Papyri.info

sign in

p.mich.5.264_265dupl = HGV P.Mich. 5 265 = P.Mich. 5 264 = Trismegistos 12099 = Trismegistos 12098 = michigan.apis.3032 = michigan.apis.2935 = michigan.apis.3105 = michigan.apis.2835 = michigan.apis.3101DDbDP transcription: p.mich.5.264_265dupl [xml]

AD37 Tebtynis

1,msup(hand 5) κγ (ἔτους) [Τιβ]ερίου Καίσαρος Σεβ[αστ]οῦ. Μεχὶρ ιγ. ἐκδόσιμον
[(ἔτους) τρίτ]ο̣[υ καὶ εἰκοστοῦ Τιβερίου] Κ̣α̣ίσαρος Σεβασ̣[τοῦ - ca.13 -] απ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.17 -] Π̣ολέμω̣ν̣ο̣ς̣
μ̣ε̣ρ̣ίδ̣[ος τοῦ Ἀρσινοίτου νο]μοῦ. ὁμολογε̣ῖ̣ [Θενπετερμοῦθις Ἁτρήους, ὡ]ς̣ ἐ̣τῶν   ̣  ̣  ̣κο̣ν[τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐλὴ] τ̣[ρ]α̣χήλωι
ἐκ δ[ε]ξ̣[ιῶν - ca.12 -]α̣λλωι δεξιῶ̣[ι - ca.13 -]  ̣ιον πόδα, μετὰ [κυρίου τοῦ τῆς ἀδε]λφῆς αὐ-
τῆς Θενφ̣[ατρήους υἱοῦ Τ]ρ̣ι̣αδέλφου τοῦ καὶ Ψε̣ν̣[θνεῦτος Πετερμού]θιος Σαβακοῦτος, [ὡς ἐτῶν - ca.10 -] οὐλὴ μετώπ[ῳ]
5ἐκς(*) ἀρισ̣τ̣ε̣ρ̣[ῶν, τῇ θυγατρὶ αὐτῆ]ς̣ Τ̣ακωνάειτι ὡς ἐ[τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑπτὰ οὐ[λ]ὴ φακὸς ῥινὶ̣ [- ca.10 -], μετὰ κυρίου
τοῦ ἑαυτῆς υ̣ἱ̣ο̣[ῦ Τεσενούφιος τοῦ] Τεσενούφιος, ὡς ἐτ[ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ οὐλὴ μετ[ώ]π̣ωι ἐκς(*) ἀρ[ιστερῶν ὑπὸ τρίχ]α, καὶ τῶι ἑτέρω[ι]
αὐτῆς ὑειῶι(*) Τεσε̣ν̣ο̣ύ̣φι πέμτῳ(*) ὡς ἐτῶν τεσσα̣ρ̣[άκον]τα οὐλὴ γόνατι δεξιῶι, τοῖς δυσὶ Π̣ο̣μσάειος, πεπρα-
κέναι αὐτῇ Τακωνά̣ειτι καὶ Τεσενούφι πέμτῳ(*) τ̣ὴ̣[ν ὑπάρ]χουσαν τῇ Θενπ[ε]τερμούθι παι[δίσκην] δούλην ᾗ ὄνομα
Τασουχᾶς, ὡς ἐτῶν δέκα ἑπτὰ ὑπόπτιλλος οὐλὴ μετ[ώπῳ] ἐ̣κ δεξιῶν, ταύτ[η]ν τυαύτην(*) ἀ̣[ναπόρρ]ι̣φον πλὴν ἐπα-
10φῆς καὶ εἱαιρᾶς(*) νόσου· καὶ ἀπέχειν τὴν Θενπετερ̣[μοῦ]θιν παρὰ τῆς Τακω[νά]ειτος καὶ τοῦ [Τεσενού]φιος πέμπτου
τὴν συνκεχωρημένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλ[ήρ]ο̣υς διὰ χιρὸς(*) ἐκς(*) οἴκου, καὶ βεβαι[ώσει]ν̣ αὐτήν τε Θεν-
πετερμοῦθιν καὶ τοὺς παρʼ ἀουτῆς(*) τῇ Τακουνάει[τ]ι καὶ Τεσενούφι πέμπτῳ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῶ[ν] κατὰ τὴν πρᾶ-
σιν ταύτην πάσῃ βεβαιώσι(*) ἀπό τε εἰδιωτικῶν(*) [κ]αὶ πάσης ἐνπυήσεως(*) ἐπὶ τὸν [ἅπαν]τα χρόνον πλὴν
