Papyri.info

sign in

4844 P. Oxy. 72 = Trismegistos 113259 = LDAB 113259DCLP transcription: 113259 [xml]

v
[- ca.15 - μα]ν̣θάνωσιν κ[αὶ πάντες]
[παρ]α̣κ̣α̣λ̣ῶ̣ντ̣[αι, καὶ] π̣ν(εῦμ)α(*) προφητῶν̣ [προφήταις]
[ὑ]π̣ο̣τάσσεται̣· ο̣ὐ γάρ ἐστι[ν ἀ]κ̣ατασ[τασίας ὁ θ(εὸ)ς]
[ἀλλ’ εἰρ]ή̣νης. ὡς ἐν πάσαις τα[ῖς] ἐκκ̣[λησίαις]
5[τῶν ἁγί]ω̣ν̣, α̣ἱ̣ γ̣υναῖκες ἐν [ταῖς ἐκκλησίαις]
[σιγάτωσαν, οὐ γὰ]ρ̣ ἐπιτρέπ̣[εται αὐταῖς λαλεῖν·]
[- ca.16 -]  ̣  ̣  ̣(*) [- ca.16 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r
[- ca.7 - ὑ]μ̣ῖν ἐν π̣ρώτοι̣[ς, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι]
[Χ(ριστὸ)ς ἀπέθα]ν̣εν ὑπὲρ τῶν ἁ̣[μαρτιῶν ἡμῶν κατὰ]
[τὰς γραφ]ά̣ς, καὶ ὅ̣[τ]ι̣ ἐ̣τ̣ά̣φη, καὶ̣ [ὅτι] ἐγήγε̣ρτα̣[ι τῇ]
[ἡμέρᾳ τῇ τρίτ]ῃ̣ κα̣[τὰ] τ̣ὰς̣ γραφάς, κ̣αὶ ὅτι ὤφ[θη Κηφᾷ,]
5[εἶτα(*) τοῖς δώδεκα· ἔπειτα] ὤ̣φθη ἐπάνω̣ πε̣ν̣[τ]α̣-
[κοσίοις
ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐ]ξ̣ ὧν οἱ πλ̣[είονες]
[μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκο]ι̣μ̣[ήθησαν·]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ v.2. or π̣ν(εύματ)α
^ v.7. or [- ca.5 - ὑποτασσέσθω]σ̣α̣ν̣
^ r.5. or ἔπειτα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.