Papyri.info

sign in

p.col.2.1-r-4 = HGV P.Col. 2 1 R 4 Kol. 10 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 2 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 6 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 18 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 13 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 16 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 14 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 8 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 12 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 17 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 11 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 1 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 5 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 9 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 19 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 7 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 15 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 3 = P.Col. 2 1 R 4 Kol. 4 = Trismegistos 10449 = Trismegistos 10459 = Trismegistos 10463 = Trismegistos 10457 = Trismegistos 10452 = Trismegistos 10455 = Trismegistos 10453 = Trismegistos 10465 = Trismegistos 10451 = Trismegistos 10456 = Trismegistos 10450 = Trismegistos 10448 = Trismegistos 10462 = Trismegistos 10466 = Trismegistos 10458 = Trismegistos 10464 = Trismegistos 10454 = Trismegistos 10460 = Trismegistos 10461 = columbia.apis.p329DDbDP transcription: p.col.2.1-r-4 [xml]

AD 155 Theadelphia
[Reprinted in: .] cf. SB 16,13060 + BGU 13,2270 + P.Berl.Frisk. cols. 1-38 + P.Graux. 3,30

(text continued at SB 16,13060 + BGU 13,2270 + P.Berl.Frisk. cols. 1-38 + P.Graux. 3,30) 1
Σαβείνῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ δη(μοσίοις) [τρα]π̣(εζίταις)
παρὰ τῶν ὑπογεγρα(μμένων) δημοσίων κτηνοτ(ρόφων)
κώμη(ς) Μούχ(εως) καὶ Ἐλευσῖνος διὰ Ἡρακλᾶτο̣(ς)
ἀποσυσταθέντος. ἀπέχομεν τὰς ἐπι-
5σταλείσας ὑμεῖν(*) παρʼ ὑμῶν ὑπὲρ φορέτρ̣ων
πυροῦ καὶ κριθῆς οὗ ἐδηλώθημεν καταγει-
ωχέναι(*) ἀπὸ θησ(αυρῶν) Πολ(έμωνος) εἰς τοὺς ὅρμους
(πυροῦ ἀρταβῶν) κη δ´ καὶ κριθ(ῆς) β γ´ κδ´ ὡς τῆς (ἀρτάβης) ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η,
τὰς συναγομ(ένας) (δραχμὰς) σκϛ, τῆς δὲ κριθ(ῆς) ὡς τῶν
10ρ ἀρ(ταβῶν) (δραχμῶν) υ(*), (δραχμὰς) ια (διώβολον) (χαλκοῦς 2) τὰς ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμὰς) σλζ (διώβολον) (χαλκοῦς 2).
ἔστι δέ·
Μ[ο]ύχεως. Παχεὺς καὶ Ἐκῦσις (πυροῦ ἀρτάβας) ζ 𐅵 γ´
Παχεὺς καὶ Ὀννῶφρις (πυροῦ ἀρτάβας) δ γ´ η´
Χρυσᾶς Παχνούβεως (πυροῦ ἀρτάβας) ε δ´
15Παχεὺς Παχέως (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ ϛ´ κδ´
Χρυσᾶς Παχέως (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 γ´ ιβ´
Ἐλευσῖνος. Πρωτᾶς καὶ Ἀφεὺς
(πυροῦ ἀρτάβας) γ´ ιβ´ κριθ(ῆς) 𐅷
Πρωτᾶς Νααβῶτος (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ´ κριθ(ῆς) α 𐅷 κδ´
20(γίνονται) αἱ προκ(είμεναι).
(hand 2) (ἔτους) ιη Ἀντωνίνου Καίσαρ[ο]ς̣ τοῦ κυρίου
Μεχεὶρ κθ. Ἡρακλᾶς ὁ προ̣γεγρ̣ά(μμενος) ἀπέχω τὰς
προ(κείμενας) (δραχμὰς) σλζ (διώβολον) (χαλκοῦς 2)
2
(hand 1) [Σ]α̣βείνῳ [κ]αὶ μετόχ(οις) δημ(οσίοις) τρ̣απ(εζίταις).
[ο]ἱ ὑπογε̣[γραμ]μ̣ένοι ἀνδρωφ̣ύλακ(*)(ες)
[κ]ώμης [Μο]ύ̣χεως ὁμολογοῦμ(εν)
[ἀ]π̣εσχηκ̣[έναι] παρʼ ὑμῶν τὰς ἐπισ-
5ταλείσ̣[ας ἡ]μεῖν(*) ὑπὲρ ὀψωνίου ὧν̣
[αἰτ]ησ[α]μ̣(ένοι) ἐπιστελλόμεθα
ἀνδρῶ[ν β] ἀνδρῶν δύο ἀπὸ
Θὼθ [ἕ]ως Τῦβι τοῦ ἐνεστ(ῶτος) ιη (ἔτους)
Ἀντω[νίνου Κ]α̣ίσαρο(ς) τοῦ κ̣υρίου μηνῶν
10ε, ἀ̣ν̣ὰ̣ [λό]γ̣[ον ἑ]κάστ(ῳ) ἑκάστ(ου) μη̣[νὸ]ς̣
(δραχμῶν) κ, τ̣ὰ̣[ς συν]α̣γ̣ο(μένας) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) διακοσίας,
γίν(ονται) (δραχμαὶ(?)) σ̣. [ἔσ]τιν δέ·
Σώτ̣α̣ς [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ το(ῦ) Σαμβατ(  ) μη(τρὸς)
[ -ca.?- ]σας ὡς (ἐτῶν) κ (οὐλὴ) μετώπ(ῳ).
15Πασχε[ῖς Π]αχνούβ(εως) τοῦ Πασχέως
μ̣[η(τρὸς)   ̣]  ̣αχ(  ) ὡς (ἐτῶν) κ (οὐλὴ) μετώπ(ῳ).
Πα[ -ca.?- ]  ̣ [Πα]χνούβεως το(ῦ) Πασχέως
[μη(τρὸς)   ̣  ̣]τ̣αχε(  ) ὡς (ἐτῶν) κε (οὐλὴ) ὑπογο(νίῳ) δε(ξιῷ)
Νῖλος ἀ̣π̣άτ(ωρ) μητ(ρὸς) Σωτηρίδος
20[ὡς] (ἐτῶν(?)) κε (οὐλὴ) ὑπογο(νίῳ) δε(ξιῷ).
εἰκο(νίσθησαν) φ̣[ά]μ̣ε(νοι) μὴ εἰδ̣(έναι) γρά(μματα) διὰ Ἡρακ(λείδου)
νομ(ογράφου). (ἔτους) ιη Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
Μεχ[εὶ]ρ κθ.
3
Δ̣είωι καὶ Σαβείνῳ καὶ με̣[τόχ(οις) τρ]α̣(πεζίταις).
Σαραπίων Μάρωνος κ[α]μηλο̣τ(ρόφος)
[κ]ώ̣μης Διονυσιάδος ἀπέχ̣ω̣ παρʼ ὑ[μῶ]ν̣
τ̣ὰ̣ς ἐπισταλείσας μοι ὑπὸ Πτ̣[ο]λ̣εμ(αίου) β̣α̣σ̣[ι]λ(ικοῦ)
5γ̣[ρα(μματέως)] Πολ(έμωνος) μερίδο(ς) διαδεχομ(ένου) καὶ τ̣[ὰ] κατὰ
τ̣ὴ̣ν στρα(τηγίαν) τῆς Θεμ(ίστου) καὶ Πολ(έμωνος) μ̣ερίδος
ἃς̣ ᾐτησάμην ἐπισταλῆναι [ὑπ]ὲ̣ρ φορ̣έ-
τ[ρ]ων πυροῦ οὗ κατῆξα ἀπὸ θ[η]σαυ-
ρῶν Πολέμ(ωνος) μερίδο(ς) εἰς τοὺς ὅρμους καὶ
10ὑπὲρ ἧς ἐποιησάμην ἀπεργασίας
ἐπὶ σοὶ γενήμ(ατος) ιζ (ἔτους), (πυροῦ ἀρταβῶν) κ̣ε ϛ´
τε̣ιμῆς(*) ὡς τῆς (ἀρτάβης) κατὰ τὰ κελευ̣σ̣θ(έντα)
ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, τὰς συναγομένας ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς)
διακοσίας μίαν ὀβολ(οὺς) δύο, (γίνονται) (δραχμαὶ) σα̣ (διώβολον)
15ἀκολ(ούθως) τῶι ἐπιστάλμ(ατι) ἐπισ(ταλέντι) διὰ Ἑρμίου
γραμ(ματέως). (ἔτους) ιη Ἀντων(ίνου) Καίσαρ(ος) τοῦ κυρίου
Μεχ(εὶρ) κζ. (hand 2) Σαραπίων Μάρω[νος]
ὁ̣ κ̣α̣μ(ηλοτρόφος) εἴρημα(*) τὰς προκ̣ε̣ί̣μενας
δραχμὰς διακοσίας μίαν ὀβολ(οὺς)
20δ̣ύο . Μεχεὶρ κθ.
