Papyri.info

sign in

sb.20.14420 = HGV SB 20 14420 = Trismegistos 7897DDbDP transcription: sb.20.14420 [xml]

II spc Ghoran/Magdola

[ -ca.?- ]τ̣ει τῶν διαδόχων καὶ
[πρὸς τῆι] συντάξει vac. ?
[(hand 2) παρὰ -ca.?- ]ο̣υφι̣  ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣  ̣
5[ -ca.?- ]  ̣ικ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]υτουτο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]α̣ταπλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣οι εἰς τὸν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] ((unintelligible)) ἀξιῶ
10[ -ca.?- ]  ̣οισουσι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣δυ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ρα̣κειμεν  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ο̣σ̣- ca.10 -

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.