Papyri.info

sign in

Provisional papyri.info output

83333. Gabriele Giannantoni and Marcello Gigante eds., Epicureismo greco e romano, (Napoli 1996). [xml] [edit]