4
Δε̣[ίῳ καὶ] Σαβείνῳ γεγυμ(νασιαρχηκότι) κ[αὶ μ]ετόχ(οις) δημ(οσίοις) τ̣ρ̣α̣π̣(εζίταις).
ο[ἱ ὑπογ]ε̣γρα(μμένοι) δ̣η̣μ̣όσιοι καὶ ἰ[δι]ιωτικ(οὶ) κτηνο-
τ[ρόφοι] τ̣ῶν̣ ἐ̣ξ̣ῆς κω[μῶ]ν διὰ Χρυ̣σᾶ
ἀπ̣[οσυσ]ταθέντος ἀπέχομ̣εν παρʼ ὑ-
5μῶ̣ν̣ [τὰ]ς ἐπισ̣τ̣α̣λείσας ἡμεῖν(*) ὑπὸ Πτο-
λεμ[αίου] β̣ασ̣ιλ(ικοῦ) γ̣ρ[α]μ̣μ(ατέως) Πολ(έμωνος) μερίδο(ς) διαδε̣χομ(ένου)
καὶ τ[ὴν στ]ρα(τηγίαν) τῶν̣ δ̣ύο μερίδων, ἃς ᾐτη-
σάμ̣ε̣θ̣[α] ἐπισ̣ταλῆναι ἡ̣μεῖν(*) ὑπὲρ
φορέ̣[τρ]ων π[υ]ροῦ καὶ κριθῆς ὧν κατή-
10ξ̣α̣μ̣[εν] ἀπὸ θη[σ]αυρῶν τῆς Πολ(έμωνος) μερίδος
εἰς [τοὺ]ς ὅρ̣μο̣υς ἀπεργασίας γεν̣ομ̣(ένης)
ἐπ[ὶ τῷ] στ̣ρα̣τ̣ηγῷ Δημητρίῳ γενήμ(ατος)
ιζ (ἔτους) [(πυροῦ ἀρταβῶν)] μθ 𐅵 γ´ ιβ´ ὡς τῆς (ἀρτάβης) ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, τὰς
συν̣[αγ]ο̣μ̣(ένας) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τϙθ (διώβολον) κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α 𐅵̣ γ̣´ ὡς τ(ῶν) ρ (ἀρταβῶν(?))
15δ̣ρ̣[α]χ̣[μῶν υπ, τὰς] συναγομ(ένας) (δραχμὰς) η (τετρώβολον), τὰς ἐπὶ
τ̣ὸ αὐ̣[τὸ ἀ]ρ̣γ(υρίου) (δραχμὰς) υη. ἔστι δέ· Μούχ(εως) δημ̣(οσίων).
Π̣αχ[νοῦβ(ις)] Παχνούβεως (πυροῦ ἀρτάβας) ε ϛ´
Ἄρ̣ε̣ω[ς δη]μ̣(οσίων). Ἄρης Ὀρσενούπ(εως) (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 γ´ ιβ´
Κ̣ε̣[ -ca.?- ] κομ(  ). Ὀννῶφ(ρις) Ἡρακλήο(υ) (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 δ´.
20Πανο[ῦ]ρ̣ις Πανούρεως (πυροῦ ἀρτάβην) α γ´ ιβ´. Ἁρμιῦσις
Ἁ̣τ̣ρ[έω]ς (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵 γ´ κδ´. Ὀρσενοῦπ(ις) Τιθείο(υς) (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅷 η´.
Κ̣ε̣ρ̣[κεσο]ύ̣χ(ων) δημοσίω(ν). Αὐλῆρις ἀπάτ(ωρ) (πυροῦ ἀρτάβην) α ϛ´ κδ´
Ἄρης̣ [ -ca.?- ]εως (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ 𐅵 γ´ κδ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) γ´ κ(*).
Πα[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρις ὁ κ(αὶ) Πανεσνεὺς Πετεσούχου
25(πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 γ̣´ [κδ´] κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) γ´ κδ´. Πτολεμαῖο(ς) Παποντ(ῶτος)
(πυροῦ ἀρτάβης) 𐅷 [κ]ρ̣ιθ̣(ῆς) (ἀρτάβης) γ´. Αὐρῆλις ἀπάτ(ωρ) ἀπὸ Ἄρεως
(πυροῦ ἀρτάβας) ε [𐅵] κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) γ´ κδ´. Ὀννῶ(φρις) Ἡρακλ(  ) (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 γ´ κδ´
κριθ(ῆς) [(ἀρτάβης)] γ̣´ κδ´. ἰδιωτικ(ῶν) ὁμοί(ως). Διογένης Θέωνο(ς)
(πυροῦ ἀρτάβας) ιγ. (hand 2) Χρυσᾶς ἀποσυσταθ(εὶς) ἀπέχω
30τὰς τ̣[ο]ῦ̣ ἀργυρίου δραχμὰς τετρα-
κο̣σί̣[α]ς ὀκτώ. (γίνονται) (δραχμαὶ) υη καθὼς πρόκιτ(αι).
(ἔτους) α[η] Ἀντωνί̣νο̣υ Καίσαρος τοῦ κυρίου
Μ̣ε̣χεὶρ κθ.
5
(hand 1) Σαβείνωι καὶ μ[ετόχ(οις) δημ(οσίοις) τραπ(εζίταις).]
οἱ ὑπογεγρα(μμένοι) δημ(όσιοι) κτ[ηνοτρόφοι]
κώμης Ὀξ̣υρύγχω[ν δι]ὰ̣ Π̣λ̣ο̣[ύτ-]
ωνος ἀποσυσταθέ[ντ]ος ἀ[πέχομ(εν)]
5παρʼ ὑμῶν τὰς ἐπιστ[α]λ̣είσας
ἡμεῖν(*) ὑπὸ Πτολ(εμαίου) βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως) Πολ(έμωνος) μ̣ε̣ρ̣[ίδο]ς̣
ὑπὲρ φορέτρο(υ) ὧ̣ν̣ ἐποιή̣σαμ[ε]ν̣
ἀπεργασιῶν ἀπὸ τῆς Πολέμω̣ν̣ο̣[ς]
μερίδος εἰς ὅρμους   ̣νε  ̣  ̣  ̣ς
10ἀπεργασίας ἐπʼ αὐτοῦ γ̣ε̣νομ(ένης)
γενήμ(ατος) ιζ (ἔτους), πυροῦ (ἀρταβῶν) ε̣ γ´ η´ κ̣α̣[ὶ]
κριθῆς (ἀρτάβης) 𐅵 γ´ ιβ´, ὡ̣ς̣ τ[ῆ]ς̣ (ἀρτάβης) τ̣[ο]ῦ̣
μὲν πυροῦ ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, μγ (διώβολον), τῆς
δὲ κριθῆς (δραχμὰς) δ (τετρώβολον) (χαλκοῦς 2)· τ̣ὸ π(ᾶν) (δραχμὰς) μη (χαλκοὺς 2(?))
15ἔστι δέ·
Πρωτᾶς Πρωτᾶ καὶ Εσητ(  ) Ἥρω(νος)
(πυροῦ ἀρτάβας) ε ϛ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) δ´.
Ὧρος Πασῆτ(ος) (πυροῦ ἀρτάβης) δ´ κδ´
Νεμείας Ἡρακλήο(υ) κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) 𐅷.
20(γίνονται) αἱ̣ π̣(ροκείμεναι).
Πλούτων ὁ προγεγρα(μμένος) ἀπέχω
τὰς προκ(ειμένας) (δραχμὰς) τεσσα̣ράκοντα
ὀκτὼ δίχαλκ(ον)· (γίνονται) (δραχμαὶ) μη (χαλκοῖ 2)
(ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος
25Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνο(υ)
Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Μεχεὶρ κθ.
