣ [τοῦ α]ϛ (ἔτους). τῆς [δ]ὲ̣ [τιμῆς τάξεται]
[τῶι κ (ἔτει) καὶ τῶι κα (ἔτει)] (δραχμὰς) ρλγ̣[γ] γ̣´, τ̣ὰς λοι[π]ὰς̣ [καὶ τέτακται νυνὶ]
20[χαλκοῦ πρὸς ἀρ]γύριον̣ δραχμὰ̣ς ἑξακοσ̣ί̣[ας ἑξήκοντα ἓξ 𐅷 καὶ]
[τὴν εἰκοστὴν τοῦ ἐ]γκυ̣κ̣[λ]ί̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ τὰ̓́λλα(*) τὰ κ[αθήκοντα].
[ -ca.?- ]ται(*) Προ̣ῖ[τ]ος, κ̣αθ̣ʼ ὅτι πρ̣[ό]κ̣[ειται](*)
[ -ca.?- ἑ]ξήκοντ̣α̣(*) ἓξ (τετρωβόλου) καὶ τῆς̣ [ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ] τ̣οπ[ο]γρ[α]μ̣μα̣τ̣έ̣ως τοῦ Π̣α̣[θυρίτου](*)
25 [ -ca.?- ἀρ]ου(ρῶν) λε ἐ̣ν Π̣α̣θ̣ύ̣ρε̣ι τ̣ο̣[ -ca.?- ](*)
[ἔτους κ,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]έτ̣α̣κ̣[ται] Π̣ρ̣ο̣ῖτος Σ̣ω̣[σικράτους   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ]
[τὴν ἐν Ἑρμώνθει] τράπ̣[εζα]ν̣, [ἐ]φʼ ἧς Διονυ[σόδωρος, τιμῆς γῆς]
[ἠπείρου](*)[ ὡς πρόκε]ιται τὴν τοῦ κ (ἔτους) β [ἀναφορὰν χαλκοῦ(*)]
[δραχμῶν ἑξακοσίων ἑ]ξ̣ήκοντα̣ ἓξ (τετρωβόλου), γίνον̣[ται (δραχμαὶ) χξϛ (τετρώβολον)](*)
30 vac. ? Διονυ[σόδωρος τραπ(εζίτης)].
[ἔτους κα,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τέτακτα]ι Προῖ̣[τ]ος̣ Σ̣[ωσ]ικράτου[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ]
[τὴν ἐν Ἑρμώνθει τράπεζαν,] ἐφʼ ἧς Διονυσόδωρος, τι[μῆς γῆς](*)
[ἠπείρου ὡς πρόκειται τὴν τοῦ κα] (ἔτους) [ὡ](*)[ ἀ]ν̣α̣φ̣[ο]ρὰν̣ χ[αλκοῦ](*)
[δραχμῶν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB,1
[στάσεως γεγενημένης ἐ]ν Διὸ[ς πόλε]ι τῆι μεγάληι
35[χρηματισθείσης τῆι] δ̣ τοῦ Θὼυθ̣ [τ]οῦ λ̣ζ (ἔτους) ἐπὶ τῶν
[συνακολουθούντων] Βοήθωι συ[γ]γ̣ενεῖ καὶ ἐπιστρατήγωι
[καὶ στρατηγῶι τῆς Θηβ]αίδος ἡγ[ε]μ̣όνων.
vac. ?
[ -ca.?- καταστάντος Θορ]τ̣αίου τοῦ Κ[αλ]ῆτο̣ς̣(*), ὃς ἦν καὶ ὑπὸ
[Σενενούπιος τῆς γυν]αικὸς αὐτοῦ̣ συνεσταμένος
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρὸς Πατ]οῦν Ψεμμώ̣νθου καὶ τὸν τούτου υἱὸν
[Νεβχούνιον, τῶν δʼ ἄλλ]ων ἐνκε[κ]λ̣ημένων ὑπʼ αὐτῶν
[μὴ ὑπακουσάντων] ἀνεγνώσθ̣η̣ τὸ δοθὲ̣ν παρὰ τῶν
[περὶ Θορταῖον ὑ]πόμνημα, οὗ ἐστὶν τ̣ὸ ἀντίγραφον.
vac. ?
