Papyri.info

sign in

Provisional papyri.info output

1315. Gnomon (Gnomon). [xml] [edit]