Papyri.info

sign in

4854 P. Oxy. 72 = Trismegistos 113269 = LDAB 113269DCLP transcription: 113269 [xml]

fragment A

r
[ὅταν τις μεταβαίνων ἀφ’ ἑτέρου ἐ]φ̣’ ἕτερον π̣[ρ]ᾶ̣γμα τοῦ μ(ὲν) σ̣(υμ)πληρώσει, τοῦ δ(ὲ)
[ἐπαγγελίᾳ χρῆται, κ(αὶ) ὅταν τις- ca.3 -]  ̣ασεσιν(*) χρῆται, κ(αὶ) ὅταν̣ τις ἀφηγηματικοῖς
[σχήμασι χρῆται. κ(ατὰ) δ(ὲ) ἀπαγγελί]α̣ν γίνεται ὅταν(*) τις κοινοτ̣έροις ὀνόμασιν
[χρῆται κ(αὶ) τοῖς σημαντικοῖς τοῖς] σφόδρα κ(αὶ(?)) ἐ̣ν̣αργῶς δηλοῦσιν τὰ πράγματα
5[κ(αὶ) ὅταν τοῖς ἰσοδυναμοῦσιν ἥκιστ]ά τις χρῆται κ(αὶ) ὅταν τοῖς πραοτέροις ἀντὶ τ(ῶν)
[τραχέων.⁦ vac. ? ⁩][περὶ σφοδρό]τ̣ητος
[σφοδρότης δ(ὲ) γίνεται τριχῶς, κ(ατὰ) γν]ώ̣μην κ(αὶ) κ(ατὰ) σχῆμα κ(αὶ) κ(ατὰ) λέξιν. κ(ατὰ) μ(ὲν) γνώμη(ν)
[οὕτως, ὅταν τις - ca.14 - ]ς επι⟦ - ca.4 - ⟧ κ(αὶ) ἀνθίστητ̣αι, ἢ ὅταν τις ἐνδόξ[ο]ι̣ς̣
[προσώποις ἐπιτιμᾶι ἢ ὑπεραγ]ανακτῆ̣ι κ(αὶ) ὑπερσχετλιάζηι τοῖς ὀλίγου̣
10[ἀξίοις](*)[, κ(αὶ) ὅταν δ(ὲ) ἀτόπως τις εἰκά]ζηι κ(αὶ) π̣(αρα)β̣ά̣λληι. τ̣[ὸ] δ̣(ὲ) μέγιστον εἰδέναι χρή,
[ὅτι ὅταν ἦι μὴ ἰσχυρὰ ζητήμ]α̣τα τὰ ἐξ ἑτέρω̣ν τ̣ῶν μερῶν, ὑπάρχη̣[ι δ(ὲ) θα-]
[τέροις μὴ πρόδηλα (αὐτὰ) (εἶναι), ὁ δ(ὲ) ὡς ἐπὶ ὁμολογουμ(έν)ο]ις σχεδὸν τοῖς ζητήμασιν συνάγε̣[ι τὸν]
[λόγον, οἷός ἐστιν ὁ κ(ατὰ) Μειδίου. κ(ατὰ) δ(ὲ)] σ̣χήματα γ̣ί̣νεται σφο[δρότ]ης οὕτω̣[ς, ὅταν τις]
[ἐπιφορικοῖς χρῆται σχήμασι. κ(ατὰ) δ(ὲ)] λέξιν γίνεται σφ[οδρότης ὅταν- ca.10 -]
15[- ca.24 -](*)[σχ]ή̣μασίν τις χρῆτα̣[ι]
[- ca.26 -]τ̣α̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ (  )  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
λου(*) εἰδέναι χρὴ ὅτι αἱ τρεῖς ἀρεταὶ το̣ῦ λ̣όγ[ου, ἥ τε σφοδρότης κ(αὶ) ἡ ἔμφασις κ(αὶ) ἡ τραχύτης,]
εἰ κ(αὶ) τῇ προσηγορίαι διεστήκα̣σιν, τῆι γο[ῦν δυνάμει κ(αὶ) σφόδρα ἐπικοινωνοῦσιν]
ἀλλήλαις. τοῦ δ(ὲ(?)) μὴ φορτικῶς̣ ἐπαινε̣ῖ[ν, δύνασθαι δ’, ὁποσαχῶς ἂν χρεία γένη-]
ται, ἐν τοῖς τρόποις εἰσὶν οἵδε· πρῶτον ὅ[ταν τις μὴ ὡς ἐπιβουλεύσας (αὐτὸς) κ(αὶ) παρα-]
5σκευασάμενος, ἀλλ’ ὡς̣ σύνηθες ἐπὶ̣ τ̣[οῦτο δοκῇ συνενεχθῆναι· δεύτερον ὅ-]
ταν τις τὰ μὲν ἀποδιώσηται, τὰ δὲ δι[εξίῃ· τρίτος τρόπος ὅταν πρὶν εἰπεῖν τι συγγνώμην]
ἐφ’ οἷς ἂν μέλλῃ λέγειν αἰτῆται π̣αρ̣ὰ [τῶν δικαστῶν· τέταρτον ὅταν ἐν]
τοῖς κοινοῖς τὸν ἔπαινον ἔχηι· πέμ̣[πτον ὅταν κ(αὶ) αὐτοῖς τοῖς ἀκούουσιν]
προσήκειν φάσ̣κηι̣ ἀποδέχεσθαι̣ α[ὐτά· ἕκτον ὅταν κ(αὶ) τοὺς ἀντιδίκους]
10ο̣ἷός τε ᾖ τις ἐπιδεικνύῃ ταὐτὸ ποιοῦ[ντας κ(αὶ) δεινὸν εἶναι φάσκηι ἐκεί-]
[νους μ(ὲν)] ποιεῖν ὑ(*)πὲρ τῆς ἑαυτῶν ὠφ[ελείας, αὐτὸν δ(ὲ) μή.]
⁦ vac. 4 lines⁩
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment B