[Βοήθωι συγγενεῖ καὶ ἐπ]ι̣στρατήγωι̣ κ̣αὶ στρατηγ̣ῶι τῆς Θηβαίδος
45[παρὰ Θορταίου τοῦ Κα]μῆτος καὶ Σ̣[ε]νενούπιος τῆς γυναικὸς
[τῶν ἐκ Παθύρεως. ἀδι]κούμεθα ὑπ̣ὸ Πατοῦτος τοῦ Ψεμμώνθου
[καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ] Νεβχούνιος καὶ Ὀρσ̣έους καὶ Πατσετοῦτος
[καὶ τῆς τούτου γυναικὸς Κα]λ̣ίβιος τ[ῶ]ν̣ ἐκ τῆς αὐ̣τῆς πόλεως.
[- ca.15 -]ω̣ν τοῦ δεσπ̣[ό]ζειν τῶν ὑπαρχου[σ]ῶν
50[ἡμῖν ἐν μιᾶι σφραγῖδι] ἀρου(ρῶν) λε, κ̣[αὶ] ἐ̣ν̣ ἄλληι σ̣φραγῖδι ἄλ̣[λ]ων
[ἀρου(ρῶν) ι, πασῶν περὶ Παθ]ῦριν, ἐπέδω[κ]α̣ν ὑπό[μ]νημα
[- ca.11 - τῷ τοτε σ]τρατηγῶι(?)(*) [κα]τά τε ἡμῶν καὶ τοῦ (hand 2) [τῆ]ς Σενενούπιος
(hand 1) [- ca.10 - Θρ]ά̣σων[ος]. τούτων ἀ[δί]κ̣ως ἐνπο̣[ι]ούμενοι και̣
[- ca.12 -]  ̣  ̣ο εἰς τὸ̣ν Θράσω̣[ν]α [  ̣  ̣]ι̣θεσθαι [γ]ρ̣απτὸν ὅρ[κ]ον
55[- ca.10 -]  ̣ς ὑπαρχ  ̣[  ̣] αὐτῶι κατ[ὰ τ]ῶ̣ν ι ἀρου(ρῶν) πρόκτησιν
[- ca.10 -]ένου αὐ[τὸ]ν ἐν συνεδρίωι καὶ συγχώρησιν
[- ca.11 -]ειν, ἐν ἧ[ι οὐ]κ εὐδοκεῖ ὁ πατήρ. ὅθεν καταβεβραβευμένοι
[- ca.12 -]ή̣ρου συνερι[ο]υ ἀξιοῦμεν, ἐὰν φαίν[η]ται, συντάξαι
[γράψαι, οἷς κ]α̣θήκει ἐξαπ̣οστεῖλαι αὐτοὺς ἐπί σε, ἵνʼ, καθὼς ἂν
60[δόξηι σοι,] τύχω\μεν/ τῶν̣ δικαίων. vac. ? εὐτύχει.
vac. ?
[ἀναγνωσθέν]τος καὶ δικαιολογηθέντων αὐτῶν̣ ἔπει-
[σεν ὁ Θορταῖο]ς προσενεγκάμενος τὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ
[μητέρα Ταμενῶτα] σ̣υνεωνημένην ἀρού̣ρας δέκα παρʼ Ἑρμοκράτου
[τοῦ Ἀπολλ]ω̣νίου(*) ἐν τῶι κ (ἔτει) Ἐπείφ, τὰς δὲ λοιπὰς ἀρού(ρας) λε
65[παρὰ τοῦ Προί]τ̣ου ἐν τῶι κα (ἔτει) Φαρμοῦθι ἐωνη̣μένου
[τὰςἀρού(ρας)λε][ἐ]γ̣(*) βασιλικοῦ κατὰ διαγραφὴν ἐν τῶι ιθ (ἔτει),
FrB,2
π̣αρέκειτο τὴν δηλουμ̣ένην
διαγραφὴν καὶ τῶν καταγραφῶν
τἀντίγραφα(*).
