Papyri.info

sign in

p.mich.6.428 = HGV P.Mich. 6 428 = Trismegistos 12266 = michigan.apis.1740 = oxford-ipap.apis.1608DDbDP transcription: p.mich.6.428 [xml]

AD154 Karanis

[ἔτο]υς ἑπτακαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Ξαντικοῦ(*) Μεχεὶρ θ ἐν Καρανίδι τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρ[σ]ινοείτου νομοῦ. ὁμολογεῖ Οὐαλερία Διοδώρα θυγάτηρ Γαίου Οὐα-
[λε]ρίου Ἡρακλειανοῦ ὡς (ἐτῶν) ξ οὐλὴ γαστροκνημίᾳ δεξιᾷ καὶ φακὸς παρὰ ῥινὶ ἐξ ἀριστερῶν μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς Λιμναίου Πεθέως τοῦ Ἁτρείους μητρὸς Σαμβοῦτος ἀπὸ κώμης Καρανίδος ὡς (ἐτῶν) ξη οὐλὴ χείλι(*) τῷ κάτω καὶ ἀντικνημίῳ ἀριστ(ερῷ) Γαίωι <Ἰουλίῳ>
Ν̣ί̣γ̣ε̣ρ̣ι ἀπολυσίμῳ ἀπὸ ἱππεικῆς(*) στρατίας(*) ἐξ ἴλ(ης) οὐετρ(ανῆς) Γαλλικ(ῆς) ὡς (ἐτῶν) μζ οὐλὴ μετώπῳ ἐξ ἀριστερῶν πεπρακέναι αὐτῷ τὴν ὁμολογοῦσ[α]ν Οὐαλερίαν Διοδώραν ὥστε αὐτῷ καὶ ἐνγόνοις αὐτοῦ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῶν μεταλημψομένοις εἰς μετεπιγραφὴν ἀπὸ τοῦ νῦν
[ἐπὶ τὸν ἅπα]ντα χρόνον τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ μητρικὴν Μενουκίας Θερμουθαρίου ἐν κώμῃ Καρανίδι οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο ὧν γείτονες καθὼς ἐξυμφώνου(*) ὑπηγόρευσαν νότου τῆς ὁμολογούσης Οὐαλερίας Διοδώρας περιστερεὼν καὶ ἐπί τει(*) μέρος εἴσοδο(ς)(*)
5[καὶ ἔξοδος(*), β]ορρᾶ Πεθέως Ἡρᾶ καὶ Ἡρᾶτος Πεθέως οἰκία, λιβὸς τῆς αὐτῆς ὁμολογούσης Οὐαλερίας Διοδώρας οἰκία, ἀπηλιώτου Πεθέως Ἡρᾶ τόποι καὶ ἐπί τει(*) μέρος εἰσόδου καὶ ἐξόδου, ἐπὶ τοῖς οὖσι αὐτοῖς(*) εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ θεμελίοις καὶ τείχεσι καὶ ἐφʼ οἷς ἄλλοις ἐπε-
[κρατήθησαν μ]έχρι τοῦ νῦν δικαίοις πᾶσι, καὶ ἀπέχειν τὴν ὁμολογοῦσαν Οὐαλερίαν Διοδώραν παρὰ τοῦ Ἰουλίου Νίγερος τὴν συμπεφωνημένην τειμὴν(*) πᾶσαν ἐκ πλήρους ἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας παραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ βεβαι-
[ώσειν αὐτή]ν τε τὴν ὁμολογοῦσαν Οὐαλερίαν Διοδώραν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τῷ Ἰουλίῳ Νίγερι καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τὴν πεπραμένην αὐτῷ(*) ὡς πρόκειται οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο πάσῃ βεβαιώσι(*), ἣν καὶ παρέξασθαι(*) ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ἀνεπιδάνιστον(*)
[καὶ καθαρὰν] ἀπὸ μὲν δημοσίων ὀφειλημάτων πάντων ἀπὸ τῶν ἔνπροσθεν(*) χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας, ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ἐνποιήσεως(*) ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ μηδένα κωλύοντα τὸν Ἰούλιον Νίγερα μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτοῦ