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τις τα̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χρῆται κ(αὶ) ὅταν τοῖς ἐμφατικοῖ[ς]
——
⁦ vac. ? ⁩ περὶ βρ̣[αχύτητος καὶ σ(υν)τομίας]
βραχύτ̣η̣ς δ(ὲ) κ(αὶ) σ(υν)τομία γίνετ̣[αι κ(ατὰ) γνώμην, κ(ατὰ) λέξιν. κ(ατὰ)]
5μ(ὲν) γνώμην οὕτως, ὅταν τις τ̣[οῖς ἀναγκαίοις εὐθὺς σ(υμ)πλέκηται τῶν πραγμάτων κ(αὶ)]
ὅταν τις μὴ ἐνδιατρίβηι τοῖς ἠπο[ρημ(έν)οις - ca.16 -][κ(αὶ) ὅταν τις μὴ]
πᾶσιν ὡς προηγουμένοις χρ̣ῆ̣[ται, ἀλλὰ τοῖς μ(ὲν) <ὡς> προηγουμένοις τοῖς δ(ὲ) μὴ οὕτω.]
[κ(ατὰ) λέξιν] δ̣(ὲ) γ̣ί̣(νεται) [βραχύτης κ(αὶ) σ(υν)τομία, ὅταν τις μὴ ταῖς π(αρα)φραστικαῖς τῶν λέξεων, ἀλλ(ὰ)]
[ταῖς εὐθείαις χρῆτα]ι, ὅ̣[ταν μὴ ἐπαγωνίζηται τῇ λέξει τὰ ἰσοδυναμοῦντα]
10[π(αρα)τιθείς,] ἀ̣λλὰ δηλώσα[ς τὸ πρᾶγμα τῇ σημαινούσῃ λέξει εὐθὺς ἀπαλλαγῇ κ(αὶ) ἐν ὀλίγῳ]
[- ca.10 -]  ̣(*)  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1⁦ vac. 3 lines⁩
[- ca.36 -] π(αρα)σκε̣υὴν τὸ κ(ατὰ) τ̣(ὴν) ἀπαγ̣γελίαν
[- ca.36 -]  ̣ι  ̣ει  ̣ως(*) βούλεται οἵτ̣ι̣νες π(αρα)
[- ca.36 -]  ̣οιτό(*) τις πολλοῦ ἄξιον̣, ε̣ἰ Διο̣μη-
[- ca.36 -]ο̣(*)ιως το̣ῦ̣τ̣ο οὕτως̣(*) οὖν ποιεῖ(*)
5[- ca.36 -]τ̣ου ἐνηι(*) πρ̣οσ̣τ̣η̣  ̣σ̣(*)  ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.36 -]δε λέγω ηπ̣(*)[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] ο̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.38 -]λ̣(*)α̣σιν αγ̣γ̣[  ̣]λ̣  ̣ν(*)[  ̣]μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.47 -]  ̣(*)π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment C