6
Δε̣ί̣ωι καὶ Σαβείνωι γεγυμ(νασιαρχηκότι) καὶ μετόχ(οις) δημ(οσίοις) τραπ(εζίταις).
οἱ ὑ̣[πο]γ̣εγρα(μμένοι) κτηνοτ(ρόφοι) κώμης Μούχεως διὰ
Διδύ̣μου ἀποσυσταθ(έντος)(*) ἀπέχωμεν(*) παρʼ(*) ὑ-
μῶν τὰς ἐπισταλείσας ἡμεῖν(*) ὑπὸ Πτολεμαίου
5βασιλ(ικοῦ) [γ]ρα(μματέως) Πολ(έμωνος) μερίδο(ς) διαδεχομ(ένου) καὶ τὰ κατὰ τὴν
στρα(τηγίαν) τῆς Θεμ(ίστου) καὶ Πολ(έμωνος) μερίδων ὑπὲρ φορέτ(ρων)
πυροῦ οὗ κατήξα(μεν) ἀπὸ θησ(αυρῶν) Πολ(έμωνος) εἰς τοὺς ὅρμο̣υς
ἀπ[ερ(γασίας)] γενήμ(ατος) ιζ (ἔτους) (πυροῦ ἀρταβῶν) νβ γ´ ιβ´ ὡς τῆς ἀρτάβης
ἑ̣κ̣(άστης) [(δραχμῶν)] η, τὰς συναγομ(ένας) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) υιθ (διώβολον). εἰσὶ δέ·
10Π̣[α]νεσνεὺς Παλλάτος (πυροῦ ἀρτάβας) ζ 𐅵 η´.
Π̣α̣ποντῶς καὶ Ἡρᾶς πυρο(ῦ) (ἀρτάβας) δ 𐅵 δ´.
Τ̣[ε]φορσάις καὶ Παχνούβεως(*) (πυροῦ ἀρτάβας) γ ϛ´.
Π̣[α]χνοῦβις Παχνούβεως (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅷 η´.
Λ̣[έ]ω̣ν Λέοντος πυροῦ (ἀρτάβας) γ.
15[ -ca.?- ]ιωννις Νεφεσνοῦτος (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅷 η´.
[Πα]νσνεὺς Παλλάτος (πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅷 η´.
Π̣αχνοῦβις Ὀρσενούφεως (πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅵.
Ὀ̣ρσενοῦφις Ὀρσενούφεως (πυροῦ ἀρτάβας) δ 𐅵.
Ἥ̣ρων Ἥρωνος πυροῦ (ἀρτάβας) ι 𐅵. (γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι).
20[Δ]ίδυμος γρα(μματεὺς) ἀπέχω τὰς προκ(ειμένας) (δραχμὰς) υιθ (διώβολον).
(ἔτους) ιη Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
Μεχεὶρ λ.
7
Σ̣α̣βίνῳ [γεγυμ(νασιαρχηκότι) καὶ] μετόχ̣οι(ς) δημ(οσίοις) τραπ̣(εζίταις).
οἱ ὑ̣π̣ογεγραμμ̣[έ]ν̣οι δη̣μ̣όσιοι κτην̣οτρόφοι
κώμης Ἰβιῶ̣[ν]ο̣ς Ἀργα̣ί̣ο̣υ διὰ Μύσθ̣ου
ἀποσυσταθ(έντος) ὁμ̣ολογοῦμ(εν) ἀπεσχη̣[κ]έναι
5παρʼ ὑμῶν τὰς ἐ̣πισταλ(είσας) ὑπὸ Πτολ[εμ]α̣ίου
βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως) Ἀρσι(νοίτου) Πολέμωνος μερίδο̣[ς δι]αδεχο̣μ(ένου)
καὶ τὰ κατὰ τὴν στρα(τηγίαν) τ̣ῶν δύο μ[ερίδ]ω̣ν̣
ὑπὲρ φορέτρο(υ) πυροῦ οὗ ἐδ[ηλ(ώθημεν)] κα̣[τα]γε̣ι̣οχέ-
ναι(*) ἀπὸ θησαυρῶν τῆς [Πο]λ̣έ̣μ̣(ωνος)
10μερίδος ἀπεργ(ασίας) γενομ(ένης) ἐπʼ αὐτο̣ῦ̣ γενήμ(ατος)
ιζ (ἔτους) πυρο(ῦ) (ἀρταβῶν) ιδ ω῾ς τ̣ῆ̣ς ἀρτά-
βης ἑκ(άστης) δραχμῶν̣ ὀκτώ , [τὰ]ς̣
συναγομ(ένας) δραχμὰς ἑκατὸ̣[ν δώ]δ̣ε-
κα. (γίνονται) (δραχμαὶ) ριβ. ἐσμὲν δέ·
15Ἡρώιδης Διοσκόρου (πυροῦ ἀρτάβας(?)) γ   ̣  ̣.
Ὀρσεῦς καὶ Σώτας (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 γ´ κ̣δ̣´.
Ε[  ̣]  ̣  ̣ορος ὁ κ̣αὶ Σώτας (πυροῦ ἀρτάβης)   ̣  ̣ κδ´.
Ὧρ̣[ο]ς̣ Ἀπολλωνίου (πυροῦ ἀρτάβ ) [ -ca.?- ]
Νε̣φ̣ε̣ρτῶς Ἀπύγχεω̣[ς (πυροῦ ἀρτάβης)] 𐅵 γ´ ι̣β̣´.
20Ὧρ[ο]ς Ἀπολλων̣ίου (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣  ̣  ̣  ̣, (γίνονται) α̣[ἱ] π(ροκείμεναι).
(hand 2) Μύσθης [ἀπ]ο̣συσταθ(εὶς) ὑπὸ τῶ[ν] π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γρα(μμένων)
κτη(νοτρόφων) ἀπέ̣[χω] τὰς π̣ρ̣[ο]κ(είμενας) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἑκα̣[τ]ὸ̣ν
δέκα δ[ύ]ο, (γίνονται) (δραχμαὶ) ριβ ὡς̣ πρόκ(ειται). (ἔτους) ιη
Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
25Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς. (hand 3) Φαμενὼ(θ) β.
8
(hand 1) Σαβείνῳ γεγυμ(νασιαρχηκότι) καὶ μ(ε)τ(ό)χ(οις) δημο(σίοις) τραπ(εζίταις).
οἱ ὑπογεγραμένοι(*) κτηνοτρόφοι κώ̣[μ]η[ς Ὄρο]υ̣ς
Κερκεσούχων Ἡρακλ(είδου) μερίδο(ς) ἀπέχ[ο]μεν παρʼ ὑ̣μ̣(ῶν)
τὰς ἐπισταλείσας ἡμῖν ὑπὸ Πτολεμαίου βασ(ιλικοῦ) γρα(μματέως)
5Πολέμ(ωνος) μερίδ(ος) διαδεχομ(ένου) καὶ τὰ κατὰ τὴν στρατηγίαν
καὶ Πτολεμαίου βασ(ιλικοῦ) γρα(μματέως) Θεμ(ίστου) μερίδο(ς) ὑπὲρ φορέτρω(ν)
πυροῦ ἀπεργασίας ἧς ἐποιήσαμεν̣ ἀπὸ θησαυρῶ(ν)
Πολέμω(νος) μερίδο(ς) εἰς τοὺς ὅρμους γενήμ(ατος) ιζ (ἔτους) (πυροῦ ἀρταβῶν) ια γ´ η´
τειμῆς(*) τῆς (ἀρτάβης) ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, τὰς συναγομένα(ς)
10ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ἐνενήκοντα μίαν (τετρώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) ϙα (τετρώβολον).
ἐσμὲν δέ· Ἀμμώνιος Ἥρωνος (πυροῦ ἀρτάβας) δ δ´.
Ἀμμώνιος Μύσθου (πυροῦ ἀρτάβης) γ´.