δρασμοῦ, καὶ παρέξεσθαι αὐτὴν ἀνέ̣παφον καὶ [ἀ]ν̣ενεχύραστον̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀνεπιδάνι̣[στο]ν̣(*) καὶ καθαράν,
15μενούσης δὲ τῇ Τακουνάειτι καὶ τῷ Τεσενούφι πέ[μ]τ̣ῳ(*) ἧς πεπύητε(*) αὐτ̣οῖς ἡ Θενπετερ[μοῦθ]ις πρασις(*) προτέρας
μέρους οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ τῶν διʼ αὐτῆς δεδη̣[λω]μένων πάντων κυρίων. ὑπο[γρα]φεὺς τῆς Θενπε-
τερμούθιος καὶ τοῦ κυρίου Χαλῆς δεύτερος Χαλήο[υς] τοῦ καὶ Ταμᾶτ[ο]ς ὡς ἐτῶν   ̣  ̣[  ̣  ̣κο]ντα μέσος μ[ελί-]
χ̣ρ̣ω̣ο̣ς̣ μακροπρόσ̣ωπος εὐθύρινος οὐλὴ ὑπὼ(*) γ[ό]ν̣υ δεξιόν. ἡ [σ]υν̣γραφὴ κυρί[α ἔστ]ω παντα[χῇ].
(hand 2) Θενπετερμοῦθις Ἁτρήου̣ς μετὰ κυρίου τοῦ τῆς ἀδελφῆς μου Θε[νφα]τρήους υἱοῦ Τριαδ̣έ̣λφου τοῦ καὶ Ψενθ[νεῦτος] Πετερμούθεως
20Σαβακοῦτος ὁμολογῶ πεπρ̣α̣κ̣έ̣ν̣αι τοῖς υἱοῖς μου Τακουνάειτι καὶ Τ̣ε̣σ̣[ενο]ύ̣φ̣ι̣ πέμπτῳ το[ῖς δυ]σεὶ(*) Φομσαειως(*), με̣[τὰ κυρίου] τ̣ῆς Τακονάειτος
τοῦ αἱαυτῆς(*) υἱοῦ Τεσενούφεος(*) τοῦ Τεσενούφεος(*), τὴν ὑπάρχουσάν μοι πεδικσκεν(*) δούλην ᾗ ὄνομα Τασο[υ]χ̣[ᾶς, ὡς] ἐτῶν δέκα ἑπτὰ
ὑπόπτιλλος οὐλὴ μετόπῳ(*) ἐκ δεξιῶν, ταύτην τοιαύτην ἀναποριπτον(*) πλὴν ἐπαφῆς ἢ εἱερᾶς(*) νόσου. κ[αὶ ἀπέ]χ̣ω παρὰ τῆς
Τακονάειτος καὶ Τεσενούφιος πέμπτου τὴν συνκεχορημένην(*) [κ]αὶ ἑσταμένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους [διὰ χειρὸς] ἐκς(*) οἴκου, καὶ
βεβεώσω(*) τοῖς κατὰ τῆν πρᾶσιν ταύτην πάσῃ βεβεώσι(*) πλὴν δ̣[ρ]ασμῶ(*), καὶ παρέξομαι α̣[ὐ]τὴν ἀνέπαφον [καὶ ἀνε]ν̣εχύραστον
25καὶ ἀνεπιδάνιστον(*) καὶ μηδὲ προπεπραμένην μηδὲ μέρους̣ [μη]δ̣ὲ ὑποτεθιμένην(*), μ̣[ενο]ύ̣σης ἡμῖν τῆς πρ[οτέρας πράσεως ἡμίσο]υς μέρους οἰκίας καὶ
αὐλῆς <κυρίας> καθὼς πρόκειται. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Χαλῆς δεύτερος Χα̣[λή]ους τοῦ καὶ Ταμᾶτ[ος] διὰ τὸ μὴ εἰδένα̣ι̣ [αὐτοὺς γράμ]μ̣α̣τα.
(hand 3) Τεσενοῦφις πέμπτος Π̣ομσάε̣ι̣ος γέγωναι(*) εἴς μαι(*) ἡ πρᾶσις [καθὼ]ς πρόκιται. (hand 4) Τακο[υ]νάεις Φομσάιος μ[ετὰ κυρίου] ἐμοῦ τοῦ
αἱαυτῆς(*) υἱοῦ Τεσεν[ού]φιο̣[ς το]ῦ̣ Τεσενούφιος. γέγωνε̣(*) εἴς̣ μ̣ε̣ [ἡ πρα]σ̣ε̣ι(*) καθὼς πρό[κει]ται. Τεσεν[οῦφις γέγραφα καὶ ὑπὲρ αὐτῆς]
μὴ εἰδυε[ίας](*)[ γράμματ]α̣.

