Papyri.info

sign in

Original BP record

Index: 364 Oracula
Titre: ASSANTE Maria Grazia, Domande oracolari in greco: miglioramenti di lettura e riflessioni.
Publication: APapyrol 16-17 (2004-2005 [2007]) pp. 81-102.
Résumé: 1. B.G.U. I, 229. - 2. B.G.U. I, 230. - 3. P. Berol. Inv. 13302 [ed.: Wilhelm SCHUBART, Orakelfragen, ZÄS 67 (1931) p. 111, No. 9]. - 4. P. Fay. 137. - 5. P. Fay. 138. - 6. P. Köln IV, 201. - 7. P. Lond. III, 1267d (p. lxx). - 8. P. Monac. III, 1, 117. - 9. P. Oxy. IX, 1213. - 10. P. Oxy. XLII, 3078. - 11. P.S.I. XVII Congr. 14. - 12. P.S.I. XVII Congr. 20. - 13. P. Mich. Inv. 1258 (= S.B. XII, 11226). - 14. P. Vindob. Graec. Inv. 297 (= S.B. XII, 11227). - 15. P. Berol. Inv. 13307 (= S.B. XVIII, 13853). - 16. P. Berol. Inv. 21714 (= S.B. XVIII, 14045). - 17. P. Berol. Inv. 21716 (= S.B. XVIII, 14047). - 18. P. Berol. Inv. 25043 (= S.B. XVIII, 14049). - 19. P. Berol. Inv. 25044 (= S.B. XVIII, 14050). - 20. P. Flor. Mus. Egizio Inv. 10082 (= S.B. XXIV, 16259). - 21. W.Chrest. 122.
No: 2004-0098

Citation

72864. Maria Grazia Assante, "Domande oracolari in greco: miglioramenti di lettura e riflessioni.," APapyrol, 16-17 (2004-2005 [2007]), pp. 81-102. [xml] [edit]