Τιθοῆς Κύρου (ἐτῶν) μ οὐλὴ δακ(τύλῳ) μικ(ρῷ) χειρὸ(ς) ἀρι(στερᾶς) (πυροῦ ἀρτάβας) δ ϛ´
Ἑρμίας Ἑρμίου (ἐτῶν) μ οὐλὴ μέσῳ μετώ(πῳ) (πυροῦ ἀρτάβαι) β 𐅷 κδ´
15εἰκ(ονίσθη) διὰ Μαρίωνος νο(μογράφου) ὑπ(ὲρ) αὐ(τῶν) φαμέ(νων) τῶν
εἰκονισθ(έντων) μὴ εἰδ(έναι) γράμμ(ατα). (ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Τίτ(ου) Αἰλίου Ἁδρι(ανοῦ) Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
Εὐσεβοῦς Φαμε(νὼθ) β. (hand 2) Ἀμμωνίας Ἥρωνος
ἀπέχω καθὼ̣ς̣ πρόκ(ειται). (hand 3) Ἀμμώνιος̣ Μ̣ύ̣σ̣θ̣ο̣υ̣ συναπέχω καθὼς πρόκ(ειται).
9
(hand 1) Δείωι καὶ με̣τ̣όχ(οις) δημ(οσίοις) τραπ(εζίταις).
οἱ ὑπογεγρα(μμένοι) δ̣ημ[ό]σ̣ι̣οι κτηνοτρόφοι
κώ̣μης Μέμ̣φεως διὰ Ἡ̣ρακλ̣ε̣ίδ(ου)
ἀ̣ποσυσταθ̣έντ̣[ο]ς̣ ἀπέχομεν πα-
5ρ̣ʼ ὑμῶν τὰς ἐ̣πισταλείσας̣ ἡμεῖν(*)
[ὑ]πὸ Πτολεμ[αί]ο̣υ [β]ασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως) Πολέ-
[μ]ωνος μερίδος δ[ια]δεχομ(ένου) τὰ κατὰ
τὴν στρα(τηγίαν) τῶν β̣ μ̣ε̣ρ̣ί̣δων ἃς ᾐτη<σά>-
μεθα ἐ̣πιστ̣[α]λῆνα̣ι ὑπὲρ φορέτρων
10πυρ̣[ο]ῦ οὗ ἐδηλώθημ[ε]ν̣ καταγειοχέ-
ναι(*) ἀπὸ θη̣[σα]υρῶν Πολέ-
μω[ν]ος μερίδος ε[ἰς] τοὺς ὅρμους
ἀπε̣ργ̣ασίας ἐπʼ αὐ(τοῦ) γενομ(ένης) γενή(ματος) ιζ (ἔτους)
(πυροῦ ἀρταβῶν) κ̣ε ιβ´ κρι̣θ̣(ῆς) ἀρ[τ(άβης)] α 𐅷, τειμῆς(*) ὡς
15τῆς (ἀρτάβης) τοῦ μὲν̣ πυροῦ ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, (δραχμὰς) σ (τετρώβολον),
τῆς δὲ κριθ(ῆς) ὡς̣ τῶν ρ (ἀρταβῶν) (δραχμῶν) υπ, (δραχμὰς) η,
τὰς εἰς τὸ αὐ[τὸ] ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ση (τετρώβολον). εἰσὶ δ(έ)·
Θεα̣ντρων   ̣  ̣  ̣  ̣σι(ος) (πυροῦ ἀρτάβας) ζ γ´ ιβ´,
κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) 𐅷. Ἀλύπι̣[ο]ς Τεσενούφ(εως) (πυροῦ ἀρτάβας) γ δ´ κδ´.
20Ἀφροδίσιος Σω[κ]ράτους (πυροῦ ἀρτάβας) γ γ´ η´
κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) γ´. Φα̣νίας Σαραπί̣ω̣[ν(ος)]
(πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅷 η´, κριθ(ῆς) (ἀρτάβης(?)) γ´. Ἀφρο[δ]ίσιος
Ἀφροδισίου (πυροῦ ἀρτάβας) [γ] 𐅵 η´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) γ´.
Ὧρος Ἡρακλ[ή]ου (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵. (γίνονται) α̣ἱ̣ π̣(ροκείμεναι)
25ἀκολούθως τῶι ἐπιστάλ(ματι).
Ἡρα̣κλ(είδης) ὁ ἀπο[σ]υσταθ(εὶς) νομ(ογράφος)
[ἀ]π̣έ[σ]χ(ηκα) τὰς π̣ρ̣ο̣[κ(είμενας)] δραχ(μὰς) διακοσί(ας) ὀκ(τὼ) (τετρώβολον)·
γί(νονται) ση (τετρώβολον).
[(ἔτους) α]η̣ Ἀν[τ]ωνείν[ο]υ̣ Κ̣αίσαρος τοῦ̣ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
30Φαμενὼθ β.
10
Σαβείνῳ καὶ μετόχ(οις) δημ(οσίοις) τραπ(εζίταις).
Ἡρακλείδης Διδύμου μητ̣ρ̣ὸ̣ς̣
Δημητ̣ρ̣οῦτος ἀπὸ Ὅρμο̣υ Ἡρακλε̣ο̣-
πολείτο̣υ̣(*) κυβ̣(ερνήτης) ἰδίου πλοίου ἀγω(γῆς) (ἀρταβῶν) ω
5παρασ̣ταθεὶς καὶ ἐνγυηθεὶς
ὑπὸ Ἀμμωνίου̣ Μητροδώρου
το(ῦ) Κεφάλωνο(ς) Σωσικοσμ(ίου) τοῦ κ(αὶ) Ζη(νείου)
καὶ Διονυσίου Πτολεμαίου το(ῦ) Πο-
τάμωνος Ἀρχεστρατείου τοῦ κ(αὶ) Ζη(νείου)
10τῶν β προεστώτων ναυκλ(ήρων) Ἀρσιν̣ο̣ί̣τ̣ο̣υ̣
ἄπεχω παρʼ ὑμῶν τὰς ἐπισταλεί-
σας μοι ὑπὲρ ναύλου ξύλων ἀκα(νθίνων)
ἀρίθ(μῳ) κβ παρασχεθέντων ἀπὸ τ̣[ῆ]ς̣
Πολέμ(ωνος) μερίδο(ς) εἰς χρείας Βουκό(λων) κ̣ώ̣μ̣[η]ς̣
15τὰς τοῦ α  ̣  ̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣ουμ  ̣  ̣  ̣  ̣
ὡς τῶν τῆς ἀγω̣γ̣ῆ̣ς̣ (ἀρταβῶν) ρ ἐπὶ λόγο(υ) (δραχμῶν) [λγ (ὀβολοῦ) α 𐅵 (χαλκῶν 2)]
τὰς συναγομ(ένας(?)) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς(?)) σξϛ (ὀβολὸν) α 𐅵 δι(άφορον) [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
ὑ̣πὲρ (ἑκατοστῶν) ϛ 𐅵 (δραχμὰς) ιζ (διώβολον) τὰς λοιπ(ὰς) (δραχμὰς) β[μη (ὀβολοὺς) ε 𐅵]
(γίνονται) (δραχμαὶ) σμη (ὀβολοὶ) ε 𐅵 (hand 2) Ἡρακ(λείδης) ὡς (ἐτῶν) λε ο[ὐ]λ̣[ὴ]
20ὀφρύι δεξι(ᾷ). ἐγρά(φη) φαμέ(νου) [μὴ ε]ἰ̣(δέναι)
γρά(μματα) διὰ Ἡρακλ(  ) νομογ(ράφου). (ἔτους) ιη Ἀντ[ωνίνο]υ̣
Καίσαρος το(ῦ) κυρίου Φαμε(νὼθ) γ. (hand 3) Διο̣νύ-
σιος Πτολεμείου γνωρ̣ί̣ζ-
ω τὸν προγεγραμένον(*).
11
Δείῳ κα̣ὶ̣ Σ̣αβ[εί]νῳ γεγυμ(νασιαρχηκότι) κ̣αὶ μετόχ(οις) δημ(οσίοις) τραπ(εζίταις).