Apparatus


^ 5. l. ἐξ
^ 6. l. ἐξ
^ 7. l. υἱῶι
^ 7. l. πέμπτῳ
^ 8. l. πέμπτῳ
^ 9. l. τοιαύτην
^ 10. l. ἱερᾶς
^ 11. l. χειρὸς
^ 11. l. ἐξ
^ 12. l. αὐτῆς
^ 13. l. βεβαιώσει
^ 13. l. ἰδιωτικῶν
^ 13. l. ἐμποιήσεως
^ 14. l. ἀνεπιδάνειστον
^ 15. l. πέμπτῳ
^ 15. l. πεποίηται
^ 15. l. πράσεως
^ 18. l. ὑπὸ
^ 20. l. [δυ]σὶ
^ 20. l. Φομσάιος
^ 21. l. ἑαυτῆς
^ 21. l. Τεσενούφεως
^ 21. l. παιδίσκην
^ 22. l. μετώπῳ
^ 22. l. ἀναπόρριφον
^ 22. l. ἱερᾶς
^ 23. l. συνκεχωρημένην
^ 23. l. ἐξ
^ 24. l. βεβαιώσω
^ 24. l. βεβαιώσει
^ 24. l. δρασμοῦ
^ 25. l. ἀνεπιδάνειστον
^ 25. l. ὑποτεθειμένην
^ 27. l. γέγονε
^ 27. l. με
^ 28. l. ἑαυτῆς
^ 28. l. γέγονε
^ 28. l. [πρᾶ]σις
^ 29. l. εἰδυ[ίας]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

23rd year of Tiberius Caesar Augustusm Mecheri 13. Official copy.;;;;(2nd hand) I, Thenpetermouthis, daughter of Hatres, with my guardian, the son of my sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of Petermouthis Sabakous, acknowledge that I have sold to my children, Takounais and Tesenouphis the fifth, both children of Phomsais, with the guardian of Takounais, her own son Tesenouphis, son of Tesenouphis, the young female slave that belongs to me, whose name is Tasouchas, who is seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids and a scar on the right side of her forehead, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy. And I have received from Takounais and Tesenouphis the fifth, the entireprice fixed and agreed upon, in full, from hand to hand, out of the house; and I guarantee them in accordance with this sale with every guarantee, except against flight; and I shall relinquish her free from external claims, security, and mortgage, not sold before, either in part, or mortgaged, the former sale of one half of a house and courtyard remaining valid for us as aforesaid. Chales the second, son of Chales also called Tamas, wrote for them since they are illiterate.;(3rd hand) Tesenouphis, son of Pomsais. The sale was made to me as aforesaid.;(4th hand) Takounais, daughter of Pomsais, with my guardian, my son Tesenouphis, son of Tesenouphis. The sale was made to <me> as aforesaid. I, Tesenouphis, wrote for her as she is illiterate.

APIS Translation (English)

