Papyri.info

sign in

p.col.6.Apokrimata = HGV SB 6 9526 = Trismegistos 14250 = columbia.apis.p339 = sb.6.9526DDbDP transcription: p.col.6.Apokrimata [xml]

AD 200 Alexandria
[Reprinted from: sb.6.9526] SB 6 9526; CdE 30 332ff

ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
ἀντίγραφα ἀποκριμάτων τεθέντων(*) ἐν τῇ στοᾷ
τοῦ γυμνασίου η (ἔτους) Φαμενὼθ ιη· (hand 2) Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος
[Σεπ]τίμιος Σεουῆρος Εὐσεβὴς Περτίναξ Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς Παρθικὸς μέγιστος
5Σεβαστὸς καὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Ἀντωνεῖνος(*) Σεβαστὸς
(hand 1) Οὐλπίῳ Ἡρακλάνῳ τῷ καὶ Καλλινείκῳ(*)
τὰς ἐπιβληθείσας Ἀλεξανδρεῦσι ἢ Αἰγυπτίοις ζημί-
ας τῇ δωρεᾷ χρόνον προσαγα[γό]ντες ἀνήκαμεν.
Ἀρτεμιδώρ[ῳ] τῷ καὶ Ἀχιλλῖ(*).
10τοῖς ἐγνωσμένοις συνκαταθέμενος βραδέως
μέμφῃ τὰ δόξαντα.
Αὐρηλίοις Ἀρτεμιδώρῳ καὶ Ἀνουβίωνι καὶ ἄλλοις.
τοῖς ἐγνωσμένοις πίθεσθαι(*).
Κιλ  ̣[  ̣  ̣]δις τῷ καὶ Μίδᾳ διὰ Φιλοκράτους υἱοῦ.
15ὥσπερ ἀνατραπῆναι τὴν πρᾶσιν τῶν ὑποθη-
κῶν οὐ δικαίως ἀξιοῖς οὕτως ἀπολαβεῖν σε(*)
τὴν νομὴν τῶν χωρὶς συνβάσεως κατεχομένων
πρὸς βίαν χωρίων ὁ ἡγούμενος τοῦ ἔθνους κελεύσι(*)
  ̣  ̣[  ̣]θαλγη Ἀμβρ̣ήλου διὰ Ἀβδομάνχου υἱοῦ.
20ἀργύριον γυναῖκες δανίζεσθαι(*) καὶ ὑπὲρ ἄλλων
ἐκτίνιν(*) οὐ κωλύονται(*)
ι̣θ̣ ὁμοίως προ̣ετέθη ἐν τῇ αὐτῇ στ̣ο̣ᾷ·
[Ἀ]πόλλωνι Ἁρνεκτώτου καὶ ἄλλ[ο]ις.
αἱ περὶ τῶν ἐπισκέψεων κρίσις(*) κοινῇ παρέσχεν(*)
25πρόνοιαν Αἰγυπτίοις.
Αὐρηλίῳ Σαρ[α]πίωνι.
τὰς ἱε[ρ]ω[σ]ύ̣νας ἐκ μητρῴου γένους εἰς διατοχὴν(*)
κατέρχεσ[θ]αι πρώην ἐκωλύσαμεν.
Π̣[ρ]όκλῳ Ἀπολλ[ω]νίου.
30τοὺς γεγρ[α]μμένους κληρονόμους, καὶ κὰν(*) αἱ διαθῆκαι
π[ε]πλάσθαι λέγωνται, τῆς ν[ο]μῆς οὐκ ἔστιν
δίκα[ι]ον ἐκβληθῆναι. φροντ[ί]σουσιν δὲ οἱ
τὰ[ς] δίκας ἐπιτετραμμένοι καλέσαι τοὺς
εὐ[θ]υνομένους εἴ γε τὸ πρᾶγμά ἐστιν ἐν τῇ
35τάξει τῶν διαγνώσεων.
Κρονίῳ Ἡρακλείδου.
αἱ πρόσκαιροι νόσοι τῶν πολιτικῶν οὐκ ἀπαλλάσου-
σιν(*) λιτουργιῶν(*), καὶ οἱ ἀσθενεῖς δὲ τῷ σώματι λιτουρ-
[γ]οῦσιν(*) ἐὰν τῇ φροντίδι τῶν οἰκίων(*) πραγμάτων
40ἐξαρκῖν(*) δύνωνται.
κ ὁμοίως·
Διοσκωρω(*) Ἡφαιστίωνος καὶ Πιεσῆϊ Ὀσίριος
καὶ ἄλλοις.
ἀργύριον ἀντὶ πυροῦ καταβάλλιν(*) ὑμᾶς ἐκω-
45λύσαμεν.
Ἰσιδώρῳ Δείου.
τὰ μὲν ὑπὸ Κόμωνος τετολμημένα
Φλουεϊος(*) Πλαυδιανὸς(*) ὁ κράτιστος ἔπαρχος
τῶν στρατοπέδων καὶ οἰκεῖος ἡμῶν
50ἐξετάσι(*). πρὸς δὲ Ἀπίωνα τὸν τελώνην, εἰ μὴ
κοινωνῖ(*) τῶν ἐνκλημ[ά]των Κόμωνι, τὸν
ἡγούμενον τοῦ [ἔ]θνους ἕξ̣ε̣ις δικα[σ]τήν.
[Ἰσ]ιδώρῳ τῷ καὶ Ἡ̣ρα̣κλ[είδ]ε̣ι̣(*) [διὰ Ἀ]πολλωνου(*)
τῆς πατρῴας κληρονομίας ἀποστὰς καὶ
55τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας οὐ[κ] ἔχων βοήθειαν τῷ
νόμῳ τῶν πράσεων, ἐπὶ(*) τὴν οὐσίαν δε-
δημεῦσθαι φῄς, πείθ[ο]υ.
  ̣[  ̣  ̣]ελαθήῳ Καιρένου.
ἐὰν τοῖς ὀρφανοῖς ἐπιτρόπους λ[ά]βῃς
60ἔξωθεν τάξεως, ὑπὲρ τῶν χωρίων πρὸς τοὺς
νεμομένους δικαστὴς δοθήσεται.