οἱ ὑπογεγ̣ρ(αμμένοι) κτηνοτρόφοι δημόσιοι κώμης Μ[ητρ]ο-
δώρου ἐπ̣ο̣ι̣κίου ἀπέχομεν(*) παρʼ ὑμῶν τὰς ἐπισταλ(είσας)
ἡμεῖν(*) ὑπὸ Π̣τ̣ολεμ(αίου) βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως) Πολ(έμωνος) μερίδ(ος) διαδεχ(ομένου) καὶ
5τὰ κατὰ τ̣ὴ̣ν̣ σ̣τ̣ρα(τηγίαν) Θεμ(ίστου) καὶ Πολ(έμωνος) μερίδ(ων) ὑπὲρ φορέτ(ρων)
πυροῦ [ἀπερ]γ(ασίας) γενομ(ένης) ἀπὸ θησαυρῶ(ν) Πολ(έμωνος) μερίδ(ος) εἰς τοὺς
ὅρμους   ̣  ̣  ̣  ̣οι γενήμ(ατος) ιζ (ἔτους), {(πυροῦ ἀρταβῶν)} (πυροῦ ἀρταβῶν) κη γ´ κδ´,
τειμῆς(*) τ̣[ῆς ἀ]ρ̣τ̣(άβης) ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, τὰς συναγομ(ένας) διακοσίας εἴκοσι
ἑπτά, (γίνονται) (δραχμαὶ) σκζ. ἔσμ(εν)·
10Ἀφ̣ρ̣[οδίσ]ι̣[ο]ς Σωκράτους ὡ(ς) (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) ἀντίχιρι(*) (πυροῦ ἀρτάβας) ια ϛ´.
Δι[όδ]ω̣ρ̣ος Μύσθου ὡ(ς) (ἐτῶν) μ ἄσημ(ος) ϛ 𐅵 γ´ ιβ´.
Ὀν̣[ν]ῶφρις Πετεεῦτ(ος) ὡ(ς) (ἐτῶν) νε οὐλ(ὴ) ἀντικ(νημίῳ) δεξι(ῷ)
(πυροῦ ἀρτάβας) ι δ´ κδ´. (γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι).
ἐγρά(φη) δ̣[ι]ὰ̣ Ε  ̣  ̣  ̣μ(  ) φαμ(ένων) μὴ <εἰ(δέναι)> γρά(μματα). (ἔτους) ιη Αὐτοκ(ρ)άτορ(ος) Καίσαρος
15Τίτου Αἰλί[ου] Ἁ̣[δ]ρ[ιανο]ῦ Σεβασ(τοῦ) Εὐσεβ(οῦς) (hand 2?) Φαμενὼθ β.
12
(hand 1) [ -ca.?- ἕ]ως Μεχεὶρ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Με]χεὶρ τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν̣ε̣στῶτος
ι̣η̣ [(ἔτους) Ἀν]τωνίνου Καίσ̣αρος τοῦ κυρίου
ἀν[ὰ] λόγον ἑκάστῳ τοῦ μηνὸς
5ἑκ(άστου) (δραχμῶν) κ τὰς̣ συναγομ(ένας) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) δια-
κοσί̣ας τεσσαράκοντα, (γίνονται) (δραχμαὶ) σμ.
ἔστιν δέ·
Ἡρακλῆς Νεφε̣ρῶτος τοῦ
Ἡρακλεί[ου ἐτῶν   ̣]δ (οὐλὴ) ἀντίχι(ρι)(*) ἀριστ(ερᾷ).
10Ὀρσεῦς Ἥρω[νος] το(ῦ) Ὀρσέως
ὡς (ἐτῶν) μδ̣ (οὐλὴ) ἀντίχι(ρι)(*) ἀριστ(ερᾷ).
Πατῦνις Κ  ̣ [ -ca.?- ] [ -ca.?- ]κωνο(ς) τοῦ
Ἥρωνο(ς) (ἐτῶν) λ̣ζ (οὐλὴ) ἀντίχι(*)(ρι).
Ες[  ̣]  ̣  ̣  ̣ Μα  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο(  ) τοῦ
15Ευμα(  ) (ἐτῶν) κη (οὐλὴ) μετ(ώπῳ) μέ(σῳ).
εἰκ(ονίσθησαν) φάμε(νοι) [μ]ὴ̣ εἰδ(έναι) γρά(μματα) διὰ
Ἡρακλ(είδου) ἀποσ̣(υσταθέντος) γ̣ρα(μματέως)
(ἔτους(?)) ιη Ἀντωνεί(νου) Καίσαρος τ(οῦ) κυρίου
Φαμε(νὼθ) β.
13
Σαβείνῳ καὶ με̣τ̣ό̣χοις δ̣[η-]
μοσιων(*) τραπεζειτων(*).
Διόσκορος Πεσκαμούνεως
δημόσιος κτηνοτρόφος κώμ̣(ης) Τ̣[α-]
5μαύεως Ἡ̣ρακλείδου μερίδος
ἀπέχω παρʼ ὑμῶν τὰς ἐ[πισ-]
ταλείσας μοι ὑπὲρ τῶν ὀφει[λο-]
μένων μοι φορέτρων οὗ κατ[ῆ-]
ξα δημοσίου πυροῦ ἀπὸ θη[σαυ-]
10ρῶν Πολέμωνος μερί̣δ̣[ο]ς̣ εἰ[ς]
ὅρμους ἀπεργασίας γενήμ(ατος) ιζ ἔ̣(τους)
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀκολούθως ἐ̣π̣[ισ-]
τάλματι οὗ χρόν(ος) ὁ ἐνεστῶ̣ς̣
μὴν Μεχεὶρ κε ὑπὲρ (πυροῦ ἀρταβῶν) β 𐅵 γ´ [η´]
15ὡς τῆς (ἀρτάβης) ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, τὰς συναγομ(ένας)
ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) κγ (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) κγ (τετρώβολον) πλήρης.
(ἔτους) ιη Ἀντωνίνου Καίσαρος̣ τοῦ
κυρίου (hand 2) Φαμε(νὼθ) γ.
Διόσκορος ἀπέχω τὰς δρα-
20χμὰς εἴκοσι τρεὶς τετρώβολ(ον)
καθὼς πρόκ(ειται).
14
(hand 1) [Σ]α̣βείνῳ καὶ μετόχ(οις) δημ(οσίοις) τ̣ραπ(εζίταις).
Πτολλᾶς Πετεεῦτ[ος] τ̣οῦ
Πτολλᾶ ἀπὸ κώμης Σούρ̣εως
μαγδωλοφύλαξ τοῦ ἐπὶ συν-
5ορίας Σούρεως καὶ φυλακ(ῆς)
νήσου μ̣αγδώλου, ἀπέχω
παρʼ ὑμῶ̣ν τὰς ἐπισταλείσας
μοι ὑπὲρ ὀψωνίου μηνῶν
δύο Τῦβι καὶ Μεχεὶρ τοῦ
10ἐνεστῶτος ιη (ἔτους) Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου, ἀνὰ λόγον ἑκάσ-
τῳ τοῦ μη[ν]ὸς ἑκ̣ά̣σ̣τ(ου) κδ, τὰς
συναγομ(ένας) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τεσσεράκοντα
ὀκτώ, (γίνονται) (δραχμαὶ) μη.
15Πτολλᾶς ὡς (ἐτῶν) νζ (οὐλὴ) ἀντίχι(*)(ρι).
ἐγρά(φη) φαμέ(νου) μὴ εἰδ(έναι) γρά(μματα) διὰ Ἡρακλ(είδου)
νομογ(ράφου). (ἔτους) ιη Ἀντωνείνου Καίσαρος
τοῦ κυρίου Φαμε(νὼθ) δ.
15
Σαβείνῳ τ̣[ῶν] γ[εγ]υ̣μ̣ν̣α̣σ̣ι̣α̣ρ̣χ̣η̣κότων̣
καὶ μετοχων(*) δημοσίω̣ν̣(*) τραπ(εζίταις).
Χαιρήμων Ἁρφαήσεω[ς] δ̣ημόσ̣ι̣[ος]
καμηλοτρόφος κώμης̣ Σοκνοπ(αίου)
5Νήσου ἀπέχω παρʼ ὑμῶν τὰς επ[ιστα-]
λίσας(*) μοι ὑπὸ Πτο(λεμαίου) βασιλ(ικοῦ γραμματέως) Πο̣λέμονος
διαδεχομένου καὶ κ̣ατὰ τὴ̣ν στρα(τηγίαν) τῶ[ν]
δυω(*) μερί̣δων, ὑπὲρ φορ̣έ̣τ̣ρων
πυροῦ ἀπεργασίας ἐπʼ αὐτο̣ῦ [γ]ενο̣μέ-
10νης γενήματος ιζ (ἔτους), πυ̣[ρο]ῦ ἀρταβῶ̣[ν]
ὀκτὼ ἕκτου , ὡς τῆ[ς ἀ]ρτάβης
ἑκ(άστης) δραχμῶν ὀκτώ , τ̣[ὰς] συν̣α̣γο-
μένας (δραχμὰς) ξε (διώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ[ε] (διώβολον).
