Papyri.info

sign inAPIS Translation (English)

OIM 19342, recto: (1) Psenchonsis son of Teos, 15 naubia, (2) has written Osoroeris(?) son of Phibis on Egyptian year 25, (3) Phamenoth 30.