[κυριευοντ]α(*) τῆς πεπραμένης αὐτῷ ὡς πρόκειται, εἰσοδεύο̣ντας καὶ ἐξοδεύοντας καὶ ἐνοικοῦντας καὶ ἐνοικίζοντας καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἐνοίκια εἰς τὸ εἴδιον(*) ἀποφερομένους καὶ πωλοῦντας καὶ ὑποτίθοντας ἑταίροις(*) καὶ οἰκονομοῦντας περὶ αὐτῆς
10[καθʼ ὃν ἐὰν αἱρ]ῶνται τρόπον ἀπαραποδίστως, καὶ πρὸς ταῦτα μηδὲν τὴν ὁμολογοῦσαν Οὐαλερίαν Διοδώραν μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς ἐνκαλεῖν μηδὲ ἐνκα̣λ̣έ̣σ̣ε̣ιν μηδὲ ἐπελεύσεσθαι τρόπῳ μηδενί· ἐὰν δὲ ἐπέλθῃ ἢ ἐνκαλέσῃ ἢ μὴ βεβαιοῖ, τὴν μὲν̣
[ἔφοδον ἢ] ἔνκλησιν ἄκυρο(ν) εἶναι, ἔτι δὲ καὶ προσαποτισάτω ἥν τε εἴληφεν τειμὴν(*) διπλῆν καὶ τὰ τέλη καὶ τὰ ἀναλώματα διπλᾶ καὶ ἐπίτειμον(*) ἀργυρίου δραχμὰς τετρακοσίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας, χωρ̣ὶ̣ς̣ τοῦ καὶ τὰ προγεγραμμένα καὶ διωμολογημένα μέ-
[νειν κύρια, κ]α̣ὶ̣ ὁπότε ἐὰν βούλ(ηται) ὁ Ἰούλιος Νίγερ ἀπογράψεται τὴν προκ(ειμένην) οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκης ἀπὸ ἀντιγράφου τῆσδε τῆς ὁμολογείας(*) διὰ τὸ ἐπὶ τοῦ παρόντος μὴ βεβουλῆσθαι. ὑπογραφεύς < >. (hand 2) Οὐαλερία Διοδώρα
[θυγάτηρ Γ]αίου Οὐαλερίου Ἡρακλιανοῦ μετὰ κυρίου τοῦ α̣ὐτοῦ(*) ἀνδρὸς Λιμναίου Πεθέως τοῦ Ἁτρείους μητρὸς Σαμβοῦτος ἀπὸ κώμης Καρανίδο(ς) ὁμολογῶ πεπρακέναι τῷ Γαίῳ Ἰουλίῳ Νίγερι οὐετρανῷ τὴν ὑπάρ-
[χουσάν μοι] μητρικὴν Μινουκίας Θερμουθαρίου ἐν κώμῃ Καρανίδι οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο ἧς αἱ γιτνίαι(*) πρόκ[ει]νται, καὶ ἀπέχω παρὰ τοῦ Ἰουλίου Νίγερος τὴν συνπεφωνημένην τιμὴν πᾶσαν
15[ἐκ πλήρου]ς ἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας παραχρῆμα διὰ χιρὸς(*) ἐξ οἴκου, καὶ βεβαιώσω τῷ Ἰουλίῳ Νίγερι τὴν προκιμένην(*) οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο πάσῃ βεβα̣ι̣ώση(*) κα̣θὼς πρόκιται(*). Λιμναῖος Πεθέως
[ἔγραψα ὑ]πὲρ τῆς γυναικός μου βραδέα γραφούσης. (hand 3) Οὐαλερία Διοδώρα θυγάτηρ Γαίου Οὐαλερίου Ἡρακλιανοῦ ὁμολογῶ πεπρακένε(*) τῷ Ἰουλίῳ Νίγερι τὴν προκιμένην(*) οἰκί-
[αν καὶ α]ὐλὰς δύο καὶ ἀπέχω τὴν τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας καὶ βεβεώσω(*) καθὼς πρόκιται(*). (hand 4) Γάιος Ἰούλιος Νίγερ{ι} ἀπολύσιμος ἀπὸ ἱπιπικῆς(*)
[στρατί]ας(*) ἐξ εἴλης(*) οὐατρανῆς(*) Γαλικῆς(*) γέγονε εἴς με ἡ ὁμολογία καθὼς πρόκιται(*).
(hand 5) ἀναγέγρ(απται) διὰ γρα(φείου) Καρα(νίδος).