(hand 2) Χαιρήμων ὁ προ[γ]εγραμέν(*)(ος) καμ(ηλοτρόφος)
15ἀπέχω τὰς πρ[ο]κ̣ε̣ι̣μ[έ]νας ἀρ-
γυρίου δραχμὰς ἑξ[ή]κ̣οντα
πέτε(*) ὀβολ(οὺς) δυω(*), (γίνονται) (δραχμαὶ) ξε (διώβολον).
(ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Καίσ̣αρος Τίτου
Αἰλίου Ἁδριανοῦ Σεβ̣α̣σ̣τοῦ Εὐσεβο̣ῦ̣ς̣
20Φαμ(ενὼ)θ δ.
16
(hand 1) [Σαβείνωι καὶ Δεί]ω̣ι καὶ μ̣[ετόχοις]
[δημοσίοις] τ̣ρ̣[απεζί]τ̣αις.
[οἱ ὑπογεγρα(μμένοι)] δμό̣σ̣ι̣ο̣ι̣(*) κ̣αμη̣λ̣ο̣τ̣ρ̣(όφοι) [ἀπὸ]
[κώ]μ̣η̣ς̣ [Δι]ο̣ν̣υσιάδος διὰ Ὡρίω̣ν̣[ος ἀπο-]
5[σ]υ[σ]ταθέντος ἀπέ̣χ̣ομε̣ν̣ παρʼ ὑ[μ-]
ῶ̣ν τὰς ἐπισταλε̣[ί]σ̣ας ἡμεῖν̣(*) ὑ̣[πὸ]
[Πτ]ολεμαίου βασιλ[ι]κ̣οῦ γραμμα̣τέ̣[ως]
[Πο]λέμωνος μερίδος διαδεχομ[ένου]
τὰ κατὰ τὴν στρατηγίαν Θεμίστου
10[κα]ὶ̣ Πολέμωνος με̣ρίδων ὑπὲρ φο̣[ρέ-]
τ̣ρων πυροῦ ἀπεργασίας γενομ̣έ-
[ν]ης ἐπὶ Πτολεμα̣ίου γενήματος
[(ἔτους) α]ζ Πολέμωνος μερίδος, ἀρτα-
[β]ῶν ἑκατὸν τρ̣ιάκοντα , τειμῆς(*)
15δὲ τῆς ἀρτάβης ἑκά(στης) δρ̣αχμν(*) ὀκτώ ,
[τ]ὰ̣ς συναγομένας ἀργ̣υρίου δραχ-
[μὰς] χείλιας(*) τεσσαράκοντα, (γίνονται) (δραχμαὶ) Αμ.
(hand 2) εἰσ̣ὶ̣ δέ· Πάπος Κωίλ(εως) (πυροῦ ἀρτάβας) ρϛ 𐅵 γ´ η´.
Ἐνατίων Ἐνατίωνο(ς) (πυροῦ ἀρτάβας) θ γ´ κδ´.
20Ὀννῶφρις̣ [  ̣]εριθειτ(  ) (πυροῦ ἀρτάβας) 𐅵 γ´ ιβ´.
Πασῦς Ἀμ[μω]ν̣ίου (πυροῦ ἀρτάβας) ιβ 𐅵 δ´.
(γίνονται) αἱ π̣ροκ(είμεναι).
Ὡρείων ὁ καὶ Ματρωνεῖνος
ἀπέχω τὰς τοῦ ἀργυρίου
25δραχμὰς χείλιας(*) τεσσαρά̣[κοντα]
(γίνονται) (δραχμαὶ) Αμ.
(ἔτους) ιη Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
Φαμ(ενὼ)θ δ.
17
(hand 1) [Σαβ]ε̣ί̣ν̣[ῳ καὶ Δε]ί̣ω̣ι κ̣α̣ὶ μ̣ε̣τόχοις δημ(οσίοις) τραπ(εζίταις).
οἱ ὑπ[ο]γ̣ε̣[γραμ(μένοι) ἄνδ]ρ[ες] ζ μαγδωλοφύ̣λακ(ες)
ἀ̣π̣ὸ̣ [Π]τ̣[ολ]εμαίδ(ος) Ὅρμου ἀπέχομεν
πα̣ρʼ ὑ̣μ̣ῶ̣ν̣ τὰς ἐπισταλείσας ἡμεῖν(*) ὑπὲ̣[ρ]
5[ὀ]ψω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ [τ]οῦ Μεχεὶρ μηνὸ(ς) το(ῦ) ἐνεστῶ(τος)
[ιη] (ἔτους(?)) Ἀ̣ν̣τ̣[ω]ν̣ίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀνδρά-
[σ]ι̣ μ̣ὲ̣ν̣ [πέντε ἑκάσ(τῳ)] (δραχμὰς(?)) μ̣, (δραχμαὶ) σ ἀνδράσι δὲ δύσι ἑκά(στῳ)
[(δραχμὰς)] κ̣δ̣, (δραχμὰς(?)) δ̣[η ὡ]ς̣ [τὰ]ς̣ ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) σμη, (γίνονται) (δραχμαὶ) σμ̣η.
[εἰ]σ̣[ὶ] δ̣ὲ̣ ὡ̣ς̣ ὑπόκειται· Ε̣ιο̣υ̣[ -ca.?- ]μ(  )
10[το]ῦ Ε̣ιο̣[ -ca.?- ]μ̣(  ) (πρώτου(?)) μαγ(δώλου) (ἐτῶν) μγ (οὐλὴ) γόν(ατι) ἀρ(ιστερῷ(?)) (δραχμὰς) μ
[Ὁ]ρεῦς κ̣αλ(ούμενος) Ὠ̣σεὺς Ἥρωνο(ς) το(ῦ) Πατύ-
νεω̣ς̣ [(δευτέρου)] μαγ(δώλου) (ἐτῶν) λϛ (οὐλὴ) μέσ(ῃ) ἀ(ριστερᾷ) χιρ(ὶ)(*) (δραχμὰς) κδ.
Ἥρων Ζ̣[ -ca.?- ]  ̣ου το(ῦ) Καρᾶκος (τρίτου) μαγδώλ(ου)
(ἐτῶν(?)) [ -1-2- ] (οὐλὴ) γόν(ατι) ἀριστ(ερῷ) (δραχμὰς) μ.
15Ἥρων [ -ca.?- ]  ̣  ̣ (τετάρτου) μαγ(δώλου) (ἐτῶν) λγ (οὐλὴ) μέσ(ῃ) ἀ(ριστερᾷ) χιρ(*) (δραχμὰς) μ
Ἥρ̣ω̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣ (τετάρτου) μαγ(δώλου) (ἐτῶν) λβ̣ (οὐλὴ) ἀρ(ιστερᾷ) χιρ(ὶ)(*) (δραχμὰς) μ
Τρύ̣φων̣ Μ  ̣νου (πέμπτου) μαγ(δώλου) (ἐτῶν) μ (οὐλὴ) μέσ(ῃ) ἀρ(ιστερᾷ) χιρ(ὶ)(*) (δραχμὰς) μ
Ὀννῶ[φρ]ις Ὀννώφρεως (πέμπτου) μαγ(δώλου) (ἐτῶν) μα
(οὐλὴ(?)) μέσ(ῃ) χιρ(ὶ)(*) (δραχμὰς) κδ. (γίνονται) αἱ π(ροκειμέναι).
20ἐγρά(φη) διὰ Ἡρακλεί[δ]ου νομογ(ράφου) φαμέ(νων) μὴ εἰδ(έναι) γρά̣(μματα).
(ἔτους) ιη Ἀ[ντ]ωνείνου Καίσαρος το(ῦ) κυρίου
Φαμ(ενὼθ) δ.
