Papyri.info

sign in

p.mich.6.423dupl = HGV P.Mich. 6 423 = P.Mich. 6 424 = Trismegistos 12262 = Trismegistos 48617 = michigan.apis.1726 = michigan.apis.1723 = p.mich.6.424DDbDP transcription: p.mich.6.423dupl [xml]

AD197 Karanis
[Reprinted from: p.mich.6.424] dupl=PMich6,424

Ἱέρακι τῷ καὶ Νεμεσίωνι στρα(τηγῷ) Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος
παρὰ Γεμέλλου τοῦ καὶ Ὡρίωνος Γαίου Ἀπολιναρίου Ἀντινοέως. ἐνέτυχον, κύριε,
διὰ βιβλιδίου τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι Αἰμιλίῳ Σατουρνείννῳ δηλῶν τὴν γενο-
μένην(*) μοι ἐπέλευσιν ὑπὸ Σώτου τινὸς καταφρονήσαντος τῆς περὶ τὴν ὄψιν μου ἀσ-
5θενείας βουλομένου(*) αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντά μου κατασχεῖν βίᾳ καὶ αὐθαδίᾳ χρωμενος(*)
καὶ ἔσχον ἱερὰν ὑπογραφὴν ἐντυ̣χεῖν τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ· τοῦ δὲ Σω(*) τελευ-
τήσαντος, ὁ τούτου ἀδελφὸς Ἰούλιος καὶ αὐτὸς τὴν περὶ αὐτου(*) βίᾳ χρησάμενος ἐπῆλ-
θεν τοῖς ἐσπαρμένοις ὑπʼ ἐμοῦ ἐδάφεσει(*) καὶ ἐβάστασε οὐκ ὀλίγον χόρτον οὐ μό-
νον ἀλλὰ καὶ ἐξέκοψε ἀπὸ(*) τοῦ ὑπάρχοντός μου(*) ἐ[λ]αιῶνος ὄντος περὶ κώμην Κερκε-
10σοῦχα ἐλαεϊνα(*) φυτὰ ἀπεξηραμμένα καὶ ἐρίκινα, ἅπερ παραγενάμενος ἐνθάδε
πρὸς τὸν καιρὸν τῆς συνκομιδῆς ἔμαθον ταῦτα ὑπὸ αὐτοῦ πεπρᾶχθαι, ἐφʼ οἷς
μὴ ἀρκεσθεὶς πάλειν(*) ἐπῆλθεν μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ Ζηνᾶ τινοςς(*) ἔχον-
τες βρέφος βουλόμενοι τὸν γεωργόν μου φθώνῳ(*) περικλῖσαι(*) ὥστε κατα-
λεῖψε(*) τὴν ἰδ[ί]αν γεωργίαν μετὰ τὸ θερίσαι ἐκ μέρους ἀπὸ ἑτέρου μου κλήρου,
15καὶ αὐτοὶ σσυνεκομίσαντο(*). τούτων γενομένων(*) ἐγενόμην πρὸς τὸν
Ἰούλιον μετὰ [δ]ημοσίων ὅπως αὐτὰ ταῦτα ἐνμάρτυρον γένηται. πάλιν
τῷ αὐτῷ τρόπῳ προσσ[έ]ριψάν(*) μοι [τὸ] αὐτὸ βρέφος βουλόμενοι καὶ με φθόνῳ
περικλῖσαι(*) πα[ρό]ντων Πετεσούχου καὶ Πτολλᾶ πρεσβυτέρων κώμης Καρα-
νίδος διαδεχο[μ]ένων καὶ τὰ κατὰ τὴν κομμωγραμματείαν(*) καὶ Σωκρᾶ
20ὑπηρέτου, καὶ τῶν δημοσίων παρόντων τὸ βρέφος ὁ Ἰ(*)ούλιος συνκομι-
σάμενος τὰ περιγενόμενα ἐκ τῶν ἐδαφῶν γένη ἀπηνέγκατο εἰς τὴν
οἰκίαν αὐτοῦ, ἅπερ φανερὰ ἐποίησα διά τε τῶν αὐτῶν δημοσίων καὶ πρα-
κτόρων σιτικῶν τῆς αὐτῆς κώμης. διὸ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον ἐπιδίδωμι
καὶ ἀξιῶ τάδε τὰ βιβλίδια ἐν καταχωρισμῷ γενεσθο(*) πρὸς τὸ μένειν μοι
25τὸν λόγον πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου περὶ τῶν ὑπʼ(*) αὐ-
τῶν τετολμημένων καὶ τῶν ὑπὲρ τῶν ἐδαφῶν δημοσίων ἐκφορίων
τῷ κυριακῷ λόγῳ(*) διὰ τὸ αὐτοὺς οὐ δεόντως συνκεκομικέναι.
(hand 2) Γέμελλος ὁ καὶ Ὡρίων ὡς (ἐτῶν) κϛ ἀσθενὴς τὰς ὄψεις.
(hand 3) (ἔτους) ε Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνακος Σεβαστοῦ Παχὼν κζ.