[The twenty-third year of Tiberius] Caesar Augustus, [- - - in . . . of the division of] Polemon, of [the Arsinoite] nome. [Thenpetermouthis, daughter of Hatres], about . . . years old, [with a scar] on her throat at the right . . ., with [her guardian, the son] of her sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of [Petermouthis] Sabakous, [about . . . years old], with a scar on the left side of his forehead, acknowledges to [her daughter] Takonaeis, about . . . years old, with a mole on her nose [. . .], with her guardian, her son [Tesenouphis], son of Tesenouphis, about [. . .] years old, with a scar on the right side of his forehead [beneath the hair], and to her other son Tesenouthis the fifth, about 40 years old with a scar on his right knee, both of them being children of Pomsais, that she has sold to Takounais and Tesenouphis the fifth the young female slave that belongs to her, Thenpetermouthis, whose name is Tasouchas, and who is about seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids, with a scar on her forehead at the right, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy; and she, Thenpetermouthis, acknowledges that she has received from Takounais and Tesenouphis the fifth the entire price agreed upon, in full, from hand to hand, out of the house; and that she, Thenpetermouthis, and her representatives guarantee Takounais and Tesenouphis the fifth and their representatives in accordance with this sale with every guarantee both from private debts and from every claim forever, except from running away; and that she will hand her over free from seizure, distraint, and mortgage, and clear of debts, while the former sale of the half share of the house and court, which Thenpetermouthis made to Takounais and Tesenouphis the fifth, and all the things set forth in it shall remain valid. The signatory of Thenpetermouthis and her guardian is Chales the second, son of Chales also called Tamas, about . . . years old, of middle height, with honey-colored skin, a long face, straight nose, and a scar beneath the right knee. This contract shall be valid everywhere.;(2nd hand) I, Thenpetermouthis, daughter of Hatres, with my guardian, the son of my sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of Petermouthis Sabakous, acknowledge that I have sold to my children, Takounais and Tesenouphis the fifth, both children of Pomsais, with the guardian of Takounais, her own son Tesenouphis, son of Tesenouphis, the young female slave that belongs to me, whose name is Tasouchas, who is seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids and a scar on the right side of her forehead, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy. And I have received from Takounais and Tesenouphis the fifth, the entireprice fixed and agreed upon, in full, [from hand to hand], out of the house; and I guarantee them in accordance with this sale with every guarantee, except against flight; and I shall relinquish her free from external claims, security, and mortgage, not sold before, either in part, or mortgaged, the former sale of one half of a house and courtyard remaining valid for us as aforesaid. Chales the second, son of Chales also called Tamas, wrote for them since they are illiterate.;(3rd hand) Tesenouphis, son of Pomsais. The sale was made to me as aforesaid.;(4th hand) Takounais, daughter of Pomsais, with my guardian, my son Tesenouphis, son of Tesenouphis. The sale was made to me as aforesaid. I, Tesenouphis, [wrote for her] as she is illiterate.

APIS Translation (English)

[The twenty-third year of Tiberius] Caesar Augustus, [- - - in . . . of the division of] Polemon, of [the Arsinoite] nome. [Thenpetermouthis, daughter of Hatres], about . . . years old, [with a scar] on her throat at the right . . ., with [her guardian, the son] of her sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of [Petermouthis] Sabakous, [about . . . years old], with a scar on the left side of his forehead, acknowledges to [her daughter] Takonaeis, about . . . years old, with a mole on her nose [. . .], with her guardian, her son [Tesenouphis], son of Tesenouphis, about [. . .] years old, with a scar on the right side of his forehead [beneath the hair], and to her other son Tesenouthis the fifth, about 40 years old with a scar on his right knee, both of them being children of Pomsais, that she has sold to Takounais and Tesenouphis the fifth the young female slave that belongs to her, Thenpetermouthis, whose name is Tasouchas, and who is about seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids, with a scar on her forehead at the right, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy; and she, Thenpetermouthis, acknowledges that she has received from Takounais and Tesenouphis the fifth the entire price agreed upon, in full, from hand to hand, out of the house; and that she, Thenpetermouthis, and her representatives guarantee Takounais and Tesenouphis the fifth and their representatives in accordance with this sale with every guarantee both from private debts and from every claim forever, except from running away; and that she will hand her over free from seizure, distraint, and mortgage, and clear of debts, while the former sale of the half share of the house and court, which Thenpetermouthis made to Takounais and Tesenouphis the fifth, and all the things set forth in it shall remain valid. The signatory of Thenpetermouthis and her guardian is Chales the second, son of Chales also called Tamas, about . . . years old, of middle height, with honey-colored skin, a long face, straight nose, and a scar beneath the right knee. This contract shall be valid everywhere.;(2nd hand) I, Thenpetermouthis, daughter of Hatres, with my guardian, the son of my sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of Petermouthis Sabakous, acknowledge that I have sold to my children, Takounais and Tesenouphis the fifth, both children of Pomsais, with the guardian of Takounais, her own son Tesenouphis, son of Tesenouphis, the young female slave that belongs to me, whose name is Tasouchas, who is seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids and a scar on the right side of her forehead, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy. And I have received from Takounais and Tesenouphis the fifth, the entireprice fixed and agreed upon, in full, [from hand to hand], out of the house; and I guarantee them in accordance with this sale with every guarantee, except against flight; and I shall relinquish her free from external claims, security, and mortgage, not sold before, either in part, or mortgaged, the former sale of one half of a house and courtyard remaining valid for us as aforesaid. Chales the second, son of Chales also called Tamas, wrote for them since they are illiterate.;(3rd hand) Tesenouphis, son of Pomsais. The sale was made to me as aforesaid.;(4th hand) Takounais, daughter of Pomsais, with my guardian, my son Tesenouphis, son of Tesenouphis. The sale was made to me as aforesaid. I, Tesenouphis, [wrote for her] as she is illiterate.