Apparatus


^ 1. l. Ξανδικοῦ
^ 2. l. χείλει
^ 3. l. ἱππικῆς
^ 3. l. στρατείας, BL 12.122 : στρατιᾶς prev. ed.
^ 4. l. ἐκ συμφώνου
^ 4. l. τι
^ 4. BL 3.116 : εἰσόδο(υ) prev. ed.
^ 5. BL 3.116 : ἐξόδο(υ) prev. ed.
^ 5. l. τι
^ 5. l. αὐταῖς
^ 6. l. τιμὴν
^ 7. corr. ex αυτου
^ 7. l. βεβαιώσει
^ 7. l. παρέξεσθαι
^ 7. l. ἀνεπιδάνειστον
^ 8. l. ἔμπροσθεν
^ 8. l. ἐμποιήσεως
^ 9. l. [κυριεύοντ]α<ς>
^ 9. l. ἴδιον
^ 9. l. ἑτέροις
^ 11. l. τιμὴν
^ 11. l. ἐπίτιμον
^ 12. l. ὁμολογίας
^ 13. D. Hagedorn (via PN) : ἑα̣υ̣τ̣ο̣ῦ (l. ἑαυτῆς) prev. ed.
^ 14. l. γειτνίαι
^ 15. l. χειρὸς
^ 15. l. προκειμένην
^ 15. l. βεβαιώσει
^ 15. l. πρόκειται
^ 16. l. πεπρακέναι
^ 16. l. προκειμένην
^ 17. l. βεβαιώσω
^ 17. l. πρόκειται
^ 17. l. ἱππικῆς
^ 18. l. [στρατεί]ας, BL 12.122 : [στρατι]ᾶς prev. ed.
^ 18. l. ἴλης
^ 18. l. οὐετρανῆς
^ 18. l. Γαλλικῆς
^ 18. l. πρόκειται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

The seventeenth year of the Emperor Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, the 9th of the month Xandikos - Mecheir, at Karanis in the division of Herakleides of the Arsinoite nome. Valeria Diodora, daughter of Gaius Valerius Heraklianos, about 60 years of age, with a scar on the right calf and a mole near the left side of the nose, acting with her guardian, her husband Limnaios son of Petheus and Sambous and grandson of Hatres, of the village of Karanis, about 68 years of age, with a scar on the lower lip and on the left shin, acknowledges to Gaius Iulius Niger, a former cavalryman of the ala veterana Gallica, about 47 years of age, with a scar on the left side of the forehead, that she, the party of the first part, Valeria Diodora, has sold to him for registered transfer to him and his descendants and their assigns from the present for all time the house and two courtyards which belong to her through inheritance from her mother Minucia Thermoutharion in the village of Karanis, of which the neighbors are, as the parties have dictated in mutual agreement, on the south a dovecote belonging to the party of the first part, Valeria Diodora, and for a certain part a portion of an entrance and exit, on the north a house belonging to Petheus son of Heras and to Heras son of Petheus, on the west a house belonging to the same party of the first part, Valeria Diodora, on the east sites belonging to Petheus son of Heras and for a certain part a portion of an entrance and exit, with their present entrances and exits and foundations and walls and with all other rights which have been acquired up to the present time; and that she, the party of the first part, Valeria Diodora, has received from Iulius Niger the entire price agreed upon in full, eight hundred silver drachmai, forthwith from hand to hand out of the house; and that both she, the party of the first part, Valeria Diodora, and her heirs will guarantee to Iulius Niger and his heirs the house and two courtyards sold to him as stated above with every guarantee, and she will also deliver the property unencumbered and unpledged and unmortgaged and free from all public debts from time past up to the present day and from private debts and every claim for all time, and she will see that no one hinders Iulius Niger or his heirs from exercising ownership over the house sold to him as stated above, entering and departing, occupying the premises and lodging others therein and collecting the rents therefrom as their own, selling and mortgaging to others and disposing of it in whatever way they choose free from interference; and that in addition neither the party of the first part, Valeria Diodora, nor her heirs make or will make any accusation or will bring suit in any way. If she brings suit or makes an accusation or does not fulfil the guarantees, the suit or accusation is invalid, and furthermore let her pay in addition double the price which she has received and the taxes and double the expenses and as penalty four hundred silver drachmai and to the public treasury the like amount, apart from the fact that the provisions written above and agreed upon shall remain valid; and whenever Iulius Niger may wish, he shall register the aforesaid house and two courtyards in the archive of property records from a copy of this agreement, since at the present time he does not desire to do so. Signatory < >. (2nd hand) I, Valeria Diodora, daughter of Gaius Valerius Heraklianos, acting with my guardian, my husband Limnaios, son of Petheus and Sambous and grandson of Hatres, of the village of Karanis, acknowledge that I have sold to Gaius Iulius Niger, veteran, the house and two courtyards which belong to me through inheritance from my mother, Minucia Thermoutharion, in the village of Karanis, of which the neighboring properties are set forth above; and I have received from Iulius Niger the entire price agreed upon, in full eight hundred silver drachmai, fortwith from hand to hand out of the house, and I will guarantee to Iulius Niger the aforesaid house and two courtyards with every guarantee, as stated above. I, Limnaios son of Petheus, wrote for my wife, since she writes slowly. (3rd hand) I, Valeria Diodora, daughter of Gaius Valerius Heraklianos, acknowledge that I have sold to Iulius Niger the aforesaid house and two courtyards, and I have received the price, eight hundred silver drachmai, and I will guarantee, as stated above. (4th hand) I, Gaius Iulius Niger, former cavalryman of the ala veterana Gallica, have received the agreement, as stated above.;(5th hand) Registered through the grapheion of Karanis.