Apparatus


^ 2. l. <προ>τεθέντων
^ 5. l. Ἀντωνῖνος
^ 6. l. Καλλινίκῳ
^ 9. l. Ἀχιλλεῖ
^ 13. l. πείθεσθει
^ 16. corr. ex σαι
^ 18. l. κελεύσει
^ 20. corr. ex δανιζεθαι
^ 21. l. ἐκτίνειν
^ 21. corr. ex κολυονται
^ 24. l. κρίσεις
^ 24. l. παρέσχον
^ 27. l. διαδοχὴν
^ 30. l. ἐὰν
^ 37-38. l. ἀπαλλάσσου|σιν
^ 38. l. λειτουργιῶν
^ 38-39. l. λειτουρ|[γ]οῦσιν
^ 39. l. οἰκείων
^ 40. l. ἐξαρκεῖν
^ 42. l. Διοσκόρῳ
^ 44. l. καταβάλλειν
^ 48. l. Φούλουϊος
^ 48. l. Πλαυτιανὸς
^ 50. l. ἐξετάσει
^ 51. l. κοινωνεῖ
^ 53. l. Ἡρακλ[είδ]ῃ
^ 53. l. [Ἀ]πολλων<ί>ου.
^ 56. l. ἐπεὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

In Alexandria. 1-4: Copies of responsa posted in the Stoa of the Gymnasium. Year 8, Phamenoth 18. Imperator Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Arabicus Adiabenicus Parthicus Maximus Augustus and Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus 5-7: To Ulpius Heraclanus, also called Kallinikos. We remitted the penalties which had been imposed upon Alexandrians or Egyptians but added a time limit to the benefaction. 8-10: To Artemidoros also called Achilleus. Having placd yourself in agreement with the decisions (rendered), too late you take umbrage at the judgments (given). 11-12: To the Aurelii Artemidoros and Anoubion and others. Comply with the opinions rendered. 13-17: To Kill.[..]dis alias Midas, through Philokrates his son. Since you feel decisively that the instrument of sale of the mortgages was unjustly voided, the prefect of the province will issue the order that you regain possession of the plots seized by force without an agreement. 18-20: To ...thalge, daughter of Ambrelos, through Abdomanchos her son. Women are not forbidden to obligate themselves for loans or to exact payment in behalf of others. 21-24: On the 19th, likewise published in the same Stoa: To Apollon son of Harnektotes, and others. The judgments regarding inspections (of land) have generally provided due care for Egyptians. 25-27: To Aurelius Sarapion. Some time ago we forbade that priesthoods come down in succession from the mother's side. 28-34: To Proklos son of Apollonios. It is not just that the heirs designated (in the will)-even if the will is said to have been forged-should be dispossessed. The officials charged with (the supervision of) legal proceedings shall take pains to cite the accused persons, if indeed the matter comes within the category of cognitiones. 34-39: To Kronios son of Herakleides. Transient sicknesses do not afford relief from municipal liturgies, and those who are physically sick are subject to liturgical services if they are mentally capable of conducting their household affairs. 40-44: On the 20th, likewise: To Dioskoros son of Hephaistion anda to Pieseis son of Osiris, and others. We have forbidden you to pay money in place of grain. 45-51: To Isidoros son of Dios. His excellency, Fulvius Plautianus, prefect of the camps and our household companion, will conduct the investigation of the audacious actions (emanating) from Komon. In respect to Apion, the tax collector, if he is not involved with Komon in the charges, you will have the prefect of the province as your judge. 52-56: To Isidoros also called Herakleides, through Apollonios. As you withdrew from your paternal inheritance and you do not have any assistance on the basis of your age, comply with the law concerning (bankruptcy) sales, since you assert that the estate has (already) been confiscated. 57-60: To ...elatheos son of Kairenos. If you take guardians for orphans outside of the (regular) order, in respect to their properties a judge will be given against those who are administering them.