70 vac. ?
70οἱ δὲ περὶ τὸν Πατοῦν τῶν μὲν ι ἀρου(ρῶν)
ἐξίσταντο, ἀντεποοῦντο(*) δὲ τῶν λε̣ ἀρου(ρῶν)
κατὰ τὸ ἥμισυ προφερόμενοι λ̣ε[  ̣]  ̣φ  ̣ι̣
εἶναι τῆς Ταοῦτος, καὶ τὸν ἑαυτῶν πατέ̣ρα
Πανᾶν ὠνησάμενο̣ν̣ αὐτὸν ἐγ(*) βασιλικοῦ
75τὴν διαγραφὴν εἰς τὸν Προῖτον κατακεχωρι-
κέναι. ὡς δʼ ἦ̣ν τούτου ἀληθῶς, οὐδαμῶ̣ς̣
συνίστων, ἡ δὲ σημαινομένη ἐπὶ τ̣ο̣ῦ̣
Ἀλεξικράτου συνχώρησις ἐφαίνετο
παρὰ τόδε ἀ̣νεπιτετελεσμένη ἐκ τοῦ
80μηδὲ τὸν δεσπόζοντα τῶν κτήσεων
Θράσωνα ἐπιδεδωκέναι αὐτήν.
παρεστάθησαν Βοήθωι, καὶ ἑκάστων αὐτῶι
ὑπο[δε]δειχθέντων συνέταξεν
κρατεῖν τὴν Σενενοῦπιν τῶν
85μητρικῶν ἀκολούθως αἷς ἔχει
κ̣τήσεσιν.

Apparatus


^ FrAdupl.12. BL 9.239 : - ca.10 - prev. ed.
^ FrAdupl.18. BL 6.132 :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ FrAdupl.21. l. τὰ ἄλλα
^ FrAdupl.22. BL : [ἔτους κ,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τέτακ]ται prev. ed.
^ FrAdupl.22. cf. BL 2.2.117 : π̣υ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, τὴν τοῦ κ (ἔτους) α ἀναφορὰν] prev. ed.
^ FrAdupl.23. BL : [τῶν δραχμῶν ἑξακοσίων ἑ]ξ̣ήκοντ̣α̣ prev. ed.
^ FrAdupl.23. BL : [εἰκοστῆς τοῦ ἐγκυκλίου καὶ τὰ ἄλλα] prev. ed.
^ FrAdupl.24. cf. BL 2.2.117 : [τὰ καθήκοντα   ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρ̣ογ̣[ε]γρ̣[αμ]μ[έν  ̣  ̣] ὡ̣ς τοῦ   ̣  ̣  ̣[- ca.24 -] prev. ed.
^ FrAdupl.25. BL 2.2.117 :   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣τ̣  ̣[- ca.24 -] prev. ed.
^ FrAdupl.27-28. BL 2.2.117 : - ca.25 - prev. ed.
^ FrAdupl.28. BL 2.2.117 : τῶν προγεγραμμένων prev. ed.
^ FrAdupl.29. BL 2.2.117 : ἣν ο  ̣[- ca.24 -] prev. ed.
^ FrAdupl.32. BL 2.2.117 :   ̣  ̣[- ca.25 -] prev. ed.
^ FrAdupl.33. BL : α prev. ed.
^ FrAdupl.33. BL 2.2.117 : λ̣[- ca.25 -] prev. ed.
^ FrB,1.38. BL 8.310 : Κ[αμ]ῆτο̣ς̣ prev. ed.
^ FrB,1.52. BL 7.184 : [- ca.17 - σ]τρατηγῶι prev. ed.
^ FrB,1.64. BL 8.310 : [- ca.11 -]ω̣νίου prev. ed.
^ FrB,1.66. l. [ἐ]κ
^ FrB,2.69. l. τὰ ἀντίγραφα
^ FrB,2.71. l. ἀντεποιοῦντο
^ FrB,2.74. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.