Apparatus


^ 3-4. corr. ex γεναμενην
^ 5. corr. ex αουλομενου
^ 5. l. χρώμενου
^ 6. l. Σώ<του>
^ 7. l. αὐτοὺ<ς>
^ 8. l. ἐδάφεσι
^ 9. corr. ex νπο
^ 9. l. μοι
^ 10. l. ἐλάϊνα
^ 12. l. πάλιν
^ 12. l. τινος
^ 13. l. φθόνῳ
^ 13. l. περικλεῖσαι
^ 13-14. l. κατα|λεῖψαι
^ 15. l. συνεκομίσαντο
^ 15. or γεναμενων
^ 17. l. προσέριψάν
^ 18. l. περικλεῖσαι
^ 19. l. κωμογραμματείαν
^ 20. ϊουλιοσ papyrus
^ 24. l. γενέσθω
^ 25. corr. ex υπο
^ 27. corr. ex λογο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

To Hierax also called Nemesion, strategos of the division of Herakleides of the Arsinoite nome, from Gemellus also called Horion, son of Gaius Apolinarius, Antinoite. I appealed, my lord, by petition to the most illustrious prefect, Aemilius Saturninus, informing him of the attack made upon me by a certain Sotas, who held me in contempt because of my weak vision and wished himself to get possession of my property with violence and arrogance, and I received his sacred subscription authorizing me to appeal to his excellency the epistrategos. Then Sotas died and his brother Iulius, also acting with the violence characteristic of them, entered the fields that I had sown and carried away a substantial quantity of hay; not only that, but he also cut dried olive shoots and heath plants from my olive grove near the village of Kerkesoucha. When I came there at the time of the harvest, I learned that he had committed these transgressions. In addition, not content, he again trespassed with his wife and a certain Zenas, having with them a brephos, intending to hem in my cultivator with malice so that he should abandon his labor after having harvested in part from another allotment of mine, and they themselves gathered in the crops. When this happened, I went to Iulius in the company of officials, in order that these matters might be witnessed. Again, in the same manner, they threw the same brephos toward me, intending to hem me in also with malice, in the presence of Petesouchos and Ptollas, elders of the village of Karanis who are exercising also the functions of the village secretary, and of Sokras the assistant, and while the officials were there, Iulius, after he had gathered in the remaining crops from the fields, took the brephos away to his house. These acts I made matters of public record through the same officials and the collectors of grain taxes of the same village. Wherefore of necessity I submit this petition and request that it be kept on file so that I may retain the right to plead against them before his excellency the epistrategos concerning the outrages perpetrated by them and the public rents of the fields due to the imperial fiscus because they wrongfully did the harvesting.;(2nd hand) Gemellus also called Horion, about 26 years of age, whose vision is impaired.;(3rd hand) The 5th year of Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, Pachon 27.

APIS Translation (English)

To Hierax also called Nemesion, strategos of the division of Herakleides of the Arsinoite nome, from Gemellus also called Horion, son of Gaius Apolinarius, Antinoite. I appealed, my lord, by petition to the most illustrious prefect, Aemilius Saturninus, informing him of the attack made upon me by a certain Sotas, who held me in contempt because of my weak vision and wished himself to get possession of my property with violence and arrogance, and I received his sacred subscription authorizing me to appeal to his excellency the epistrategos. Then Sotas died and his brother Iulius, also acting with the violence characteristic of them, entered the fields that I had sown and carried away a substantial quantity of hay; not only that, but he also cut dried olive shoots and heath plants from my olive grove near the village of Kerkesoucha. When I came there at the time of the harvest, I learned that he had committed these transgressions. In addition, not content, he again trespassed with his wife and a certain Zenas, having with them a brephos, intending to hem in my cultivator with malice so that he should abandon his labor after having harvested in part from another allotment of mine, and they themselves gathered in the crops. When this happened, I went to Iulius in the company of officials, in order that these matters might be witnessed. Again, in the same manner, they threw the same brephos toward me, intending to hem me in also with malice, in the presence of Petesouchos and Ptollas, elders of the village of Karanis who are exercising also the functions of the village secretary, and of Sokras the assistant, and while the officials were there, Iulius, after he had gathered in the remaining crops from the fields, took the brephos away to his house. These acts I made matters of public record through the same officials and the collectors of grain taxes of the same village. Wherefore of necessity I submit this petition and request that it be kept on file so that I may retain the right to plead against them before his excellency the epistrategos concerning the outrages perpetrated by them and the public rents of the fields due to the imperial fiscus because they wrongfully did the harvesting.;(2nd hand) Gemellus also called Horion, about 26 years of age, whose vision is impaired.;(3rd hand) The 5th year of Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, Pachon 27.