Papyri.info

sign in

sb.22.15315 = HGV SB 22 15315 Z. 1 - 6 = SB 22 15315 Z. 7 - 10 = Trismegistos 47241



DDbDP transcription: sb.22.15315 [xml]

442/3 and 443/4 AD Hermupolis Magna
[Reprinted from: .] BGU 12 2145 Verso

  ̣ν[ -ca.?- ](*)
ὑποδ(έκτης) ἀννωνῶν [ἐπ]ὶ τόπων Μαύρω[ν καὶ χρυσοῦ κανονικῶν]
[τ]ί̣τλων σὺ̣ν τιρώνων ἑνδεκάτης̣ ἰ̣ν̣δ[(ικτίωνος). Σαραπόδωρος μαγιστρ(ιανὸς) δ(ιὰ)]
[Ταυρίνου ὑ(πὲρ)] μ̣ερ(ίδος) Γ[ε]ρ̣(μανοῦ) [δέ]δ̣[ωκας] ὑπ̣(ὲρ) τῆς (αὐτῆς) ια̣ [ἰνδικτ(ίωνος) χρυσοῦ κεράτια]
5[εἴκοσι ὀκτὼ κα]ὶ ὑπὲ̣ρ̣ μ̣ε̣[ρ(ίδος) Ταυρ]ί[ν]ο̣υ̣ καὶ Ἀν̣[δρέου χρυσοῦ]
[κεράτια ἐν]ν̣έα· γί̣[ν(εται) κερ̣ά]τ(ια) λζ μ(όνα). [ vac. ? ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(hand 2) [ὑποδ(έκτης) ἀννωνῶ]ν̣ ἐπ[ὶ τόπων Μ]αύρων κα̣ὶ̣ [χρυσοῦ κανονικῶν]
[τίτλων σὺν τιρώνων δωδεκάτη]ς ἰν̣δ̣ι(κτίωνος) Σ[αραπόδωρος μαγιστρ(ιανὸς)]
10[δ(ιὰ) Ταυρίνου δέδωκας ὑπ(ὲρ) τῆ]ς (αὐτῆς) [ι]β ἰνδ̣(ικτίωνος) [ὑπ(ὲρ) μερ(ίδος) Γερ(μανοῦ)]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. or   ̣μ[ -ca.?- ] (or   ̣ρ[ -ca.?- ])

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.