Papyri.info

sign in

p.oxy.2.265 = HGV P.Oxy. 2 265 = Trismegistos 20536 = toronto.apis.13DDbDP transcription: p.oxy.2.265 [xml]

AD 81-95 Oxyrhynchus

[ἔτους ⁦ -ca.?- ⁩ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομι]τιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ, [μηνὸς] Καισαρείου ἐπαγομένων [⁦ -ca.?- ⁩]
[ὁμολογεῖ Διονύσιος ⁦ -ca.?- ⁩ μητ]ρὸς Δι[ονυ]σίας τῆς Θέωνο[ς τῶν] ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως τῆς Θ̣[ηβαίδος Σαραποῦτι](*)
[ἔχειν ⁦ -ca.?- ⁩ τὴ]ν̣ δὲ βαλανίνην τὴν καλ[ὴ]ν ὑδατίνην καὶ ψελίων χρυσῶ[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀρουρῶν δέ]κ̣α ἡμίσους καὶ ἐκ τοῦ Ἰάσ[ω]νος καὶ Δρειμάκου ἀρουρῶν δέκα [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ κατεχ]ώ̣ρισε Νεί̣λου ἐκ τοῦ Διον̣υ̣[σο]δ̣ώρου ἀρουρῶν ἑπτὰ καὶ ἐπὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Σεβαστ]οῦ Γερμανικοῦ καρπιε͂ται(*) ὁ γ[α]μῶν Διονύσιος σὺν τῇ γυναικὶ Σαρ[αποῦτι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣αρπί̣ζ̣εται κατʼ ἔτο[ς] ε̣ἰ̣ς̣ [τ]ὸ̣ δημόσιον καθήκοντα διὰ τοῦ π̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν προκει]μένων ἀρουρῶν κ̣α̣ὶ̣ συ̣[ν]τασσόμενος καὶ τὰ ὑπὲρ τούτου κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀπ]ολλωνίου τοῦ Ἀπολλωνίου ἐν ἀγυιᾷ τῇ αὐτῇ καὶ συνχωρ[εῖ εἶναι ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣οῦ Διονυσίου τέκνων ἥμισυ μέρος ὑπʼ αὐτῆς ἀπολει[φθησομένων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κ]αρπείαν καὶ ἐνοίκησιν καὶ τὰ ἄλλα πρόσφορα τῶν υ῾πʼ αὐτ[ῆς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἄλλων κ̣α̣ταχρημ[α]τίζειν̣ ἢ πᾶν τὸ ὑπ̣ʼ ἐναντίω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ὅσ[α δ]ε̣ῖ πειθαρχεῖν γαμετὴν γυναῖκα ἀνδρος(*), καὶ κυριευέτωσα̣[ν κοινῇ(*) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μηδὲ κακουχεῖ]ν αὐτὴν μηδʼ ἀποκλειν(*) μηδενὸς τῶν ὑπαρχόντω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩ προσ]ηκόντων πάντων ὄντων περὶ Ταλαῶ ἐκ τοῦ Μοσχίωνο[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣π̣ι̣τρόπων μηδὲ μέρος αὐτῶν ἄνευ τοῦ συνεπιγραφῆναι τη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δέ τι διαφέ]ρωνται πρὸς ἀλλήλους καὶ βούληται Σαραποῦς ἀπαλλάσσασθαι ἀπὸ τ[οῦ Διονυσίου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀποδότω ὁ Διονύσιος ⁦ -ca.?- ⁩ τὰ τοῦ] χρυσίου μναιαῖα τέσσαρα καὶ τὰς τρεῖς στολὰς ἐὰν περα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δέ τις τῶν] ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλων τέκνων μὴ βούλη[ται ⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩ δου]λ̣εία̣ν̣ καὶ τὰς ἀποφορὰς τῆς δούλης Πλουσίας κα̣ὶ̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] οὐδὲ τὴν δούλην οὐδὲ τὰ ἐσόμενα ἐξ αὐτῆς ἔγ̣[γονα ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ ἄκυρον εἶναι πρὸς τὸ μετὰ τὴν ἑαυτῆς τελευτὴν