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -37-40- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[ -25-28- ] ' [οὐκ ἀγνοῶ μὲν ο]ὖ̣ν ὅτι τὸν Χαρίδημον εὐερ-
[γέτην (εἶναί) τινες τῆς πόλεως οἴονται] ' [(ἐστὶν) ἐν τελικοῦ κ]εφαλαίου εἴδει. εὔνους γ(ὰρ) ε̣-
[ -37-40- ]  ̣α(*) γ(ὰρ)(*) πεπραγμένα δηλοῖ πα̣ν
5[ -37-40- ]  ̣ γ(ὰρ) κ(αὶ) πότερον   ̣  ̣ θεῶν τοῖ̣ς
[ -37-40- ]ς̣ τοῖς ἔργοις ἀλλως(*) ἐν ἐρω̣τη-
[ -42-45- ]ς̣(*) κ(αὶ) τοὺς εὐφρονοῦντας
[ -48-51- ]υ γ̣( )(*) λεγομ(έν)οις. εὔνους γ(ὰρ)
[ -48-51- ] ( ) [  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ειδοτ(ων)(*)
lost.lin
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣(*)[⁦ -ca.?- ⁩]
ἑτέρους ορωμ̣  ̣  ̣[  ̣]εις δικαστη̣[- ca.38 -](*)
δι’ ἄλλην τινὰ̣ τοιαύτην ἀδι  ̣[- ca.38 -](*)
κ(ατ)ηγορήσαντα τουι̣(*)(*). ἐγὼ δ[- ca.38 -]
5ἢ ὥστε αὐτὸ τοὐναντίον   ̣(*)[- ca.38 -]
ἐμοί φημι πρὸς τοῦτον ου  ̣(*)[- ca.38 -]
τοῦ π̣αρόντος ἀγῶνος̣ [- ca.41 -]
——
ἢ ἑτέρως κ(αὶ) αὐτοὶ ἐν τω̣(*)[- ca.41 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣  ̣ε̣ι̣τ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ A.r.2. or [μὴ π]λ̣άσεσιν, or [κ(ατα)σ]τ̣άσεσιν, or [ἐπα(να)]λ̣ήψεσιν
^ A.r.3. corr. ex αταν
^ A.r.9-10. or ὀλίγου̣ ἀ̣|[ξίοις]
^ A.r.15. or [ὅταν ἐν τῷ λόγῳ ὑπερβολικοῖς]
^ A.v.1. or [καθό]|λου, or [διό]|λου
^ A.v.11. ϋπερ papyrus
^ B.r.11. or ν(?), or αι(?)
^ B.v.2. or ε̣ἰπ̣εῖν̣ ὡς(?)
^ B.v.3. or [- ca.32 -][νομί]ζ̣οιτο(?)
^ B.v.4. or θ̣, or μ̣
^ B.v.4. corr. ex ουταως̣
^ B.v.4. or ποίει
^ B.v.5. or ἐνῆι, or ἐν ἧι
^ B.v.5. or ἐ̣(πί)
^ B.v.6. or τι̣, or τε̣, or το̣
^ B.v.7. or δ̣
^ B.v.7. or αγ̣γ̣ (or π(?))(*)[  ̣]λ̣  ̣ν, or ἀγ̣γ̣[ε]λ̣ί̣α̣ν(?)
^ B.v.8. or ω̣
^ C.r.4. or τ̣ά
^ C.r.4. or τ(ων)
^ C.r.6. or ἀλλ’ ὡς
^ C.r.6-7. or ἐρω̣τή|[σει -39-42-], or ἐρω̣τή|[ματι -38-41-], or ἐρω̣τή|[σεως σχήματι -31-34-]
^ C.r.8. or [ -48-51-]υ γ̣( ) (or γ(ὰρ) or τ(ων))(*), or [ -37-40-][τοῖς περὶ τού]τ(ων)(?)
^ C.r.9. or [  ̣  ̣][τῶ]ν̣ εἰδότ(ων)(?), or [  ̣  ̣][συ]ν̣ειδότ(ων)(?)
^ C.v.1. or ι, or ρ, or φ
^ C.v.2. or δικαστή̣[ς- ca.37 -], or δικαστή̣[ριον- ca.37 -]
^ C.v.3. or ἀδικ̣[ίαν- ca.35 -]
^ C.v.4. or του ι̣', or τουι̣(  ) (or τούτ̣(ων))(*), or τουι̣(ϊ) (or τουί̣(ϊ) (i.e. τουτουί̣(ϊ)))(*) : τουίτου papyrus : ι̣'τουϊ. papyrus : ι̣'τουϊ papyrus
^ C.v.5. or υ̣
^ C.v.6. or ε̣, or θ̣, or ο̣, or σ̣, or ω̣, or φ̣
^ C.v.8. or το̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.