APIS Translation (English)

23rd year of Tiberius Caesar Augustusm Mecheri 13. Official copy.;;;;(2nd hand) I, Thenpetermouthis, daughter of Hatres, with my guardian, the son of my sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of Petermouthis Sabakous, acknowledge that I have sold to my children, Takounais and Tesenouphis the fifth, both children of Phomsais, with the guardian of Takounais, her own son Tesenouphis, son of Tesenouphis, the young female slave that belongs to me, whose name is Tasouchas, who is seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids and a scar on the right side of her forehead, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy. And I have received from Takounais and Tesenouphis the fifth, the entireprice fixed and agreed upon, in full, from hand to hand, out of the house; and I guarantee them in accordance with this sale with every guarantee, except against flight; and I shall relinquish her free from external claims, security, and mortgage, not sold before, either in part, or mortgaged, the former sale of one half of a house and courtyard remaining valid for us as aforesaid. Chales the second, son of Chales also called Tamas, wrote for them since they are illiterate.;(3rd hand) Tesenouphis, son of Pomsais. The sale was made to me as aforesaid.;(4th hand) Takounais, daughter of Pomsais, with my guardian, my son Tesenouphis, son of Tesenouphis. The sale was made to <me> as aforesaid. I, Tesenouphis, wrote for her as she is illiterate.

APIS Translation (English)

[The twenty-third year of Tiberius] Caesar Augustus, [- - - in . . . of the division of] Polemon, of [the Arsinoite] nome. [Thenpetermouthis, daughter of Hatres], about . . . years old, [with a scar] on her throat at the right . . ., with [her guardian, the son] of her sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of [Petermouthis] Sabakous, [about . . . years old], with a scar on the left side of his forehead, acknowledges to [her daughter] Takonaeis, about . . . years old, with a mole on her nose [. . .], with her guardian, her son [Tesenouphis], son of Tesenouphis, about [. . .] years old, with a scar on the right side of his forehead [beneath the hair], and to her other son Tesenouthis the fifth, about 40 years old with a scar on his right knee, both of them being children of Pomsais, that she has sold to Takounais and Tesenouphis the fifth the young female slave that belongs to her, Thenpetermouthis, whose name is Tasouchas, and who is about seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids, with a scar on her forehead at the right, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy; and she, Thenpetermouthis, acknowledges that she has received from Takounais and Tesenouphis the fifth the entire price agreed upon, in full, from hand to hand, out of the house; and that she, Thenpetermouthis, and her representatives guarantee Takounais and Tesenouphis the fifth and their representatives in accordance with this sale with every guarantee both from private debts and from every claim forever, except from running away; and that she will hand her over free from seizure, distraint, and mortgage, and clear of debts, while the former sale of the half share of the house and court, which Thenpetermouthis made to Takounais and Tesenouphis the fifth, and all the things set forth in it shall remain valid. The signatory of Thenpetermouthis and her guardian is Chales the second, son of Chales also called Tamas, about . . . years old, of middle height, with honey-colored skin, a long face, straight nose, and a scar beneath the right knee. This contract shall be valid everywhere.;(2nd hand) I, Thenpetermouthis, daughter of Hatres, with my guardian, the son of my sister Thenphatres, Triadelphos, also called Psenthneus, son of Petermouthis Sabakous, acknowledge that I have sold to my children, Takounais and Tesenouphis the fifth, both children of Pomsais, with the guardian of Takounais, her own son Tesenouphis, son of Tesenouphis, the young female slave that belongs to me, whose name is Tasouchas, who is seventeen years old, with somewhat inflamed eyelids and a scar on the right side of her forehead, such as she is, not to be rejected except for external claims and epilepsy. And I have received from Takounais and Tesenouphis the fifth, the entireprice fixed and agreed upon, in full, [from hand to hand], out of the house; and I guarantee them in accordance with this sale with every guarantee, except against flight; and I shall relinquish her free from external claims, security, and mortgage, not sold before, either in part, or mortgaged, the former sale of one half of a house and courtyard remaining valid for us as aforesaid. Chales the second, son of Chales also called Tamas, wrote for them since they are illiterate.;(3rd hand) Tesenouphis, son of Pomsais. The sale was made to me as aforesaid.;(4th hand) Takounais, daughter of Pomsais, with my guardian, my son Tesenouphis, son of Tesenouphis. The sale was made to me as aforesaid. I, Tesenouphis, [wrote for her] as she is illiterate.