18
[Σαβείνῳ καὶ Δείῳ] καὶ μ̣ετόχ(οις) δ[ημοσίοις τραπ(εζίταις)]
[οἱ ὑπογεγραμμένοι κτην]ο̣τρόφοι τ̣[ῶν ἑξῆς κωμῶν διὰ Χρυσᾶ ἀποσυσ]τ̣α̣θέν̣[τος ἀπέχομεν παρʼ ὑμῶν]
[τὰς ἐπισταλείσας ἡ]μ̣ε̣ῖν(*) ὑπὸ Πτ[ολε]μ̣α̣ί̣[ου βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως) Πολ(έμωνος) μερίδος] δια̣δεχομ(ένου) καὶ [τὰ κατὰ τὴν στρατηγίαν Θεμ(ίστου) καὶ Πολ(έμωνος) μερίδων]
[ἃς ᾐτ]ησ[άμεθ]α̣ [ἐπισταλ]ῆναι ἡμεῖ[ν](*) [ὑ]π̣ὲρ φορ[έ]τ̣ρ̣[ω]ν̣ π̣υ̣[ροῦ καὶ] κριθῆς ὧ̣[ν κατ]ήξ̣α̣[μεν] ἀπ[ὸ] θ̣η̣[σαυρῶν]
5Π̣[ολέ]μ̣ω̣ν̣ο̣ς̣ μ̣[ε]ρ̣ί̣δ̣[ος] ε̣ἰς τ̣ο̣ὺς ὅρ[μο]υ̣ς̣ ἀπε̣[ργ]α̣σίας ἐ[πὶ Πτολ]ε̣μαίῳ γε[ν]ή[μ(ατος)] ι̣ζ (ἔτους), π̣υροῦ [(ἀρταβῶν)] σ̣[λ]θ̣ 𐅵̣ γ̣´
κ̣[ριθ]ῆς [(ἀρταβῶν)] κ̣ζ̣ 𐅵 γ´ κδ´, τειμῆς(*) ὡς τῆς (ἀρτάβης) τοῦ μὲ̣ν πυ̣ρ̣ο̣ῦ̣ ἑ̣κ̣(άστης) (δραχμῶν) η, δραχμὰς χίλιας ἐνακοσ̣ί̣ας δέκα
ὀ[κ]τ̣ὼ τετρώβολ(ον) , τῆς δὲ κριθῆς ὡς τῶν̣ ρ (ἀρταβῶν) (δραχμῶν) υ̣π, (δραχμὰς) ρλγ (ὀβολοὺς) δ 𐅵, τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) δισχίλιας
πεν̣τήκ̣[ο]ντ̣α δύο δυοβ̣όλ(ους), (γίνονται) (δραχμαὶ) Βνβ (διώβολον). εἰσ̣[ὶ δ]έ· Μούχεως. Παχεὺς Ἐσούρεως (πυροῦ ἀρταβὰς) γ η´.
Παποντῶ̣ς Σαμβᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´. Π̣αχν̣οῦβις καὶ Πα̣χ̣νοῦβ̣(ις) [(πυροῦ ἀρτάβας)] γ η´. Ἀμμώνι̣ο̣ς Μάρωνο(ς) (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´. Σαμβ̣ᾶ̣[ς κ]αὶ Παχνοῦβ(ις)
10(πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵̣. Θ[οῶ]νις κ̣αὶ Σανσνεῦς (πυροῦ ἀρτάβας) β η´. Ὀνν̣[ῶ]φρι̣ς̣ κ̣αὶ̣ Διεῦς (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´. Ἥρων Χρυσᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´.
Χρυσᾶς̣ Π̣ανε̣σνέως (πυροῦ ἀρτάβας) ια 𐅷. Νεφιῆς (πυροῦ ἀρτάβας) [  ̣]η̣. Σε[ -ca.?- ] (πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅵 η´. Καμῆς Παχέως (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ   ̣ κδ´.
Ἡ̣ρᾶς Ἀθ[η]νοδώ(ρου) (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´. Ἄπολλος Ορσει[  ̣  ̣]ς (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣ κδ´. Κάστωρ ἀπάτωρ (πυροῦ ἀρτάβας) δ κδ´.
Πανεσ[νε]ὺς καὶ Ἥρων (πυροῦ ἀρτάβας) β 𐅵 γ´ η´. Πισάις Πισάιτ̣ο̣ς (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣  ̣ η̣´. Πασῶς Πασῶτος (πυροῦ ἀρτάβας) ε γ´ κδ´. Παχνοῦβ(ις) Διδύμ(ου) (πυροῦ ἀρτάβας) ε 𐅵
[  ̣]ανσν[ε]ὺς Ἀ̣μῦτος (πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 κδ´. Ἀκοῦς Ἀκο[ῦ]τος [(πυροῦ ἀρτάβας)   ̣]   ̣ κδ´. Παχεὺς Πασῶτο(ς) (πυροῦ ἀρτάβας) δ γ´ κδ´. Λέων Πτ̣ο̣λλᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ϛ´ κδ´.
15[Ὁ]ρ̣σάις Ο  ̣σ  ̣  ̣  ̣π(  ) (πυροῦ ἀρτάβας) δ ϛ´. Ὀρσενοῦπ(ις) Παχνούβ(εως) (πυροῦ ἀρτάβας)   ̣ ϛ´. Νεφορσάις καὶ Βελλῆς (πυροῦ ἀρτάβας) γ γ´ η´. Ἀ̣θην̣ό̣δωρος
[κα]ὶ̣ Παχ[  ̣]  ̣ς (πυροῦ ἀρτάβας) δ 𐅷 η´. Χ̣ρ̣υσᾶς Χρυσᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´. Μύσθ(ης) ἀπάτωρ (πυροῦ ἀρτάβας) ιδ 𐅵 κδ´. Παχνο(ῦβις) καὶ Σανσ̣νέω(ς) (πυροῦ ἀρτάβας) ιη 𐅵 γ´.
[Χ]ρυσᾶ[ς] Ἡ̣ρᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´. Πετσῖ̣ρις Μιύσεως (πυροῦ ἀρτάβας) θ 𐅵 η´. Πανεσνέως Πτολλᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) ιγ 𐅵 κδ´. Μύσθ̣ης
[Π]α̣νε[σν]έ̣ως̣ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ 𐅵 κ̣δ̣´. Παχνοῦβ(ις) Παχνούβ(εως) [(πυροῦ ἀρτάβας)] γ η´. Πανεσνέως Ὀρσείους (πυροῦ ἀρτάβην) α. Φιλ̣άδ̣ελφος
[Ἀ]φρο̣δι[σί]ο̣υ (πυροῦ ἀρτάβας) η 𐅵 δ´. Σα̣μβᾶς Σαμβᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιβ´. Μεγχῆ̣ς Πανεσνέως (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´. Κερκεσούχων̣· Α̣ὐλῆρις
20ἀπάτω[ρ] (πυροῦ ἀρτάβας) ζ γ´ η´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) γ 𐅵 η´ Ὀρ[σ]ενο̣ῦ̣π(ις) πρεσβ(ύτερος) [Ἡ]ρακ(  ) ἀνθʼ (οὗ) Ὀννῶφ(ρις) Ἡρακλ(  ) (πυροῦ ἀρτάβας) ζ κριθ(ῆς) (ἀρτάβη) α κ̣δ̣´.
Π̣ανοῦβ̣[ι]ς Παθέως ἀνθʼ ο(ὗ) Πανοῦρις̣ ὁ καὶ Πανεσνε[ὺ]ς Πετεσουχ(  ) (πυροῦ ἀρτάβας) ζ 𐅵 ιβ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) β ϛ´ κδ´. Ἁρμ[ι]ῦ̣σις Ἀρητ̣ᾶ
(πυροῦ ἀρτάβας) γ 𐅵 η´. Πῶλις καὶ Ἀλιμοῦις (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅷 η´ κριθ(ῆς) α η´. Α[  ̣]  ̣ς Ὀρσενούφεως (πυροῦ ἀρτάβας) γ η´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας)   ̣ η´. Παν̣οῦβις Πετ̣[ε]σούχ(ου)
(πυροῦ ἀρτάβης) δ´ κδ´. Πετεσοῦχος Πε̣τεσούχ̣ου (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅷 η´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α̣ δ´ κδ´. Διόδωρος Ὀρσενούπ(εως) (πυροῦ ἀρτάβας) γ ιβ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α γ´ κδ´.
Τιθοῆς̣ Πρωτᾶ κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α δ´ κδ´. Πετεσοῦχος Πετεσούχου (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅵 γ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) γ κδ´. Ἡ̣ρακλῆς Πρω̣τᾶ (πυροῦ ἀρτάβης) δ´ κδ´.
25Τ̣αλεὶ διὰ̣ τῶν ἀπὸ Πτολεμαίδο(ς). Πρωτᾶς Πρωτᾶ (πυροῦ ἀρτάβας) ϛ 𐅵 γ´ κδ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβας) γ ϛ´ κδ´. Λίβανος Διδύμου (πυροῦ ἀρτάβας) β̣ κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α γ´ κδ´.