βεβαιῶσθαι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ καθʼ ὁνδηποτοῦν(*) τρόπον, καὶ μὴ ἐξέστω αὐτῷ ταῦτα μηδεμι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τὴν πρέ]πουσαν ἐλευθέροις παισὶ παιδείαν μέχρι τῆς τῶν προκειμέ[νων ⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ην̣ τὰ τοῦ χρυσίου δοκίμου μναιαῖα τέσσαρα καὶ τὰς τρεῖς [στολὰς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὴν Σαραποῦν καὶ τὴν δούλην Πλουσίαν ἐν τοῖς ἀπο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τος αὐτῶν καὶ τῶν ἐσομένων αὐτοῖς ἐξ ἀλλήλων τέκνων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τῶν τέκν]ων ἀφηλίκων ὄντων ἔστωσαν ἥ τε Σαραποῦς καὶ ὁ ὑπʼ αὐτῆς κ̣α[τασταθησόμενος ἐπίτροπος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ καὶ ὁ συνεπιτροπεύσας ἐπιμεταλλάξῃ, ἔστω μόνη ἡ Σαρα[ποῦς ⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩ ἢ κ]αὶ τῶν γενομένων ἐπιμεταλλαξάντων ἀτέκνων μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ εἰ]ς̣ τοὺς αὐτοὺς ἀναπεμπέσθω καὶ τὰ ἄλλα αὐτῆς ἅπαντα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]πολ[ε]ιφθη[σ]ομένων ὑπαρχόντων πάντων καὶ ἐπίπλω̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣ει τ̣ῇ Σαραποῦτι καὶ οἷ[ς ἄ]λλοις ὥρισται ἐκ τοῦ ἑξῆς ε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀνακομι]δῆς τ̣ῆ̣ς̣ φ̣ερνῆς οὐδεμία ἔσται παρʼ αὐτοῦ οὐδὲ τῶν παρʼ α[ὐτου ⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὰ π[ε]ριεσόμενα ἐνοίκια τοῦ προκειμένου τρίτου μέρους [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ μηδενὸς ἁπλῶς τρόπῳ μηδενί, οὐκ οὔσης τῇ α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐφʼ ὃν ἐὰν συνῶσιν ἀλλήλοις χρ[ό]νον [⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩ Διονύσιος ⁦ -ca.?- ⁩]τερος ἔχω τὴν φερνὴν [τ]ὰς τῶν ἱμα[τίων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ενων ἓξ καὶ χρηστηρίων καὶ ὑδ̣ρ̣ε̣υ̣μάτων(*) κ[αὶ ⁦ -ca.?- ⁩]
40[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ρου τοῦ Λυβίου κλήρου ἄρουραν μίαν μηδὲ ἃ εδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῷ πατρὶ Ζωίλῳ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν τῆς ζω[ῆς αὐτοῦ χρόνον ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ οὐδ]ὲν ἐνκαλῶ τῶι πατρὶ Ζωίλῳ περὶ οὐδενὸς ἁ̣[πλῶς ⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 3) [⁦ -ca.?- ⁩ καθʼ ὃν] ἐ[ὰ]ν αἱρῶμαι τρόπον, καὶ εὐαρ[εστοῦμαι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ προγεγρα]μμέν[ο]υ μου ἀνδρὸς τὰ ἐπ[⁦ -ca.?- ⁩]
45[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπολειφθησ]ο̣μένων εἰς αὐτὴν ἐξ ὀν[όματός μου ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 2. BL 2.2.94 : τῇ Σα̣[ραποῦτι ⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 6. l. καρπιε<ῖ>ται
^ 13. l. ἀνδρί
^ 14. l. ἀποκλεί<ει>ν
^ 23. corr. ex
^ 39. υ̣  ̣  ̣[  ̣]ρ̣ευ̣ματων prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.