Νεστν̣ῆφις Ὀννώφρεως (πυροῦ ἀρτάβην) α 𐅵 γ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α 𐅵 γ´ κδ´. Πτολεμαίδος. Θέων Πεθύλλου (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅵 ιβ´. κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α.
Πασε̣ῖς Πεσ̣κα(μούνεως) (πυρου ἀρτάβης) δ´ κδ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α 𐅷 η´. Ἐλευσῖνος. Μάρων Ἀφέως [(πυροῦ ἀρτάβ )   ̣  ̣] κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α κδ´. Ὀρσενοῦπ(ις) Ἥρωνος
κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) 𐅵 κ̣δ̣´. Ὀρσενοῦπ(ις) Ὀρσείους κριθ(ῆς) (ἀρτάβην) α κδ´. (γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι).
(hand 2) Χρυσᾶς ἀποσυσταθ(εὶς) ὑπὸ τῶν προγ̣εγρα(μμένων) ἀπέχω τὰς τοῦ ἀργυρίου
30δραχμὰς δισχίλιας πεντήκοντα δύο ὀβολ̣ο̣ὺ̣ς̣ δύο̣. (γίνονται) (δραχμαὶ) Βνβ (διώβολον)
καθὼς πρόκιται. (ἔτους) ιη Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Φαμενὼθ ε.
19
[Σα]β̣[είνῳ καὶ μετόχ(οις) δη(μοσίοις) τραπ(εζίταις).]
οἱ ὑπογ̣[εγ]ρ̣α̣μμ[ένοι δημόσιοι κτηνοτρόφ]οι [κώμης]
[Ἰβ]ιῶνος Ἀργαίου δι[ὰ Διοδώρου] ἀποσυστα̣θ[έν]τ̣ος ἀπέ-
[χ]ωμεν(*) παρʼ ὑμ̣[ῶν τὰς ἐ]πισταλείσας ἡ̣μεῖν(*) ὑπὸ
5Π̣τολ(εμαίου) βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως) Πολ(έμωνος) μ̣[ερίδ(ος) διαδε]χομ(ένου) καὶ τὰ κατ[ὰ τ]ὴν στρα(τηγίαν)
Θεμίστο(υ) καὶ Πολ(έμωνος) με̣[ρίδων ὑπ]ὲρ φορέτρω[ν] πυροῦ καὶ
κριθῆς ὧν ἐδ[ηλώθημε]ν καταδιοχέναι(*) ἀπὸ θη-
σαυρῶν τ[ῆς] μ[ερίδος εἰς το]ὺ̣ς̣ ὅρμο̣υ[ς] ἀπειργασί̣[ας](*)
ἐπὶ τῷ στρα(τηγῷ) Δ̣η̣[μητρίῳ] το(*) καὶ Ἁρποκρατιωνο(*)
10γενήμ(ατος) ιζ (ἔτους) π̣υρ̣[οῦ (ἀρταβῶν) εἴκοσ]ι ἓξ κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) ἥμισυ τέταρτ̣[ον]
(γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) κϛ κρι(θῆς) (ἀρτάβης) [𐅵 δ´ τιμῆς] ὡς τῆς (ἀρτάβης) τοῦ μὲν πυρ̣[οῦ]
ἑκ(άστης) (δραχμῶν) η, τῆς̣ [δ]ὲ̣ [κριθῆς ὡς] τ̣[ῶ]ν ἑκατὸν ἀρταβῶν
(δραχμῶν) υπ, τ[ὰς ἐ]π[ὶ τὸ αὐτὸ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς)] σ̣ια (τριώβολον)· (γίνονται) (δραχμαὶ) διακοσίαι ἕνδεκα̣ [(τριώβολον)]
ἐσμὲν δέ· Κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣βως (πυροῦ ἀρτάβας) η 𐅵 γ´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβης) δ´.
15Ὡ[ρ]ίων Μαρείν[ου (πυροῦ ἀρτάβης)]   ̣ κρ[ιθ(ῆς) (ἀρτάβης)] δ´. Πρ̣ωτᾶ[ς] Πετε[ -ca.?- ]
ν[ -ca.?- ]  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣ς[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]κ̣[ -ca.?- ]
(hand 2?) οἱ π̣ρογε̣[γ]ρα(μμένοι) κτ̣[ηνοτ(ρόφοι)] κώμ(ης) Ἰβιῶν̣[ο]ς Ἀργ[αίου]
διὰ Διοδ̣[ώ]ρ̣[ο]υ̣ [ἀποσ]υ̣σταθ(έντος) ὁμολο̣[γ]οῦμ(εν)
ἀπέχειν̣ τὰς̣ ἀ[ργυρίου] (δραχμὰς) διακοσίας ἕν̣δ̣ε̣[κα]
20τριόβολ̣[ο]ν̣(*), (γίνονται) (δραχμαὶ) [β]ια (τριώβολον) ὡς πρόκειτα̣[ι].
(ἔτους) ιη Α̣ὐ̣τ̣ο̣κρ̣ά̣[το]ρο̣ς Καίσαρος Τίτου Αἰλίο(υ)
Ἁδρι[αν]ο̣ῦ̣ Ἀ[ντ]ω̣νίν̣ο̣υ Σεβ(αστ)οῦ Εὐσεβ(οῦς)
Φαμ̣[ενὼθ] ε.

Apparatus


^ 1.5. l. ἡμῖν
^ 1.6-7. l. κατη|χέναι
^ 1.10. l. υ<π>
^ 2.2. l. ἀνδροφύλακ
^ 2.5. l. [ἡ]μῖν
^ 3.12. l. τιμῆς
^ 3.18. l. εἴρημα<ι>
^ 4.5. l. ἡμῖν
^ 4.8. l. ἡμῖν
^ 4.23. l. κδ´
^ 5.6. l. ἡμῖν
^ 6.3. corr. ex απο⟦ο⟧συσταθ
^ 6.3. l. ἀπέχομεν
^ 6.3. corr. ex παρ⟦α⟧
^ 6.4. l. ἡμῖν
^ 6.12. l. Παχνοῦβις
^ 7.8-9. l. κατηχέ|ναι
^ 8.2. l. ὑπογεγραμμένοι
^ 8.9. l. τιμῆς
^ 9.5. l. ἡμῖν
^ 9.10-11. l. κατηχέ|ναι
^ 9.14. l. τιμῆς
^ 10.3-4. l. Ἡρακλεο|πολίτου
^ 10.24. l. προγεγραμ<μ>ένον
^ 11.3. corr. ex απεχομ⟦  ̣⟧εν
^ 11.4. l. ἡμῖν
^ 11.8. l. τιμῆς
^ 11.10. l. ἀντίχειρι
^ 12.9. l. ἀντίχει(ρι)
^ 12.11. l. ἀντίχει(ρι)
^ 12.13. l. ἀντίχει
^ 13.1-2. l. δ[η]|μοσίοις
^ 13.2. l. τραπεζίταις
^ 14.15. l. ἀντίχει
^ 15.2. l. μετόχοις
^ 15.2. l. δημοσίοις
^ 15.5-6. l. ἐπ[ιστα]|λείσας
^ 15.8. l. δύο
^ 15.14. l. προγεγραμμέν
^ 15.17. l. πέ<ν>τε
^ 15.17. l. δύο
^ 16.3. l. δ<η>μόσιοι
^ 16.6. l. ἡμῖν
^ 16.14. l. τιμῆς
^ 16.15. l. δραχμ<ῶ>ν
^ 16.17. l. χίλιας
^ 16.25. l. χίλιας
^ 17.4. l. ἡμῖν
^ 17.12. l. χειρ(ὶ)
^ 17.15. l. χειρὶ
^ 17.16. l. χειρ(ὶ)
^ 17.17. l. χειρ(ὶ)
^ 17.19. l. χειρ(ὶ)
^ 18.3. l. [ἡ]μῖν
^ 18.4. l. ἡμῖ[ν]
^ 18.6. l. τιμῆς
^ 19.3-4. l. ἀπέ|[χ]ομεν
^ 19.4. l. ἡμῖν
^ 19.7. l. κατηχέναι
^ 19.8. l. ἀπεργασί[ας]
^ 19.9. l. τῷ
^ 19.9. l. Ἁρποκρατίωνι
^ 19.20. l. τριώβολον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.